Sambata, MAI 30, 2020

Anunț privind organizarea unui concurs pentru ocuparea unei funcţii publice generale de execuție vacante, în cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Piteşti

Anunț privind organizarea unui concurs pentru ocuparea unei funcţii publice generale de execuție vacante, în cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Piteşti

Poliția Locală a Municipiului Pitești anunță organizarea la sediul său din B-dul Eroilor nr. 30. Pitești, a concursului de ocupare a funcției publice generale de execuție vacantă de consilier clasa I grad profesional superior - Serviciul Juridic Evidență Operativă și Resurse Umane -1 post

             Condițiile de participare la concurs sunt următoarele:
             • studii universitare de licență absolvite cu diplomă. respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; 
             • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice minim 9 ani;
             • cunoștințe operare PC — nivel mediu.

             Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată. cu modificările și completările ulterioare;
             a) are cetățenia română și domiciliul în România;
             b) cunoaște limba română. scris și vorbit;
             c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți: 
             d) are capacitate deplină de exercițiu;
            e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate:
             f) îndeplinește condițiile de studii prevăzute de lege pentru funcția publică;
             g) îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice;
             h) nu a condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității. de serviciu sau în legătură cu serviciul. care împiedică înfăptuirea justiției. de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție. care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
             i) nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
             j) nu a desfășurat activitate de poliție politică, cum este definită prin lege.

             Concursul constă în susținerea a două probe:
                - Proba scrisă - 04.05.2017 - orele  1000
                - Proba de interviu

             Dosarul de candidat

             1.Formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 61 1/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici;
             2. copia actului de identitate;
             3. copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
             4. copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz. în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
             5. cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere, cu obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului. dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecției dosarelor, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire);
             6. adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
             7. declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică;
             8. curriculum vitae;
             9. copie certificat de naștere;
             10. copie certificat căsătorie — dacă este cazul.

             Toate copiile menționate mai sus vor fi însoțite. pentru verificarea conformității, de actele în original. Depunerea dosarului de înscriere la concurs fără unul sau mai multe acte menționate mai sus, atrage respingerea participării la concurs a candidatului.
             Dosarele de concurs de depun în perioada 04.04.2017 — 24.04.2017 - ora 1500

             Pentru a consulta bibliografia de concurs dați click aici