Joi, AUGUST 22, 2019

Anunț privind organizarea unui concurs în cadrul Primăriei Municipiului Piteşti

Primăria Municipiului Piteşti organizează, în data de 16.08.2018, ora 10.00, la sediul său din Piteşti, strada Victoriei nr. 24, concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a postului  vacant de referent, treapta IA, personal contractual, din cadrul Compartimentului Secretariat Viceprimar.
Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească participanţii la concurs sunt următoarele:
- studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
- vechime în muncă minim 7 ani;
- să fie absolvent al unui curs de operare pe calculator, atestat prin diplomă/certificat de absolvire;
Condiţiile generale pe care trebuie sa le îndeplinească participanţii la concurs sunt:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Piteşti din str. Victoriei nr. 24, și constau în: proba scrisă, proba de utilizare a calculatorului și interviu.
Proba scrisă se desfășoară în data de 16.08.2018, ora 10.00 .
Data și ora privind susținerea probei de utilizare a calculatorului și cea a interviului se vor anunța odată cu rezultatul probei scrise.
Actele necesare pentru participarea la concurs şi tematica concursului se pot obţine de la Primăria Municipiului Piteşti, str. Victoriei nr. 24, intrarea „D”, Compartimentul  Relaţii Publice.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Management Resurse Umane, camera 12 sau la telefon 0372481819.
Termenul limită pentru depunerea dosarelor de înscriere la concurs este data de 08.08.2018.  

Pentru actele necesare, click aici.
Pentru bibliografie, click aici.
Pentru calendarul concursului, click aici.

Pentru fisa postului, click aici .
Pentru a vizualiza rezultatul selecției dosarelor, click aici.
Pentru rezultatele probei scrise, click aici.

Pentru a vizualiza rezultatul contestatiei, click aici.

Pentru a vizualiza rezultatul final, click aici.