Miercuri, AUGUST 21, 2019

Administraţia Domeniului Public Piteşti organizează concurs de angajare pentru ocuparea unui post contractual vacant, pe perioada nedeterminata, de şef Birou Aprovizionare şi Achiziţii Publice

A N U N Ţ


În data  de 10 iulie 2018,  la sediul Administraţiei Domeniului Public Piteşti din strada Obor nr.3 se organizează concurs de angajare pentru ocuparea unui post contractual vacant, pe perioada nedeterminata, de şef Birou  Aprovizionare şi Achiziţii Publice.

Condiţii participare:
-cetăţenia română sau a altor state din Uniunea Europeană;
-să cunoască limba română scris şi vorbit;
-vârsta minimă de 30 ani;
-trebuie să aibă studii superioare juridice, tehnice sau economice;
-să aibă experienţă privind  achiziţiile publice minim 3 ani;
-să aibă vechimea în muncă minim 5 ani;
-să aibă starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie;
-să nu aibă contractul de muncă desfăcut disciplinar conform Codului Muncii;
-să nu fi fost condamnat definitiv conform art.3, lit.g din Regulamentul cadru din 23.03.2011 aprobat prin HG 286/23.03.2011;
La înscriere, candidaţii vor depune un dosar de concurs ce va cuprinde:
- cerere de înscriere la concurs;
- copie diplomă care atestă nivelul studiilor superioare şi alte acte ce atestă efectuarea unor specializări;
- copie  carnet muncă şi/sau  adeverinţe vechime după data de 01.01.2011, care să ateste vechimea în muncă şi/sau specialitate;
- copie carte de identitate;
- curriculum vitae;
- cazier judiciar;
- adeverinţă medicală de la medicul de familie care să ateste că starea de sănătate corespunde postului pentru care candidează.
Notă:
- dosarele de concurs se depun la secretariatul A.D.P.Piteşti până la data de 04.07.2018, orele 12.00;
- în data de 05.07.2018  orele 1400 , se afişează  procesul verbal privind selecţia dosarelor de concurs cu menţiunea admis sau respins.
- contestaţiile, privind rezultatul selecţiei dosarelor  de concurs, se depun la secretariatul A.D.P.Piteşti până la data de 06.07.2018, orele 12.00.
- concursul pentru ocuparea postului vacant de şef Birou Achiziţii Publice constă în probă scrisă şi interviu:
      - proba scrisă va avea loc în data de 10.07.2018  începând cu ora 10.00;
      - interviul  va avea loc în data de 13.07.2018 începând cu ora 10.00.
 
Se consideră ,,admis” la concurs, candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.
Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane, telefon 0248 223526, interior 113.
La concurs pot participa numai candidaţii ale căror dosare sunt complete şi corect întocmite.