Duminica, MAI 31, 2020

Primăria Municipiului Piteşti organizează concurs pentru ocuparea pe o perioadă nedeterminată a unui post vacant de referent, treapta IA în cadrul Serviciului Administrație Publică Locală-Compartiment Management Documente, Arhivă, Curierat

A N U N Ţ


Primăria Municipiului Piteşti organizează, în data de 15.11.2018, ora 10.00, la sediul său din strada Victoriei nr. 24, concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a  postului vacant de REFERENT, treapta IA în cadrul Serviciului Administrație Publică Locală-Compartiment Management Documente, Arhivă, Curierat.
Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească participanţii la concurs sunt următoarele:
- studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
- vechime în muncă minim 7 ani;
- să fie absolvent al unui curs de operare pe calculator, atestat prin diplomă/certificat de absolvire;
- să aibă specializare în domeniul arhivistic, atestată prin diplomă, atestat/certificat de absolvire.

 Condiţiile generale pe care trebuie sa le îndeplinească participanţii la concurs sunt:
   a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
    d) are capacitate deplină de exerciţiu;
    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
  
Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Piteşti din str. Victoriei nr. 24, după cum urmează:
- 15.11.2018, ora 10.00 – proba  scrisă;
- 22.11.2018, ora 10.00 – interviul.
 Actele necesare pentru participarea la concurs şi tematica concursului se pot obţine de la Primăria Municipiului Piteşti, str. Victoriei nr. 24, intrarea „D”, Compartimentul  Relaţii Publice.
 Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Management Resurse Umane camera 12 sau la telefon 0372481819.
Termenul limită pentru depunerea dosarelor de înscriere la concurs este data de 02.11.2018.  


Pentru consultare acte necesare click aici
Pentru consultare calendar click aici
Pentru consultare bibliografie click aici

Pentru consultare fisa postului click aici
Pentru a consulta rezultatul selecției dosarelor candidaților, click aici.
Pentru a consulta rezultatele probei scrise, click aici

Pentru a consulta rezultatul final, click aici