Duminica, NOIEMBRIE 29, 2020

Biroul Management Resurse Umane

Biroul Management Resurse Umane

 
PRIMĂRIA PITEŞTI - ORGANIGRAMA
BIROUL MANAGEMENT RESURSE UMANE  

 

Şef Birou: Paraschiva Şerban Negoiu
Camera nr:
12
Telefon: 0248/213.994 interior 271; 219
              0372/ 481.819
Fax:        0248/ 212.166
E-mail: primaria@primariapitesti.ro
Web:    www.primariapitesti.ro
 
Misiune:
 • Gestionarea Resurselor Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești
   
  Atribuții:
   
  În domeniul gestionarii resurselor umane îndeplineşte următoarele atribuţii:
 • întocmeşte documentele necesare pentru aprobarea organigramei, a numărului de personal şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului, precum şi pentru instituţiile şi serviciile publice din subordinea consiliului local;
 • redactează Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al primarului şi Regulamentul de ordine interioară, în colaborare cu direcţiile/compartimentele independente din structura acestuia;
 • întocmeşte anual, în colaborare cudirecţiile/compartimentele independente în care se regăsesc funcţii publice, Planul de ocupare a funcţiilor publice, care este supus spre aprobare consiliului local, la iniţiativa primarului;
 • aplică prevederile legale privind stabilirea drepturilor salariale, promovarea/avansarea funcţionarilor publici şi a personalului contractual, calcularea şi acordarea indemnizaţiilor pentru demnitari;
 • fundamentează fondul de salarii anual pentru aparatul de specialitate al primarului şi verifica modul de fundamentare a cheltuielilor de personal propuse de către serviciile publice finanţate din bugetul local;
 • asigură gestionarea fişelor posturilor;
 • asigură consilierea etică a funcţionarilor publici;
 • organizează şi realizează împreună cu membrii comisiilor de concurs sau de examinare, după caz, desfăşurarea în condiţiile legii a concursurilor şi examenelor pentru recrutarea funcţionarilor publici/personalului contractual;
 • întocmeşte, completează şi gestionează dosarele profesionale ale funcţionarilor publici şi ale personalului contractual;
 • ţine evidenţa sancţiunilor disciplinare aplicate funcţionarilor publici şi personalului contractual;
 • asigură implementarea prevederilor legale referitoare la conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor în exercitarea funcţiilor publice, declaraţiile de avere şi de interese ale salariaţilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
 • organizează şi coordonează activitatea de formare şi perfecţionare profesională;
 • coordonează şi monitorizează procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici şi ale personalului contractual;
 • monitorizează perioada de stagiu a funcţionarilor publici debutanţi şi urmăreşte respectarea procedurii privind definitivarea în funcţie publică a acestora;
 • monitorizează evoluţia în carieră a salariaţilor – funcţionari publici şi personal contractual, din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
 • întocmeşte documentele necesare pentru numirea/angajarea, avansarea/promovarea, trecerea/mutarea temporară sau definitivă în cadrul altui compartiment, transferarea, detaşarea, delegarea, delegarea de atribuţii şi încetarea raportului de serviciu sau a contractului individual de muncă, după caz, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi din serviciile publice fără personalitate juridică;
 • stabileşte şi asigură evidenţa vechimii în muncă a salariaţilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
 • operează înregistrările în Registrul general de evidenţă a  salariaţilor și în Registrul public;
 • verifica respectarea programului de lucru de către salariaţii primăriei;
 •  urmăreşte întocmirea planificării concediilor de odihnă şi efectuarea acestora,  evidenţa altor categorii de concedii acordate potrivit legii;
 • întocmeşte şi depune în termen dosarele de pensionare;
 • asigură eliberarea, evidenţa, precum şi vizarea semestrială a legitimaţiilor de serviciu;
 • coordonează activitatea de stagiu şi practică efectuată în cadrul instituţiei de către elevi şi studenţi.
 • întocmeşte şi eliberează, la solicitarea angajaţilor, adeverinţe de salariat;
 • asigură secretariatul şedinţelor operative organizate de primarul municipiului Piteşti şi întocmeşte, săptămânal, situaţia îndeplinirii sarcinilor de serviciu rezultatele in şedinţele operative;
   
  În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă îndeplineşte următoarele atribuţii:
 • identifică pericolele şi evaluează riscurile pentru fiecare activitate şi pentru fiecare angajat, potrivit legii;
 • elaborează şi actualizează planul de prevenire şi protecţie;
 • elaborează instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă;
 • elaborează programul de instruire-testare a salariaţilor;
 • urmăreşte realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor;
 • organizează si urmăreşte efectuarea controlului medical atât la angajare cât şi cel periodic;
 • execută instruirea introductiv-generală pentru personalul nou angajat.