Sambata, IANUARIE 18, 2020

Anunț privind organizarea unui concurs în cadrul Administraţiei Domeniului Public Piteşti

Administraţia Domeniului Public Piteşti organizează în data  de 16 septembrie 2019, în conformitate cu art. 7 alin. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare,  la sediul din strada Obor nr.3 concurs pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante de inspector specialitate, în cadrul Serviciului Tehnic şi Problematica Mediului, pe perioadă determinată de 12 luni.
Condiţii participare:
- cetăţenia română sau a altor state din Uniunea Europeană;
- să cunoască limba română scris şi vorbit;
- vârsta minimă de reglementată de prevederile legale;
- să aibă starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie;
- să nu aibă contractul de muncă desfăcut disciplinar, conform Codului Muncii;
- să nu fi fost condamnat definitiv conf.art.3, lit.g din Regulamentul Cadru aprobat prin HG286/23.03.2011.
Condiţii specifice pentru ocuparea postului de inspector specialitate:
- să aibă vechimea în muncă minim 5 ani;
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în una din ramura de științe: economice, tehnice;
- în cazul în care nu are diplomă de absolvire a unor studii superioare tehnice trebuie să dovedească cu diplomă/certificat/atestat absolvirea unor cursuri tehnice cu privire la realizarea lucrărilor pentru întreţinerea şi reparaţia străzilor;
Dosarele de concurs se depun la secretariatul A.D.P.Piteşti până la data de 03.09.2019, orele 12.00;
În data de 04.09.2019  orele 12.00, se afişează  procesul verbal privind selecţia dosarelor de concurs cu menţiunea admis sau respins.
Concursul, pentru ocuparea posturilor de Inspector specialitate, consta în  următoarele probe:
proba scrisă va avea loc în data de 16.09.2019 începând cu ora 10.00;
interviu va avea loc în data de 19.09.2019 începând cu ora 10.00;
Detalii suplimentare se obțin de la sediul A.D.P. Piteşti, serviciul Resurse Umane, telefon 0248 223526, interior 113