Joi, NOIEMBRIE 26, 2020

Anunț privind organizarea unui concurs în cadrul Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică Piteşti

Primăria Municipiului Piteşti organizează, în data de 05.11.2020, ora 10.00, la sediul său din Piteşti, strada Victoriei nr. 24, concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a postului vacant de inspector de specialitate, gradul IA, din cadrul Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică  Piteşti.

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească participanţii la concurs sunt următoarele:
- studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă, specializarea turism;
- vechime de minim 7 ani în specialitatea studiilor;
- cunostiinte de limba engleză, care vor fi testate în cadrul probei scrise;

Condiţiile generale pe care trebuie sa le îndeplinească participanţii la concurs sunt:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Piteşti din str. Victoriei nr. 24, după cum urmează:

- 05.11.20020, ora 10.00 – proba  scrisă;
- 10.11.2020, ora 10.00 – interviul.

Actele necesare pentru participarea la concurs şi tematica concursului se pot obţine de la Primăria Municipiului Piteşti, str. Victoriei nr. 24, intrarea „D”, Compartimentul  Relaţii Publice.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Management Resurse Umane, la telefon 0372481819.
Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la concurs este 16.10.2020-29.10.2020.

Pentru acte necesare, click aici.
Pentru bibliografie, click aici.
Pentru calendarul concursului, click aici.
Pentru atribuții specifice , click aici.
Pentru rezultatul selecției dosarelor, click aici.
Pentru rezultatul concursului, click aici.