Duminica, NOIEMBRIE 29, 2020

Ordine de zi - 09.07.2020

          DOCUMENTAȚII DE URBANISM
propuse pentru avizare în ședința C.T.A.T.U.- 09 iulie 2020 -

1.  P.U.Z. – „Ansamblu locuințe colective P+4E -trei blocuri” propus pe terenul în suprafața de 3.632 m2, din strada Ovid Densușianu, nr.2 - Ploscă Ghe. și Ploscă Maria - nr. înregistrare 59.682/04.12.2019
- Conform P.U.G. al Municipiului Pitești terenul studiat este situat în intravilanul municipiului Pitesti, în U.T.R. nr. 18, subzonă LMb+Isb+Pb, destinația stabilită fiind de zonă rezidențială de locuinţe cu regim mic de înălţime (max. P+2E), instituţii publice şi servicii nepoluante, spaţii verzi sau sport amenajate şi funcţiuni complementare admise: accese pietonale şi carosabile, parcaje, reţele tehnico-edilitare;
- Indicatori urbanistici maximi aprobați prin avizul de oportunitate, pentru clădiri înalte (cu mai mult de trei niveluri): P.O.T.  =  40 %;     C.U.T. = 1,8 . (C.U.T. = 1,5, majorat cu 20% conform art. 32, alin. (7) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare).
- PROPUNERI:
- POT max = 40% ; CUT max = 1,8 (1,5 majorat cu 20%);   Rhmax = P+4E; Hmax = 15,5,0 m;
- Sedificabil = 1.452 m2; Sspații verzi = 540,50 m2 (15%) S parcări = 720 m2 Scirculații auto+pietonale = 810 + 109 m2
- R.I.C. nr. 6110/05.02.2020
- în ședința C.T.A.T.U. din 22.04.2020 s-a stabilit reanalizarea documentației după verificarea amplasamentului;

2. P.U.D. - „Construire locuință P+2E” pe terenul în suprafață de  196, m2 din str. Garoafelor, nr. 3B - nr. înregistrare 16.907 din 07.04.2020  -beneficiar Andreescu Marius - 
- Prevederi P.U.Z. și R.L.U. aprobate cu H.C.L. 204/2004: teren situat în LA2 - subzona locuințelor individuale și colective mici;    Functiunea dominanta a zonei - locuirea;     POT maxim – 40%; CUT maxim - 1,50.
Regimul de înălțime: H maxim cornisa  nu va depăși distanța pînă la alinierea cladirilor de pe frontul propus;
- PROPUNERI: amplasarea unei locuințe individuale, cu regim de înălțime P+2E;  Hmax = 10,20 m
- Suprafata desfasurata = 235,0 m2 ; spatii verzi amenajate la sol = 42,55 m2.
-    P.O.T. maxim = 40 % ;  C.U.T. maxim = 1,2 .
-    R.I.C. nr.25229 din 09.06.2020.

3.   P.U.Z. – „Imobil tip locuinte colective cu regim de inaltime propus Sb+Ds+P+4E – 5r și functiuni complementare locuirii - birouri, spatii comerciale, spatii medicale” (30 apartamente pe terenul în suprafață de 1418 m2, amplasat pe str. Smeurei, 8A, 8B, 8C; beneficiar - Perfect House Lux s.r.l. –nr. înregistrare 12915 din 11.03.2020 -
 - Potrivit P.U.G. al municipiul Pitești aprobat cu H.C.L. nr. 113/1999 și prelungit prin  H.C.L. nr. 90/2010, terenul este situat in U.T.R. nr. 13, subzona LM(a+b) rezidențială - locuinţe cu regim mic de înălţime (P+2E), cu posibilități de îndesire;  conform P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 204/2004, imobilul este situat parțial în subzona LA2 destinată funcțiunilor cu caracter central, serviciilor, locuințelor și funcțiuni complementare existente în zona protejata cu valoare istorico-arhitecturală, cu indici maximi aprobati P.O.T. 75% si C.U.T. 2,1;  Se solicita includerea completa a terenului în zona centrala, limita delimitata conform P.U.Z. aprobat cu H.C.L. 204/2004.
- PROPUNERI:
- P.OT. maxim propus = 50.00 %; C.U.T. maxim propus = 2.40;
- H. maxim propus = Sb+Ds+P+4E – 5r.
-  R.I.C. nr.12842/11.03.2020

4. P.U.D. - „Construire magazin supermarket - Penny Market, amenajare parcare, căi de acces și împrejmuire, amplasare mijloace de publicitate” amplasat pe terenul în suprafață de 4.345 m2, din strada Profesor Ion Angelescu, nr.1A - nr. înregistrare 21897 din 19.05.2020 - Vasiliu Cezar Mihai (reprezentantul beneficiarilor),
         Terenul pe care se doreşte amplasarea magazinului Penny Market” este situat in sud-vestul municipiului  Pitesti, accesibil din DN 67B (Calea Dragasani), strada cu o latime de circa 14-15m in dreptul amplasamentului.
Regulile stabilite prin P.U.Z. aprobat cu H.C.L. 296/1999 : Regimul maxim de inaltime S+P+1E+M; H = 15 m
                                        POT maxim = 51%,   CUT maxim = 1,2
                                  Retragerea fata de aliniament la DN67B = 15m
                   Retragerea fata de aliniament la str. Prof Ion Angelescu = 5m
- PROPUNERI: amplasare magazin Penny Market
- P.OT. maxim propus = 32.36 %; C.U.T. maxim propus = 0.32;
- R.I.C. nr. 50508 din 21.10.2019.

5.   A.O. – str.a Vasile Goldiș, nr. 3 – 5 Dănescu Vasile -  elaborare P.U.Z. pentru clădiri cu locuințe colective P+E – Ds+P+5E;   S teren = 2.940 m2, cu acces din Vasile Goldiș
- Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Pitești terenul studiat este situat în intravilanul municipiului Pitesti, in U.T.R. nr. 18, subzone LMb + Isb + Pb-  pentru locuinte , institutii si servicii cu regim mic de înaltime -maxim P+2E.
- Indicatori urbanistici maximi aprobați prin avizul de oportunitate, pentru clădiri înalte (cu mai mult de trei niveluri): P.O.T.  =  40 %;     C.U.T. = 1,5 ,
- PROPUNERI:
- POT max = 40% ; CUT max = 2,0 Rhmax = Ds+P+5E;
- în ședința C.T.A.T.U. din 22.04.2020 s-a stabilit reanalizarea documentației după verificarea amplasamentului;

6.   A.O. - strada Aaron Florian, nr. 2, 4   Ionescu Radu-Romulus, Frujină Carmen -  elaborare P.U.Z. pentru clădiri cu locuințe individuale cu regim mic de înălțime P+2E;  S teren = 2.000 m2, cu acces din str. Aaron Florian
Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Pitești terenul studiat este situat în intravilanul municipiului Pitesti, in U.T.R. nr. 11, subzone LMb + Isb + Pb-  pentru locuinte , institutii si servicii cu regim mic de înaltime -maxim P+2E.
- Indicatori urbanistici maximi aprobați prin avizul de oportunitate, pentru clădiri înalte (cu mai mult de trei niveluri): P.O.T.  =  18-28 %;     C.U.T. = 0,34 – 0,48.
- PROPUNERI:
- POT max = 35% ; CUT max = 1,05 Rhmax = P+2E; Hmax = 12,00 m ;

7.   A.O. – Calea Craiovei, nr. 156A, 156B, 156C.  Nicolae Alin-Vasile, Pușcașu Cristian-Valentin -  elaborare P.U.Z. pentru clădiri cu locuințe colective 2S+D+12E și apartamente-hotel
S teren = 4.500 m2, cu acces din Calea Craiovei
Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Pitești terenul studiat este situat în intravilanul municipiului Pitesti, in U.T.R. nr. 11, subzone LMb + Isb + Pb-  pentru locuinte , institutii si servicii cu regim mic de înaltime -maxim P+2E.
- Indicatori urbanistici maximi aprobați prin avizul de oportunitate, pentru clădiri înalte (cu mai mult de trei niveluri): P.O.T.  =  35%;     C.U.T. = 0,7.
- PROPUNERI:
- POT max = 40% ; CUT max = 4  Rhmax = 2S+D+12E.

Pentru vizualizare documente, click aici.