• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
 • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984
21 Iulie, 2022 Anunțuri

Anunț concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de inspector, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Direcției Impozite și Taxe Locale – Serviciul Constatare Impunere Persoane Fizice

        Primăria Municipiului Piteşti organizează, în data de 24.08.2022, ora 10,00 la sediul său din strada Victoriei nr. 24, concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuție vacantă, cu durată normală a timpului de muncă, de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, de inspector, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Direcției Impozite și Taxe Locale – Serviciul Constatare Impunere Persoane Fizice.
        Probele de concurs se vor desfășura la sediul Primăriei Municipiului Pitești din str. Victoriei nr. 24, după cum urmează:
        – proba  scrisă - 24.08.2022, ora 1000;
        – interviul – în maxim 5 zile lucrătoare de la data probei scrise.

Condiții de participare la concurs

 • Condiții generale:

        Conform art. 465 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu  modificările și completările ulterioare, poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 • are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 • îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 • nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 • nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 • nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 • nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

          Condiţii specifice:

        - studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura de știință-științe economice sau în ramura de știință-științe administrative, specializarea administrație  publică;
        - vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului - minim 7 ani;
        - competențe de utilizare a calculatorului, nivel bază, dovedite cu documente din care să rezulte deținerea de cunoștințe în domeniul IT.
        Dosarele de concurs se pot depune la sediul Primăriei Municipiului Pitești, intrarea ”D”, în perioada 21.07.2022-09.08.2022.
        Relații suplimentare se pot obține de la Primăria Municipiului Piteşti, str. Victoriei nr. 24, intrarea „D” Compartimentul Relații Publice sau de la Biroul Management Resurse Umane, la telefon 0372481819.