Duminica, NOIEMBRIE 29, 2020

Ordine de zi - 19.08.2019

Ordine de zi
  documentații urbanistice supuse avizării

Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism 
din data de 19.08.2019:


 Avize de oportunitate :

1.  Ciobanu Florin și Dragnea Sorina - clădire locuințe colective, P+4E.
Amplasament: aleea Dr. Ioan Cantacuzino, f.n. (zona Centru de transfuzii -  Scoala nr. 9 – Negru  Vodă).  Suprafață teren = 805 m2.
Reglementări P.U.G. : teren în U.T.R. nr. 16, subzonă locuințe cu regim mic de înalțime și funcțiuni complementare.    P.O.T.  =  35 %;     C.U.T. = 0,7;  H = P+2E.
Propuneri: subzonă rezidențială cu locuințe locuințe colective cu regim mediu de înălțime și funcțiuni complementare admise - spații verzi, accese pietonale și carosabile, parcări, rețele tehnico-edilitare.
Indicatori urbanistici:   P.O.T.  =  40 %;     C.U.T. = 1,8 (C.U.T. = 1,5, majorat cu 20%).
Regim maxim de înălțime: P+4E;     H max cornișă = 17,0 m.

2.   Mățăoanu Maria-Alexandra  - pensiune turistică D+P+2E și împrejmuire teren.
Amplasament: Dn 67B (Calea Drăgășani) punct „La pini”. Suprafață teren = 1.396 m2 din care 904 m2 pădure și 465 m2 curți-construcții (scoși din circuitul silvic).
Conform P.U.G – teren în extravilan, pentru care nu sunt stabilite reglementări urbanistice.
Propuneri: introducere în intravilan și stabilire reglementări urbanistice pentru pensiune turistică și funcțiuni complementare admise - spații verzi, accese pietonale și carosabile, parcări, rețele tehnico-edilitare.
Indicatori urbanistici:  P.O.T.  =  30 %;     C.U.T. = 0,90.
Regim maxim de înălțime: D+P+2E;     H max cornișă = 11,0 m.
Potrivit art. 5 din Regulamentul general de urbanism aprobat prin H.G.R. nr. 525/1996, republicată, „autorizarea executării construcțiilor și amenajărilor pe terenuri cu destinație forestieră, este interzisă”.

3.  S.C. MENTOR TRADING S.R.L.- magazin retail -LIDL clădire P+1E cu parcare la parter.
Amplasament: Calea Drăgășani, nr. 20 – Cartier Trivale.             Suprafață totală teren = 4.800 m2
Conform P.U.G., teren situat în U.T.R. nr. 14, subzonă rezidențială cu locuințe cu regim mic de înalțime și funcțiuni complementare.    P.O.T.  =  35 %;     C.U.T. = 0,7;   H = P+2E.
Propuneri: clădire P+1E - spațiu comercial și funcțiuni complementare admise - spații verzi amenajate, accese pietonale și carosabile, parcări, rețele tehnico-edilitare.
Indicatori urbanistici:  P.O.T. = 55 %;  C.U.T. = 0,84 (coeficient  C.U.T. =0,7 majorat cu 20%)  
Regim de înălțime: P+2E;    

           4.  S.C. METABET CF S.A., S.C. OMNIUM DISTRIBUTION S.R.L. și PK EMERALD S.R.L. – centru comercial, construire sens giratoriu și pasaj rutier peste C.F.
Amplasament: Tudor Vladimirescu, nr. 113 – 115.  Suprafață teren = 131.827 m2
Reglementări P.U.G. : teren în U.T.R. nr. 29 – LIa-  subzonă industrială și funcțiuni complementare. 
P.O.T.  =  50 %;     C.U.T. = 1,5;  .
Propuneri: subzonă comercială și servicii nepoluante, subzonă căi de comunicații rutiere și funcțiuni complementare admise - spații verzi, accese pietonale și carosabile, parcări, rețele tehnico-edilitare (centru comercial, construire sens giratoriu și pasaj rutier peste C.F.)
Indicatori urbanistici maximi:   P.O.T.  =  60 %;     C.U.T. = 1,2
Regim maxim de înălțime: P+M+1E+E tehnic;     H max = 30,0 m.


Documentații de urbanism

5.  S.C. DENISSON S.R.L. – P.U.Z. -
           „ CONSTRUIRE STATIE DE DEPOZITARE SI DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE COMPRIMATE LA VEHICULE (GNCV) SI STATIE DISTRIBUTIE GPL PENTRU AUTOVEHICULE ”
 Amplasament: în extravilanul municipiului Pitești, strada D.N. 65B (autostrada București - Pitești), f.nr.,
jud. Arges. Suprafața totală a terenului pentru care s-a întocmit documentația P.U.Z. este: 3 010,00 mp.
          Categoria de folosinta actuală a terenului studiat este: teren arabil.
În zona studiată, nu sunt stabilite reglementări urbanistice, funcțiunile dominante sunt reprezentate de terenuri agricole în extravilan și terenuri curți – construcții introduse în intravilan (cu P.U.Z.-uri aprobate) cu funcțiuni mixte – servicii și industrie (depozitare).
Propuneri: introducere în intravilan și stabilire reglementări urbanistice pentru construire statie de depozitare si distribuție a gazelor naturale comprimate la vehicule (gncv) și stație distribuție gpl pentru autovehicule.
Indicatori urbanstici:  P.O.T.maxim = 40,00 %;  C.U.T. maxim = 0,60; H. maxim = 6,00 m.

6.  MARIN LUCIAN - P.U.D. -
          „ CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE, ÎMPREJMUIRE TEREN ” versiunea V.02;
           14 unități locative;
Amplasament: terenul este situat pe strada Bradului, nr. 20A, cartier Trivale, municipiul Pitești, cu acces din aleea care comunică cu strada Bradului (aleea Gheorghe Alesseanu) ;
           Suprafața terenului studiat în P.U.D. – 761,00 mp
           Propuneri construirea unui imobil cu locuinte colective cu regim de inaltime P+3E-4r, cu 14 apartamente și 17 locuri de parcare.
Indicatori urbanistici:  P.O.T. maxim = 39%; C.U.T. maxim = 1,50;
Regim de înălțime maxim propus: P+3E-4r; H.maxim = 12,60 m;
Spații verzi - o suprafață de 153,50 mp spatii verzi amenajate la sol (20,17%)
Accesul auto și pietonal se va realiza din aleea Gheorghe Alesseanu (limita S de proprietate), propusă spre modernizare prin lărgire l=5,00 m.

7.  ILIE ALEXANDRU și ILIE LUCICA MARINELA - P.U.D. – V02
(nu s-a stabilit varianta pt. circulație)
„ CONSTRUIRE  IMOBIL SERVICII ȘI LOCUINȚE COLECTIVE ” – 4 unități locative;
Amplasament: terenul este situat pe strada Trivale, nr.8, municipiul Pitești și este situat într-o zonă rezidențială - locuințe individuale și colective de înălțime medie: min P+2E și funcțiuni completare locuirii, conform P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 204/2004.
Suprafața terenului studiat în P.U.D. - 516 mp
           Propuneri construirea unui imobil pentru servicii și locuințe colective cu regim de înălțime S+P+3E; servicii (parter și et.1); 4 apartamente (et. 2 și et. 3); 10 locuri de parcare propuse. Amplasarea clădirii: 3 laturi pe calcan;
           Sc= 387 mp; Sc desfășurată= 1238 mp.
           Indicatori urbanistici: P.O.T. maxim = 75 %; C.U.T. maxim  = 2,4;
 Regim de înălțime maxim propus: S+P+3E;  H.maxim  = 17,00 m;
 Aliniament: 3,5 m de la limita proprietății
 Spații verzi: 50,00 mp la sol și 80,00 mp pe acoperiș de tip terasă.
 Accesul pietonilor și autovehiculelor: se va asigura direct din strada Trivale, pe o rampă auto cu o lățime minimă de 3,50 m.

8.  COSTACHE GHEORGHE și ANCA DUMITRU – P.U.Z. -
“CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI IMPREJMUIRE TEREN”- parcelare în 7 loturi (6 loturi cu locuințe individuale și 1 lot pentru drum acces)
 Amplasament:, Terenul studiat se află în intravilanul municipiului Pitesti, in partea NV, in apropierea cartierului de blocuri din Gavana, strada Garlei, nr. 11 și f.nr. 
 Suprafața teritoriului care urmează să fie reglementat prin P.U.Z. are suprafaţa totală de 4 750,00 mp cu folosința actuală de teren curti – constructii (1 950,00 mp) si pădure (2 800,00 mp).
Propuneri: parcelarea unei suprafete de 1 950,00 mp în vederea obținerii a șapte loturi, din care șase loturi pentru construire locuinte individuale regim de inaltime – maxim P+1E și un lot pentru creare drum acces cu lățime de l = 7,00m.
Indicatori urbanistici:  P.O.T.maxim = 40,00 %;  C.U.T. maxim = 0,80;
Regim de înălțime maxim propus = P+1E; H. maxim cornișă = 7,00 m.
Aliniere propusă: 3,00 m de la strada Gârlei; 5,00 m de la drumul propus.
Pentru a asigura accesul auto la cele șase loturi propuse, se propune amenajarea unei căi de circulație carosabile comune cu lățime de 7,00 m cu o bandă carosabilă pe sens, care asigură legătura auto cu strada Gârlei.

9. S.C. PITSER S.R.L. - P.U.D. – 
„EXTINDERE SI SUPRAÎNĂLȚARE IMOBIL EXISTENT (spații servicii și locuințe colective)”, fost sediu TELEKOM; 2 unități locative la et.IV
Amplasament: teren situat pe bulevardul Republicii, nr. 55 – 57, municipiul Pitesti, judet Arges,     Suprafața teren studiat în P.U.D. – 1 159,00 mp proprietatea S.C. “PITSER” S.R.L.
Propuneri: extinderea imobilului existent cu un corp subsol și supraetajarea acestuia de la Sb+P+2E la Sb+P+4E, cu funcțiunea  – servicii medicale; amenajări auxiliare: accese carosabile și pietonale, locuri de parcare și spații verzi.
Subsol – garaj: parcări (28 de locuri, din care 14 locuri de parcare la subsolul corpului existent, 6 locuri de parcare la subsolul corpului extins propus și 8 locuri pe platforma betonată de la nivelul solului);
Parter - Etajele I - II - III = spații cu servicii medicale;
Etaj IV = 2 apartamente;
Regimul de înălțime propus este Sb+P+4E; H.maxim atic = 21,60 m
Indicatori urbanistici:  P.O.T. existent = 48,40% (care nu se modifică);
C.U.T. existent = 1,45;       C.U.T. maxim propus = 2,18.  
Spații verzi - o suprafață de 203,00 mp spații verzi amenajate la sol (17,52 % din suprafața lotului studiat).

10. S.C. BADROM SERVICE S.R.L. – P.U.D.-
„CONSTRUIRE CLĂDIRE Ds/Sb+Pliber+1E (service rapid, garaj și spații parcare) și REFACERE ÎMPREJMUIRE TEREN”
Amplasament: teren situat pe strada Frații Turnavițu (prelungirea Calea Craiovei), nr. 1, municipiul Pitesti;
Suprafata teren studiat în P.U.D. – 627,00 mp.
Propuneri: construirea unui imobil cu functiunea service rapid, garaj si spatii de parcare organizat pe trei niveluri, respectiv cu regim de inaltime Ds/Sb+Pliber+1E.
Funcțiuni propuse: servicii – service rapid
Subsol = spațiu tehnic; demisol = service rapid; parter = liber; etaj I = birouri
Indicatori urbanistici: P.O.T. maxim = 45%; C.U.T. maxim = 1,05.
Parcări: 11 locuri de parcare propuse (1 loc pe platf. betonată, 10 locuri sub parterul liber).
Spatii verzi – o suprafata de 58,60 mp spatii verzi amenajate la sol (9,35%).

11. S.C. VICTORIA ACTION ESTATE S.R.L.- PUD-
„CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENȚIAL (LOCUINȚE COLECTIVE CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE)” – versiunea V07 – 83 unități locative;
Amplasament: teren situat pe străzile Negru Voda și Tache Ionescu, nr. 2, 4, 8, 10 si 3, municipiul Pitesti;
Suprafața teren studiat în P.U.D. – 3 195,00 mp.
Conform P.U.Z. aprobat prin H.C.L. 204/2004, terenul este situat în LA2 – zona destinată funcțiunilor cu caracter central, serviciilor și locuințelor; Indicatori urbanistici aprobați: POT maxim – 60%; CUT maxim – 3,4 (2,4 + 0,5 parcela de colț + 0,5 pentru suprafete mai mari de 2 000,00 mp);
Propuneri: construirea unui ansamblu rezidential cu locuinte colective si functiuni complementare cu regim de înălțime 2Sb+P+Mz+6E – 7r – 8r – 9, cu 83 apartamente.
Funcțiunea propusă: mixtă (locuire și spații cu functiuni complementare);
Subsoluri – garaje (80 locuri de parcare) + platforme gospodaresti;
Parter si mezanin – spații comerciale la parter și spații cu servicii medicale la mezanin;
Terasa peste mezanin: zona liberă dintre cele doua tronsoane cu locuinte colective (terasa verde) S = 175,00mp;
Etaje I – IX = locuințe colective – 83 apartamente (92 locuri de parcare propuse).
Indicatori urbanistici: P.O.T. maxim = 45%; C.U.T. maxim = 3,20.
Total locuri de parcare: 124 locuri de parcare propuse.
Spații verzi - o suprafață de 645,00 mp spații verzi amenajate la sol și 175,00 mp spații verzi amenajate pe terasa peste mezanin (terasă verde).

12. S.C.TDT DOPO IMOBILIARE S.R.L.- S.C. MAIA CRAIOVEI RESIDENCE S.R.L. – PUD –
„ CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINȚE COLECTIVE, SPAȚII COMERCIALE, BIROURI ȘI SPAȚII MEDICALE, CU PARCAJ ETAJAT, IMPREJMUIRE ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER” – 184 unități locative
Amplasament: teren situat pe Calea Craiovei , municipiul Pitești;
Suprafața de teren studiată în P.U.D. -  5200 mp.
Conform P.U.Z. aprobat prin H.C.L. 170/2017, terenul este situat în subzona mixtă LM – clădiri cu regim înalt de înălțime- locuințe, comerț, alimentație publică, servicii și echipamente publice, servicii manageriale; Indicatorii urbanistici aprobați fiind:
- pentru subzona L (locuire): P.O.T. maxim=40%; C.U.T.maxim=2,0;
- pentru subzona LM (mixtă):  P.O.T. maxim=60%; C.U.T.maxim=3,95;
- înălțimea maximă (la atic): 27,50 m
Propuneri: construirea unui ansamblu cu locuinte colective, spații comerciale, birouri și spații medicale, cu parcaj etajat, imprejmuire și organizare de șantiercu regim de înălțime 3S+P+8E+Dx, 4S+P+9E, 2S+P+8+Dx, cu 184 apartamente.
Funcțiunea propusă: mixtă (locuire și spații cu funcțiuni complementare)
          Indicatori urbanistici: P.O.T. maxim = 45,5%; C.U.T. maxim = 3,94; H maxim = 35m (la atic).
          Nr. total locuri parcare: 261 locuri propuse;
          Spații verzi: o suprafață de 370 mp + dale înierbate 1431 mp.
        
 13. VĂCARU SORIN și VĂCARU RAMONA - P.U.D. – Revenire: reanalizare documentație deoarece pe parcursul procedurii de avizare a documentației au fost identificate neconcordanțe între piesele scrise și piesele desenate, solicitându-se, în acest sens, completări/modificări. Au fost înregistrate obiecțiuni din partea vecinilor. 
„ CLĂDIRE MULTIFUNCȚIONALĂ ” cu regim de înălțime: 2S+P+5-6E, cu 27 unități locative. 
Amplasament: strada Victoriei, nr. 16, municipiul Pitești.  Conform P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 204/2004, terenul este situat în interiorul zonei protejate (subzonă LP), în zona centru nou, frontul II, destinată funcțiunilor cu caracter central - instituții publice, servicii și locuire.
Indici urbanistici maxim admiși pentru zonă mixtă, conform P.U.Z.:  POT = 60 %; C.U.T. = 3,4.
Regim înălțime : maxim P+7E.   Teren situat în zonă protejată cu valoare istorico-arhitecturală.
S. teren studiat în P.U.D.= 1.137 m2   Acces auto și pietonal din pasajul Școlilor.
Propuneri: clădire multifuncțională 2S+P+5-6E, cu locuințe colective (27 unități locative) și spații cu altă destinație funcțională (în suprafață desfășurată de 533,80 m2) .     
Indicatori urbanistici:  P.O.T.  =  60%,;   C.U.T. = 3,4;   H max. atic =  29,85 m.
Sc = maxim 682,2 m2;    Sc.d. = 3865,8 m2
Locuri de parcare propuse : 42 (15 locuri parcare la nivelul solului)
Spații verzi: 121 mp; platformă auto cu dale înierbate 145,8 mp

14. ȘERBAN MĂDĂLIN și ȘERBAN DORINA CRINA – P.U.D.-
„ CLĂDIRE CU LOCUINȚE COLECTIVE” cu regim de înălțime S+P+3E, cu 16 apartamente (4 apartamente pe nivel).
Amplasament: strada Gheorghe Lazăr, nr.15 .
Suprafața teren studiat în P.U.D.= 1095 mp; conform P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr.204/2004 terenul studiat este situat în zona centrală LA2- funcțiuni admise cu caracter central, servicii și locuințe. Indicatorii maxim admiși în zonă: P.O.T. maxim=40% ; C.U.T.maxim= 2,4+0,5 (terenuri alipite)
Propuneri: clădire cu locuințe colective S+P+3E, 16 unități locative.
Indicatori urbanistici:  P.O.T.  =  39,97%,;  C.U.T. = 1,55 ;   H max. atic =  29,85 m.
Sc = maxim 437,6 m2;    Sc desfășurată = 2131 m2
Locuri de parcare propuse : 19 locuri (15 locuri parcare la subsol)
Spații verzi: o suprafață de 343 mp (amenajată la sol);
Accesul auto și pietonal se realizează atât din strada Ghe. Lazăr cât și din strada Sf. Vineri prin drum de acces.


Diverse

         15. Roșu Lucian – solicită certificat de urbanism pentru construire 4 clădiri cu locuințe colective D+P+6E
          Amplasament: strada Nicolae Iorga, f.n.   Suprafață teren = 7.702 m2,
          Potrivit P.U.Z. aprobat  prin H.C.L. nr. 208/2008 teren situat în parțial în subzonă pentru locuințe și parțial  în subzonă mixtă.
P.O.T. maxim = 35%;   C.U.T. maxim = 2,1  pentru subzonă de locuire
P.O.T. maxim = 65%;   C.U.T. maxim = 4,0 pentru subzonă mixtă.
Teren situat în zona de protecție instituită în baza normelor sanitare, de aerodromul utilitar (zona de siguranță Aerodrom „Henri Coandă” Pitești).