Miercuri, OCTOMBRIE 17, 2018

Anunț privind organizarea unui concurs de promovare, pe perioadă nedeterminată, în funcția de Director al Centrului Național de Informare și Promovare Turistică - Pitești

Primăria Municipiului Piteşti organizează, în data de 23.11.2017, ora 10.00, la sediul său din Piteşti, strada Victoriei nr. 24, concurs de promovare, pe perioadă nedeterminată, în funcția de Director al Centrului Național de Informare și Promovare Turistică - Pitești:
Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească participanții la concurs sunt următoarele:
- să ocupe o funcție contractuală în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești;
- să aibă studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
- să aibă studii universitare de masterat;
- să aibă vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției de conducere de minim 4 ani;
- să aibă cunoștințe  de operare pe calculator;
- să aibă cunoștințe de limba engleză.
Condiţiile generale pe care trebuie sa le îndeplinească participanţii la concurs sunt:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Piteşti din str. Victoriei nr. 24, după cum urmează:
- 23.11.2017, ora 10.00 – proba  scrisă;
- 28.11.2017, ora 10.00 – interviul.
În cadrul interviului se vor susține probele de testare a cunoștințelor de operare pe calculator și  a cunoștințelor de limbă engleză.
Actele necesare pentru participarea la concurs şi tematica concursului se pot obţine de la Primăria Municipiului Piteşti, str. Victoriei nr. 24, intrarea „D”, Compartimentul  Relaţii Publice.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Management Resurse Umane camera 12 sau la telefon 0372481819.
Termenul limită pentru depunerea dosarelor de înscriere la concurs este data de 16.11.2017.  

Pentru actele necesare, click aici.
Pentru bibliografie, click aici.