Miercuri, AUGUST 21, 2019

Anunț privind organizarea unui concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de Şef Birou Baza de Date şi Dispecerat la Poliţia Locală a Municipiului Piteşti

         Poliţia Locală a Municipiului Piteşti organizează la sediul său din Piteşti, B-dul Eroilor nr. 30, concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de Şef Birou Baza de Date şi Dispecerat.

         Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:

        • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
        • studii de master sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
        • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani;
        • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
        • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii;
        • cunoştinţe operare PC, nivel mediu.

          Concursul constă în susţinerea a două probe:
                - Proba scrisă  - 31.01.2018 orele 10,00
                - Proba de interviu 

           Dosarul de candidat va cuprinde următoarele documente:
              1. formularul de înscriere prevăzut în anexa nr.3 la H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată ;
              2. copia actului de identitate;
              3. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
              4. copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
              5. copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
              6. cazier administrativ;
              7. cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);
              8. adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
              9. aviz psihologic port arma;
              10. copie de pe fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale din anul anterior sau recomandare de la ultimul loc de muncă 
              11. curriculum vitae
              12. copie certificat de naştere 
              13. copie permis de conducere categoria B
            Toate copiile menţionate mai sus vor fi însoţite, pentru verificarea conformităţii, de actele în original.

            Dosarele de concurs de depun în perioada 29.12.2017 – 17.01.2018 ora  15,00.

            Relaţii suplimentare se obţin de la Serviciul Juridic Evidenţă Operativă şi Resurse Umane, telefon 0248210230 sau la sediul instituţiei, Piteşti, Bdul Eroilor nr. 30.

Pentru bibliografie click aici.