Vineri, MAI 29, 2020

Anunț angajare în cadrul Administrației Domeniului Public Pitești

Administraţia Domeniului Public Piteşti organizează în data  de 21 octombrie 2019, în conformitate cu art. 7 alin. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare,  la sediul din strada Obor nr.3 concurs pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante de inspector specialitate, în cadrul Compartimentului Financiar Contabilitate,  pe perioadă determinată de 12 luni.
Condiţii participare:
- cetăţenia română sau a altor state din Uniunea Europeană;
- să cunoască limba română scris şi vorbit;
- vârsta minimă de reglementată de prevederile legale;
- să aibă starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie;
- să nu aibă contractul de muncă desfăcut disciplinar, conform Codului Muncii;
- să nu fi fost condamnat definitiv conf.art.3, lit.g din Regulamentul Cadru aprobat prin HG286/23.03.2011.
Condiţii specifice pentru ocuparea postului de inspector specialitate;
- să aibă studii superioare economice absolvite cu diplomă de licenţă;
- să aibă vechimea  minimă în muncă 10 ani;
- să aibă vechime în specialitatea studiilor minim 5 ani;
Dosarele de concurs se depun la secretariatul A.D.P.Piteşti până la data de 08.10.2019, ora 1200;
În data de 10.10.2019 ora 12.00 , se afişează  procesul verbal privind selecţia dosarelor de concurs cu menţiunea admis sau respins.
Concursul, pentru ocuparea posturilor de Inspector specialitate, consta în  următoarele probe:
- proba scrisă va avea loc în data de 21.10.2019 începând cu ora 10.00;
- interviu va avea loc în data de 24.10.2019 începând cu ora 10.00;
Detalii suplimentare se obțin de la sediul A.D.P. Piteşti, serviciul Resurse Umane, telefon 0248 223526, interior 113.


Administraţia Domeniului Public Piteşti cu sediul în strada Obor nr.3 organizează concurs în data  de 22 octombrie 2019,  orele 10.00,  la sediul Secţiei Reparaţii Străzi, localitatea Valea Mare, strada Cavalerului, f.n., în conformitate cu art. 7 alin. 4 din H.G.nr.286/ 2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru ocuparea unui post contractual vacant de muncitor – mecanic auto, pe perioadă determinată de 12 luni.
Condiţii de participare:
-cetăţenia română sau a altor state din Uniunea Europeană;
-să cunoască limba română scris şi vorbit;
-vârsta minimă de 18 ani împliniţi;
-fără vechime;
-trebuie să aibă studii generale/liceale;
-trebuie să aibă un curs care să ateste calificarea de mecanic auto, demonstrată cu acte doveditoare;
-să aibă starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează (apt din punct de vedere medical şi psihologic), atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie;
-să nu aibă contractul de muncă desfăcut disciplinar conform Codului Muncii;
-să nu fi fost condamnat definitiv conform art.3, lit.g din Regulamentul cadru din 23.03.2011 aprobat prin HG 286/23.03.2011;
Dosarele de concurs se depun la secretariatul A.D.P.Piteşti până la data de 08.10.2019, ora 1200;
Concursul pentru ocuparea  postului de muncitor din cadrul Atelierului Exploatare şi Întreţinere Maşini şi Utilaje constă în probă practică şi interviu:
- proba practică va avea loc în data de 22.10.2019 începând cu ora 10.00;
- interviul  va avea loc în data de 24.10.2019 începând cu ora 10.00;
Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane, telefon 0248 223526, interior 113.