Duminica, MAI 31, 2020

Anunț privind organizarea unui concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a unei funcţii contractuale de îngrijitor în cadrul Poliției Locale a Municipiului Pitești

Anunț privind organizarea unui concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a unei funcţii contractuale de îngrijitor în cadrul Poliției Locale a Municipiului Pitești

În conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, Poliţia Locală a Municipiului Piteşti organizează, la sediul său din Piteşti, B-dul Eroilor nr. 30, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a unei funcţii contractuale de Îngrijitor (femeie de serviciu) în cadrul Serviciului Financiar Contabilitate şi Întreţinere
        
1. Condiţii generale de participare la concurs:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu,
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medical de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii, şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unei fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
         2. Condiţiile specifice: să fie absolvent de studii medii sau studii generale;
         3. Etapele concursului:
a) selecţia dosarelor de înscriere  
b) proba scrisă 10.05.2017 - orele 10.00
c) interviul    

         4. Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor;
d) cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului)
e) adeverinţa medicală emisă în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii, care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate şi care conţine în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia;
f) curriculum vitae
Copiile vor fi însoţite de originale, în vederea conformităţii copiilor cu acestea

         5. Depunerea dosarului de concurs: 11.04.2017 - 25.04.2017 – orele 15

         Informaţii şi relaţii suplimentare se obţin la Serviciul Juridic Evidenţă Operativă şi Resurse Umane din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Piteşti – tel 0248210230 interior 120.

         6. Bibliografia:
a) Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Capitolul 2 "Norme generale de conduită profesională a personalului contractual");
b) Legea nr. 319/2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare (Capitolul 4 " Obligaţiile lucrătorilor");
c) Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare (Capitolul II "Răspundere disciplinară");
d) Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Poliţiei Locale a Municipiului Piteşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Piteşti nr. 354/18.09.2014.