Joi, NOIEMBRIE 26, 2020

Poliţia Locală a Municipiului Piteşti va organiza pe data de 08.12.2020 concurs de recrutare pentru ocuparea a trei funcţii publice de execuţie vacante

A N U N Ţ

Poliţia Locală a Municipiului Piteşti anunţă organizarea la sediul său din B-dul Eroilor nr. 30, Piteşti, a concursului de ocupare a următoarelor funcţii publice de execuţie vacante:
        Pentru Serviciul Logistică Achiziții Administrativ și Arhivă 

  • Consilier achiziții publice clasa I gradul profesional superior     - 1 post

       Pentru Biroul Sistematizare Rutieră

  • Poliţist local clasa I  gradul profesional asistent                  - 1 post               

       Pentru Biroul Ordine Publică

  • Poliţist local clasa III gradul profesional superior        - 1 post

Concursul de recrutare se va organiza în baza art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.  
Condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier achiziții publice, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Serviciului Logistică Achiziții Administrativ și Arhivă sunt următoarele:
• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în unul din domeniile științelor economice, juridice,  administrative, inginerești;
• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 7 ani;
• cunoştinţe operare PC – nivel mediu - dovedite cu documente din care să rezulte absolvirea unor cursuri în domeniul IT, emise în condiţiile legii;
• permis de conducere categoria B;

Condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de polițist local, clasa I, gradul profesional asistent în cadrul Biroului Sistematizare Rutieră sunt următoarele:
 
• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 1 an;
• cunoştinţe operare PC – nivel mediu - dovedite cu documente din care să rezulte absolvirea unor cursuri în domeniul IT, emise în condiţiile legii;
• permis de conducere cel puțin categoria B;
• aviz psihologic port arma;
• deplasări în zona de responsabilitate indiferent de condițiile de mediu și întocmirea corespunzătoare a documentelor conform misiunilor sale.

Condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de polițist local, clasa III, gradul profesional superior în cadrul Biroului Ordine Publică sunt următoarele:

• studii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;
• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 7 ani;
• cunoştinţe operare PC – nivel de bază - dovedite cu documente din care să rezulte absolvirea unor cursuri în domeniul IT, emise în condiţiile legii;
• permis de conducere categoria B;
• aviz psihologic port arma.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ:
    a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
    c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
    d) are capacitate deplină de exerciţiu;
    e) este apt din punct de vedere medical și psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii;
    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
    g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
    h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post -condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
    i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea  căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
    j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
    k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Concursul constă în susţinerea a două probe:
  - Proba scrisă – 08.12.2020 -  ora 1000
  - Proba de interviu – maxim 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Acte necesare pentru dosarul de concurs:
1. formularul de înscriere prevăzut în anexa nr.3 la H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare;
2. curriculum vitae – model comun european;
3. copia actului de identitate;
4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
5. copia carnetului de muncă si a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei publice sau pentru exercitarea profesiei( conform anexei nr.2D la H.G. nr. 611/2008);
6. copia adeverinţei care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile medicale abilitate. Aceasta trebuie să conţină în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sanatatii.
7. cazierul judiciar;
8. declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrator al Securităţii sau colaborator al acesteia în condițiile stabilite de legislația specifică;
9. copie certificat de naştere ;
10. copie certificat căsătorie – dacă este cazul

  Adeverinţele care au un alt format decât decât cel prevăzut la punctul 5) trebuie sa cuprindă elemente  similare celor prevăzute în anexa nr. 2D la H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.
Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu  de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.         
Copiile de pe actele  menţionate mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Pentru toate funcțiile scoase la concurs durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi,40 ore / săptămână.
Conform Regulamentului Intern al Poliției Locale a Municipiului Pitești, pentru funcția publică de execuție de polițist local clasa III gradul profesional superior din cadrul Biroului Ordine Publică, programul de lucru se desfășoară pe schimburi de 8 ore/zi sau 12ore/zi, cu respectarea legislației în vigoare privind repausul săptămânal.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării prezentului anunţ pe paginile de internet www. politialocalapitesti.ro, www.primariapitesti.ro şi pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici www.anfp.gov.ro,  în perioada 05.11.2020 – 24.11.2020 -  ora 1500, la sediul instituţiei din Piteşti, B-dul Eroilor, nr.30 - Serviciul Juridic Evidenţă Operativă şi Resurse Umane.

Selecţia dosarelor de concurs are loc în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor, respectiv în perioada 25.11.2020 – 03.12.2020 şi rezultatul acesteia se va afişa la sediul instituţiei şi pe pagina de internet www.politialocalapitesti@yahoo.com.
Relaţii suplimentare se obţin la sediul instituţiei din Piteşti, B-dul Eroilor, nr.30, pe site-ul instituţiei www.politialocalapitesti.ro, la numărul de telefon 0248-210230, int.120, fax 0348-430531, persoana de contact Talpă Simona – consilier Serviciul Juridic Evidență Operativă și Resurse Umane.

Pentru atribuții post consilier achiziții publice click aici
Pentru atribuții post polițist local Biroul Sistematizare Rutieră click aici
Pentru atribuții post polițist local  Biroul Ordine Publică click aici

Pentru bibliografie post consilier achiziții publice click aici
Pentru bibliografie post polițist local Biroul Sistematizare Rutieră click aici
Pentru bibliografie post polițist local  Biroul Ordine Publică click aici