Marti, NOIEMBRIE 24, 2020

PUG

Nr. 21280/14.05.2020                                                                                                    
                                                                                                                

ANUNȚ PRIVIND PRELUNGIREA PERIOADEI DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI ETAPA III – ELABORARE  PROPUNERI  P.U.G. și R.L.U.
în vederea actualizării Planului Urbanistic General al municipiului Pitești și Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia pentru terenurile situate în limita administrativă a municipiului Pitești


Prin prezentul anunț aducem la cunoștința publicului interesat prelungirea perioadei de informare și consultare a publicului etapa III - elaborare propuneri P.U.G. și R.L.U. în vederea actualizării Planului Urbanistic General și Regulamentului Local de Urbanism al municipiului Piteşti aprobat prin H.C.L. nr. 113/1999 și prelungit prin H.C.L. nr. 90/2010 până la data de 31.05.2020.

AMPLASAMENT:
Zona de studiu este în suprafață de 4073 ha și cuprinde terenurile situate în limita administrativă a municipiului Pitești.

INIȚIATOR / BENEFICIAR
MUNICIPIUL PITEȘTI

ELABORATOR:
S.C. AREAL DESIGN S.R.L. cu sediul în Târgoviște, B-dul Libertății, bl. D4, ap.17, jud. Dâmbovița, ing. Silviu Cioflec, urb. Mariana Uglea, urb. Mihai Necula

OBIECTIVE ȘI ARGUMENTE
Lucrarea „Reactualizarea Planului Urbanistic General şi Regulamentul Local de Urbanism” are ca obiective generale analiza situaţiei existente a teritoriului administrativ al municipiului Piteşti, identificarea disfuncţionalităţilor existente la nivel local şi regional şi stabilirea direcţiilor de dezvoltare al structurii urbane existente pe termen mediu, ce vor determina dezvoltarea durabilă şi sustenabilă a localităţii.
Planul urbanistic general cuprinde reglementări pe termen scurt, la nivelul unităţii administrativ-teritoriale de bază, cu privire la:
- stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan în relaţie cu teritoriul administrativ al localităţii;
- stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan;
- zonificarea funcţională în corelaţie cu organizarea reţelei de circulaţie;
- delimitarea zonelor afectate de servituţi publice;
- modernizarea și dezvoltarea echipării edilitare;
- stabilirea zonelor protejate şi de protecţie a monumentelor istorice şi a siturilor arheologice reperate;
- stabilirea zonelor care au instituite un regim special de protecţie prevăzut în legislaţia în vigoare;
- formele de proprietate şi circulaţia juridică a terenurilor;
- precizarea condiţiilor de amplsare şi conformare a volumelor construite, amenajate şi plantate;
- zonele de risc natural delimitate şi declarate astfel, conform legii, precum şi măsurile specifice privind prevenirea şi atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor şi realizarea construcţiilor în aceste zone;
- identificarea zonelor de risc datorate unor depozitări istorice de deşeuri.
În conformitate cu prevederile art. 57-61 din Legea nr. 350/200 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului nr. 2.701/ 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, vă invităm ca până la data de 31.05.2020 să formulaţi în scris observații, propuneri, sugestii și opinii cu valoare de recomandare faţă de propunerea preliminară elaborată în vederea actualizării Planului Urbanistic General și Regulamentului Local de Urbanism al municipiului Piteşti aprobat prin H.C.L. nr. 113/1999 și prelungit prin H.C.L. nr. 90/2010 prin înregistrarea acestora la Compartimentul Relații Publice, intrarea D, din incinta primăriei, prin e-mail la adresa primaria@primariapitesti.ro, prin fax la nr. 0248 212166 sau prin poștă la adresa din str. Victoriei, nr.24, Pitești, Argeș.
Prin publicarea anunțului se aduce la cunoștința publicului posibilitatea, modul şi perioada, locul şi orarul în care se pot consulta documentele şi transmite observaţii, opinii, sugestii la sediul autorităţii publice competente pentru aprobarea P.U.G. și a Regulamentului Local de Urbanism al municipiului Pitești forma actualizată.
Anunțul privind prelungirea perioadei de informare și consultare a publicului - etapa III - de elaborare a propunerilor P.U.G. și R.L.U. aferent planului în vederea actualizării Planului Urbanistic General și Regulamentului Local de Urbanism al municipiului Piteşti aprobat prin H.C.L. nr. 113/1999 și prelungit prin H.C.L. nr. 90/2010 se publică pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Pitești - www.primariapitesti.ro - secțiunea Informații publice/ Informații urbanistice și administrative/ Consultare și informare publică/ P.U.Z., însoțit de memoriul general, regulamentul local de urbanism și planșele desenate (încadrarea în teritoriu și de reglementări urbanistice zonificare – propuneri preliminare), care pot fi consultate de persoanele interesate.
De asemenea, cei afectaţi sau interesați de această investiție pot discuta propunerea cu iniţiatorul şi elaboratorul documentației şi pot exprima rezerve, formula observaţii sau sesiza probleme pertinente legate de propunerile preliminare din P.U.G. și R.L.U. aferent planului, înainte de elaborarea propunerii finale a planului urbanistic.
Publicul interest este invitat să consulte documentația publicată pe site-ul instituției și să formuleze observații, recomandări, propuneri în scris cu privire la forma preliminară a P.U.G. și R.L.U. ale municipiului Pitești.
În cadrul acestei etape se va organiza ședință de dezbatere publică în scopul consultării publicului asupra evoluției propunerilor preliminare, a alternativelor și opțiunii preferate, astfel încât să fie preîntâmpinate eventualele dezacorduri sau contestări cu privire la elaborarea propunerii finale P.U.G. și R.L.U. aferent planului în vederea actualizării Planului Urbanistic General și Regulamentului Local de Urbanism al municipiului Piteşti aprobat prin H.C.L. nr. 113/1999 și prelungit prin H.C.L. nr. 90/2010. Pe site-ul primăriei municipiului Pitești - www.primariapitesti.ro  se va afișa anunțul public cu precizarea datei, orei și locului de desfășurare a dezbarerii publice. Prezentarea propunerilor va fi susținută de către elaboratorii documentației de urbanism supuse dezbaterii publice.
Pe parcursul elaborarii propunerilor P.U.G. și R.L.U. aferent planului, publicul va fi permanent informat pe pagina de internet a primăriei municipiului Pitești.