Sambata, AUGUST 8, 2020

Anunț privind organizarea unui concurs de recrutare în cadrul Serviciului Urmărire Încasare Impozite și Taxe Locale, Primăria Pitești

Primăria Municipiului Piteşti organizează, în data de 30.09.2019, ora 10.00, la sediul său din strada Victoriei nr. 24, concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de executie vacante de inspector, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Serviciului Urmărire Încasare Impozite și Taxe Locale.
Condițiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească participanții la concurs, sunt:
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în una din ramurile de științe:  economice, juridice sau administrative – specializarea administrație publică;
- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului - minim 7 ani;
- competențe de utilizare a calculatorului, nivel bază, dovedite cu documente din care să rezulte absolvirea unor cursuri în domeniul IT;
Condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească participanții la concurs, sunt:
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.
Probele de concurs se vor desfășura la sediul Primăriei Municipiului Pitești din  str. Victoriei nr. 24, după cum urmează:
- 30.09.2019, ora 10.00 – proba  scrisă
- 04.10.2019, ora 9.00 – interviul
Actele necesare pentru participarea la concurs şi tematica concursului se pot obţine de pe site-ul instituției: www.primariapitesti.ro, de la Primăria Municipiului Piteşti, str. Victoriei nr. 24, intrarea „D” Compartimentul Relaţii Publice.
Relații suplimentare se pot obține de la Biroul Management Resurse Umane, camera 12 sau la telefon 0372481819.
Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 30.08.2019 – 18.09.2019, la Primăria Municipiului Piteşti, str. Victoriei nr. 24, intrarea „D” Compartimentul Relaţii Publice.

Pentru actele necesare, click aici.
Pentru bibliografie, click aici.
Pentru completare Curriculum vitae, modelul comun europen, click aici.
Pentru formularul de înscriere la concurs, click aici.
Pentru a consulta fișa postului, click aici.
Pentru formular adeverință vechime, click aici.
Pentru a completa declarația pe propria răspundere, click aici.
Pentru a vizualiza rezultatul selecției dosarelor, click aici.
Pentru vizualizare rezultat proba scrisa, click aici