• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984
15 Aprilie, 2024 Anunțuri

Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unei funcții publice de conducere vacantă de Șef Serviciu din cadrul Direcției Arhitect șef-Serviciul Urbanism și Autorizații de Construire

Primăria Municipiului Piteşti, în baza dispozițiilor art. VII alin. (2) lit.a) din O.U.G. nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare și ale art. VII alin. (7) din O.U.G. nr. 121/2023 pentru modificarea și completarea Codului administrativ, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unei funcții publice de conducere vacantă de Șef Serviciu din cadrul Direcției Arhitect șef-Serviciul Urbanism și Autorizații de Construire.
Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.
Probele de concurs se vor desfășura la sediul Primăriei Municipiului Pitești din Bulevardul Republicii nr. 71, după cum urmează:
– proba scrisă – 27.05.2024, ora 11:00;
– interviul – în termen de maximum 8 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, doar de către candidații care au fost declarați admiși la proba scrisă.
Condiții de participare la concurs:
• Condiții generale:
Conform art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2017 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, poate ocupa o funcție publică persoana care îndeplinește următoarele condiții:
a) are cetățenia română și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
f) îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice;
g) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit, reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
h) nu i s-a interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii;
i) nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
j) nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.
• Condiții specifice:
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în următoarele domenii de studiu:
• Științe umaniste și arte (domeniul fundamental), Arhitectură și Urbanism (ramura de știință), Arhitectură / Urbanism (domenii de licență);
• Științe inginerești (domeniu fundamental), Inginerie civilă (ramura de știință), Inginerie civilă / Ingineria instalațiilor (domenii de licență);studii universitare de master absolvite cu diplomă în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art.57 alin.(2) din Legea învățământului superior nr.199/2023.
- cunoștințe teoretice în domeniul tehnologiei informației, nivel de bază, dovedite prin documente specifice;
- vechimea în specialitate: minimum 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune personal de către candidați la sediul Primăriei Municipiului Pitești, din Bulevardul Republicii nr. 71 – Compartimentul Relații Publice, se pot transmite prin intermediul unui serviciu de curierat sau se pot transmite în format electronic, la adresa de e-mail primaria@primariapitesti.ro, în termen de 20 zile calendaristice de la data publicării anunțului, respectiv în perioada 15.04.2024 -07.05.2024, inclusiv.
Dosarelor de concurs transmise de candidați la adresa de e-mail primaria@primariapitesti.ro, după terminarea programului de lucru al instituției, dar în perioada de depunere a dosarelor de concurs, respectiv 15.04.2024-07.05.2024, li se atribuie număr de înregistrare în ziua lucrătoare următoare, iar dosarul de concurs este considerat ca fiind depus în termen. Documentele care constituie dosarul de concurs se depun în copie, cu obligația candidatului de a prezenta secretarului comisiei de concurs originalele acestor documente, pentru certificare pentru conformitate cu originalul, până cel târziu la data desfășurării probei interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire în funcția publică, în cazul promovării concursului.
Dosarul de concurs conține în mod obligatoriu următoarele:
a) formularul de înscriere prevăzut la art. 137 lit. b) din anexa nr. 10 din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, care poate fi accesat la: https://www.primariapitesti.ro/serviciul-management-resurse-umane-p543;
b) copia cărţii de identitate;
c) copia actului doveditor emis de autorităţile competente, în cazul în care a intervenit schimbarea numelui consemnat în certificatul de naştere;
d) copia carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor;
Conform dispozițiilor art. 38 alin. (7) din Anexa 10 la O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, modelul orientativ al adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată care atestă vechimea în muncă și în specialitatea studiilor este prevăzut la art. 137 lit. e) din actul normativ respectiv. Modelul adeverinței în format editabil poate fi accesat la https://www.primariapitesti.ro/serviciul-management-resurse-umane-p543;
Adeverințele care au un alt format decât modelul orientativ menționat mai sus, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa menționată mai sus și din care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activității, vechimea în muncă acumulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor.
e) copii ale diplomelor de studii, ale certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări sau deţinerea competenţelor în domeniul tehnologiei informaţiei;
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior demarării etapei de selecţie, de către medicul de familie al candidatului, şi a avizului psihologic eliberat pe baza unei evaluări psihologice organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii, valabil potrivit prevederilor legale;
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.
Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii;
g) cazierul judiciar;
h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică;
i) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, privind faptul că, în ultimii 3 ani, persoana nu a fost destituită sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
În cazul în care există un candidat cu dizabilități, prin raportare la nevoile individuale, acesta poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilității probelor de concurs.

Bibliografie și tematică:
1. Constituția României, republicată, cu tematica: Constituția României, republicată
2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica: Partea I; titlul I şi titlul II ale Părții a II-a; titlul I al Părții a IV-a; titlul I şi II ale Părţii a VI-a
3. Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu tematica: Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu tematica: Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
5. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare, cu tematica: Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare
6. Ordin nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrărilor de construcții, cu modificarile şi completările ulterioare, cu tematica: Ordin nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrărilor de construcții, cu modificarile şi completările ulterioare;
7. Legea nr.350/2021 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica: Legea nr.350/2021 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;
8. Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicata, cu modificările şi completările ulterioare cu tematica: Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

Atribuții stabilite în fișa postului:
1. Răspunde de organizarea, planificarea şi coordonarea activităţii serviciului şi îndrumă, controlează periodic această activitate, verifică și semnează/vizează lucrările efectuate în cadrul servicului pe care îl coordonează, dispunând măsurile legale care se impun, în scopul îndeplinirii la termen şi în totalitate a sarcinilor ce le revin salariaţilor din subordine în conformitate cu legislaţia în vigoare, hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului;
2. Verifica preliminar documentatiile depuse de solicitanti, in vederea emiterii certificatelor de urbanism, autorizatiilor de construire si autorizatiilor de desfiintare;
3. Analizeaza si verifica incadrarea in prevederile legale in vigoare a solicitarilor si documentatiilor depuse specifice activitatii serviciului si coreleaza cu situatia existenta pe teren.
4. Consulta legislatia si planurile de Urbanism aprobate (PUG, PUZ, PUD) pentru analizarea documentatiilor depuse de solicitanti in vederea emiterii de CU+AC +AD în sedinta Comisiei Tehnice de Avizare a Documentatiilor ori de câte ori este nevoie.
5. Redacteaza continutul CU+AC+AD ce urmeaza a fi emise.
6. Comunica in scris solicitantului deficientele constatate in cazul documentatiilor incomplete sau care nu se incadreaza in prevederile legale.
7. Urmareste completarea si rezolvarea documentatiilor incomplete pana la eliberararea CU+AC+AD.
8. Urmareste semnarea de catre persoanele indicate de lege a documentelor de CU+AC+AD intocmite.
9. Pastreaza evidenta documentatiilor de CU+AC+AD eliberate, in registre speciale si informatizate.
10. Verifica documentele prezentate in vederea atribuirii numerelor postale la imobilele nou construite si tine evidenta acestora.
11. Consulta documentele existente in evidenta si coreleaza cu situatia reala din teren la atribuirea numerelor postale.
12. Redacteaza si urmareste transmiterea adresei de instiintare a datelor solicitate.
13. Verifica respectarea conditiilor in vederea prelungirii valabilitatii CU+AC+AD la solicitarea beneficiarilor.
14. Consilieaza cetatenii cu privire la posibilitatea incadrarii anumitor obiective in conditiile prevazute in planurile de urbanism si Urbanism şi Autorizaţii de Construire aprobate.
15. Verifica sesizarile, redacteaza raspunsurile, urmareste semnarea acestora si predarea spre expediere.
16. Verifica daca taxele pentru eliberarea CU+AC+AD+ nomenclator stradal au fost calculate si achitate conform prevederilor legale in vigoare.
17. Preia sarcinile specifice serviciului aparute la sedintele operative saptamanale si ia masurile necesare in vederea ducerii acestora la indeplinire.
18. Preia problemele specifice serviciului aparute la audientele acordate de conducerea Primariei si ia masuri pentru solutionarea acestora.
19. Intocmeste si transmite lunar la Inspectia in Constructii Arges situatia cu privire la AC eliberate.
20. Pune la dispozitia organelor de control (Inspectia in Constructii Arges, Curtea de Conturi etc.) documentele care au stat la baza eliberarii AC. Întocmeşte lista activităţilor desfăşurate în cadrul serviciului.
Persoana de contact: Dumitrescu Daniela-Zenovia, consilier în cadrul Serviciului Management Resurse Umane, telefon 0372481819, e-mail resurseumane@primariapitesti.ro.