Duminica, MAI 31, 2020

Administraţia Domeniului Public Piteşti organizează concurs pentru ocuparea unui post de inspector de specialitate gradul 1, în cadrul Atelierului Exploatare şi Întreţinere Maşini şi Utilaje

A N U N Ţ

În data  de 04 iulie 2018,  la sediul Administraţiei Domeniului Public Piteşti se organizează concurs pentru ocuparea  unui post de inspector de specialitate gradul 1, vacant corespunzător funcţiei contractuale de execuţie, pe perioadă determinată de 12 luni, în cadrul Atelierului Exploatare şi Întreţinere Maşini şi Utilaje.
Condiţii participare:
-cetăţenia română sau a altor state din Uniunea Europeană;
-să cunoască limba română scris şi vorbit;
-vârsta minimă de 40 ani;
-trebuie să aibă studii superioare tehnice;
-să aibă vechimea în muncă şi experienţă minim 10 ani;
-să aibă starea de sănătate corespunzătoare postului pe care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie;
-să nu aibă contractul de muncă desfăcut disciplinar, conform Codului muncii;
-să nu fi fost condamnat definitiv conform art.3, lit.g din Regulamentul cadru din 23.03.2011 aprobat prin HG 286/23.03.2011;

La înscriere, candidaţii vor depune un dosar de concurs ce va cuprinde:
- cerere de înscriere la concurs;
- copie diplomă care atestă nivelul studiilor;
- copie acte care atestă efectuarea unor specializări
- copie carnet muncă şi/sau  adeverinţe vechime după data de 01.01.2011, care să ateste vechimea în muncă şi/sau specialitate;
- copie carte de identitate;
- curriculum vitae;
- cazier judiciar;
- adeverinţă medicală de la medicul de familie care să ateste că starea de sănătate corespunde postului pentru care candidează.

Notă:
- bibliografia  pentru concurs se găseşte afişată la sediul A.D.P.Piteşti;
- dosarele de concurs se depun la secretariatul A.D.P.Piteşti până la data de 26.06.2018, orele 12.00;
- în data de 27.06.2018  orele 12.00 , se afişează  procesul verbal privind selecţia dosarelor de concurs cu menţiunea admis sau respins.
- concursul pentru ocuparea postului contractual vacant  constă în probă scrisă şi interviu:
o proba scrisă va avea loc în data de 04.07.2018 începând cu ora 09.00;
o interviul  va avea loc în data de 05.07.2018 începând cu ora 09.00.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane, telefon 0248 223526, interior 113.