Miercuri, AUGUST 21, 2019

Anunț privind organizarea unui concurs pentru ocuparea unui post vacant

            Primăria Municipiului Piteşti organizează, în data de 16.05.2017, ora 10.00, la sediul său din Piteşti, strada Victoriei nr. 24, concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a postului vacant de referent, treapta IA, personal contractual din cadrul Compartimentului Management Documente, Arhivă, Curierat.
           Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească participanţii la concurs sunt următoarele:
- studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
- vechime în muncă minim 7 ani;
- să fie absolvent al unui curs de operare pe calculator, atestat prin diplomă/certificat de absolvire;
- specializare în domeniul arhivistic, atestată prin diplomă/certificat de absolvire.
           Condiţiile generale pe care trebuie sa le îndeplinească participanţii la concurs sunt:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
  
            Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Piteşti din str. Victoriei nr. 24, după cum urmează:
- 16.05.2017, ora 10.00 – proba  scrisă;
- 19.05.2017, ora 10.00 – interviul.
           Actele necesare pentru participarea la concurs şi tematica concursului se pot obţine de la Primăria Municipiului Piteşti, str. Victoriei nr. 24, intrarea „D”, Compartimentul  Relaţii Publice.
           Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Management Resurse Umane camera 12 sau la telefon 0372481819.
          Termenul limită pentru depunerea dosarelor de înscriere la concurs este data de 05.05.2017. 

ACTE NECESARE
1. Cerere de înscriere la concurs;
2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor;
4. Copie diplomă/certificat de absolvire  a cursurilor de operare pe calculator și a cursurilor în domeniul arhivistic;
5. Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în copie;
6. Cazierul judiciar;
7. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
8. Curriculum vitae.
Toate copiile menţionate mai sus vor fi însoţite, pentru verificarea conformităţii, de actele în original.
Depunerea dosarului de înscriere la concurs fără unul sau mai multe acte  menţionate mai sus, atrage respingerea participării la concurs a candidatului.
Nu se va admite participarea la concurs a persoanelor cărora le-a încetat contractul de muncă/raportul de serviciu din motive prevăzute de art. 56 lit. „f”, „g” şi art. 61 lit. „a”, „b” sau „c” din Codul Muncii.
Termenul limită pentru depunerea dosarelor pentru înscrierea la concurs este data de 05.05.2017 .  

BIBLIOGRAFIE
1. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
3. Legea nr.16/1996 a Arhivelor Naționale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Instrucțiunile privind activitatea de arhivă la creatorii și deținătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naționale prin Ordinul de zi nr.217 din 23 mai 1996;
5. Ordonanța Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificarile si completarile ulterioare
 
Pentru a vizualiza rezultatul probei scrise, click aici.