• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984
18 Noiembrie, 2022 Anunțuri

Anunț: Poliţia Locală a Municipiului Piteşti organizează la sediul său din Piteşti, B-dul Eroilor nr. 30: examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut

În conformitate cu prevederile art. 478 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare şi H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, Poliţia Locală a Municipiului Piteşti organizează la sediul său din Piteşti, B-dul Eroilor nr. 30:

Nr. crt.

Denumire funcție

Categorie

Clasa

Gradul profesional deținut

          Compartimentul

Gradul profesional pentru care se organizează examenul

1.

Consilier

execuție

I

principal

Compartimentul Relații cu Publicul și Registratură

superior

2.

Consilier

execuție

I

asistent

Compartimentul Relații cu Publicul și Registratură

principal

3.

Consilier

execuție

I

asistent

Serviciul Juridic Evidență Operativă și Resurse Umane

principal

4.

Polițist local

execuție

I

asistent

Biroul Ordine Publică

principal

5.

Polițist local

execuție

I

asistent

Biroul Sistematizare Rutieră

principal

6.

Polițist local

execuție

I

asistent

Biroul Bază de Date și Dispecerat

principal

7.

Polițist local

execuție

III

principal

Compartimentul Protecția Mediului

superior1. Consilier execuție I principal Compartimentul Relații cu Publicul și Registratură superior
2. Consilier execuție I asistent Compartimentul Relații cu Publicul și Registratură principal
3. Consilier execuție I asistent Serviciul Juridic Evidență Operativă și Resurse Umane principal
4. Polițist local execuție I asistent Biroul Ordine Publică principal
5. Polițist local execuție I asistent Biroul Sistematizare Rutieră principal
6. Polițist local execuție I asistent Biroul Bază de Date și Dispecerat principal
7. Polițist local execuție III principal Compartimentul Protecția Mediului superior

Condiţiile pentru participarea la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut sunt prevăzute de art. 479 alin. (1), lit.a, c şi d din O.U.G nr. 57/2019:
•cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
•să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
•să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod.

Probele din cadrul examenului de promovare în grad profesional imediat superior:
- Proba scrisă - 20.12.2022 - ora 1000
- Interviul - în maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
Actele necesare în vederea participării la examenul de promovare în grad profesional imediat superior sunt precizate la art. 127 alin.1 lit. a), b), c), e) din H. G. nr. 611/2008:
•copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
•copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;
•adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;
•formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr. 3 la HG. 611/2008, modificată.

Pentru funcțiile pentru care se organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore / săptămână.

Dosarele de înscriere la examenul de promovare în grad profesional se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării prezentului anunţ pe paginile de internet www.politialocalapitesti.ro și www.primăriapitesti.ro, în perioada 18.11.2022 – 07.12.2022, la sediul instituţiei din Piteşti, B-dul Eroilor, nr.30 - Serviciul Juridic Evidenţă Operativă şi Resurse Umane.

Selecţia dosarelor de înscriere are loc în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor, respectiv în perioada 08.12.2022 – 14.12.2022, iar rezultatul acesteia se va afişa la sediul instituţiei şi pe pagina de internet www.politialocalapitesti.ro .
Relaţii suplimentare se obţin la sediul instituţiei din Piteşti, B-dul Eroilor, nr.30, pe site-ul instituţiei www.politialocalapitesti.ro, la numărul de telefon 0248-210230, int.120, fax 0348-430531, persoana de contact -Talpă Simona – consilier Serviciul Juridic Evidență Operativă și Resurse Umane.

Bibliografia la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior pentru funcția de consilier din cadrul Compartimentului Relații cu Publicul și Registratură

1.Constituția României, republicată;
2.Titlurile I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
3.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
4.Ordonanța Guvernului nr. 137 /2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
5.Legea nr. 155/2010 – Legea Poliţiei Locale, republicată, actualizată cu modificările și completările ulterioare;
6.Ordonanța Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
7.Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale.
8.Legea nr.182/2002 privind protecția informațiilor clasificate;
9.Hotărârea Guvernului nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu.

Tematica la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior pentru funcția de consilier din cadrul Compartimentului Relații cu Publicul și Registratură
1.Constituția României, republicată - TITLUL II Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale;
2.Titlurile I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
3.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
4.Ordonanța Guvernului nr. 137 /2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
5.Legea nr. 155/2010 – Legea Poliţiei Locale, republicată, actualizată cu modificările și completările ulterioare - Cap.I - III și Cap.V;
6.Ordonanța Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
7.Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale.
8.Legea nr.182/2002 privind protecția informațiilor clasificate;
9.Hotărârea Guvernului nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu.

Bibliografia la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior pentru funcția de consilier din cadrul Serviciului Juridic Evidență Operativă și Resurse Umane

1. Constituția României, republicată;
2.Titlurile I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
3.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată,cu modificările și completările ulterioare;
4.Ordonanța Guvernului nr. 137 /2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
5.Legea nr. 155/2010 – Legea Poliţiei Locale, republicată, actualizată cu modificările și completările ulterioare;
6.Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale.
7.Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
8.Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Tematica la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior pentrufuncția de consilier din cadrul Serviciului Juridic Evidență Operativă și Resurse Umane

1.Constituția României, republicată – TITLUL II Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale;
2.Titlurile I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
3.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată,cu modificările și completările ulterioare;
4.Ordonanța Guvernului nr. 137 /2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
5.Legea nr. 155/2010 – Legea Poliţiei Locale, republicată, actualizată cu modificările și completările ulterioare;
6.Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale.
7.Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
8.Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Bibliografia la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior pentru funcția de polițist local din cadrul Biroului Sistematizare Rutieră
1. Constituția României, republicată;
2. Legea nr. 155/2010 – Legea Poliţiei Locale, republicată, actualizată cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați,republicată, cu modificările și completările ulterioare (art.3-art.13);
4. Ordonanța Guvernului nr. 137 /2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
5. Titlurile I și II ale părții a VI- a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
6. Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru deorganizare şi funcţionare a poliţiei locale;
7. Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Ordonanța Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
9. O.U.G. nr.195/2002- privind circulația pe drumurile publice;
10. Hotărârea Guvernului nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice .
11.H.C.L nr. 60/2016 privind stabilirea, constatarea și sancționarea unor contravenții;
12.H.C.L. nr.185/2012 privind aprobarea Regulamentului pentru atribuirea în folosință a locurilor de parcare situate în parcările de reședință amenajate în Municipiul Pitești;
13.Regulamentul de Organizare și funcționare a Poliției Locale a Municipiului Pitești aprobat prin H.C.L nr.426/2019, modificat și completat prin H.C.L.nr.229/2021.

Tematica la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior pentru funcția de polițist local din cadrul Biroului Sistematizare Rutieră
1. Constituția României, republicată – art.1 – art.12, art.22 – art.53;
2. Legea nr. 155/2010 – Legea Poliţiei Locale, republicată, actualizată cu modificările și completările ulterioare - art.1– art.39;
3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați,republicată, cu modificările și completările ulterioare (art.3-art.13);
4. Ordonanța Guvernului nr. 137 /2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare – art.1– art.5, art.10 –art.15, art.19 – art.20, art.26, alin(2) – alin(5);
5. Titlurile I și II ale părții a VI- a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare- art. 365, art.371– art.373, art.382 – art.388,art.392– art.393, art.410, art.412– art.450, art.454, art.458 – art.468, art.473 – art.493, art.495 –art.502, art.504 – art.509, art.512 – art.526;
6. Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale – art.3 – art.6, art.13 – art.34, art.38 – art.41, art.62 – art.66;
7. Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare- art.1 – art.2, art.5 – art.7, art.9 – art.33;
8. Ordonanța Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare – art.2 – art.15;
9.O.U.G. nr.195/2002- privind circulația pe drumurile publice- art.12, art. 29 – art.33, art.35, art.37, art.45, art.55-72, art.75 - art.79, art.98 alin.(4) – (5), art. 108 alin.(1);
10. Hotărârea Guvernului nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice – art.3 - art.8, art.14-18, art.47- art.83, art.88 –art.89, art.125, art.128, art.141 – art.142, art.158 – art.159, art.164 – art.168, art.171 – art.176, art.203.
11.Regulamentul de Organizare și funcționare a Poliției Locale a Municipiului Pitești aprobat prin H.C.L nr.426/2019, modificat și completat prin H.C.L.nr.229/2021.
12.H.C.L. 60/2016 privind stabilirea, constatarea și sancționarea unor contravenții;
13.H.C.L. 185/2012 privind aprobarea Regulamentului pentru atribuirea în folosință a locurilor de parcare situate în parcările de reședință amenajate în Municipiul Pitești.

Bibliografia la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior pentru funcția de polițist local din cadrul Biroului Bază de Date și Dispecerat
1. Constituția României, republicată;
2. Legea nr. 155/2010 – Legea Poliţiei Locale, republicată, actualizată cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare (art.3-art.13);
4. Ordonanța Guvernului nr. 137 /2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
5. Titlurile I și II ale părții a VI- a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
6. Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
7. Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Ordonanța Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
9.H.C.L nr. 60/2016 privind stabilirea, constatarea și sancționarea unor contravenții;
10.H.C.L. nr.185/2012 privind aprobarea Regulamentului pentru atribuirea în folosință a locurilor de parcare situate în parcările de reședință amenajate în Municipiul Pitești;
11.Regulamentul de Organizare și funcționare a Poliției Locale a Municipiului Pitești aprobat prin
H.C.L nr.426/2019, modificat și completat prin H.C.L.nr.229/2021.

Tematica la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior pentru funcția de polițist local din cadrul Biroului Bază de Date și Dispecerat
1. Constituția României, republicată – art.1 – art.12, art.22 – art.53;
2. Legea nr. 155/2010 – Legea Poliţiei Locale, republicată, actualizată cu modificările și completările ulterioare - art.1– art.39;
3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare (art.3-art.13);
4. Ordonanța Guvernului nr. 137 /2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare – art.1– art.5, art.10 – art.15, art.19 – art.20, art.26, alin(2) – alin(5);
5. Titlurile I și II ale părții a VI- a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare- art. 365, art.371– art.373, art.382 – art.388,art.392– art.393, art.410, art.412– art.450, art.454, art.458 – art.468, art.473 – art.493, art.495 –art.502, art.504 – art.509, art.512 – art.526;
6. Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale – art.3 – art.6, art.13 – art.34, art.38 – art.41, art.62 – art.66;
7. Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare- art.1 – art.2, art.5 – art.7, art.9 – art.33;
8. Ordonanța Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare – art.2 – art.15; 
9.H.C.L. 60/2016 privind stabilirea, constatarea și sancționarea unor contravenții; 
10.H.C.L. 185/2012 privind aprobarea Regulamentului pentru atribuirea în folosință a locurilor de parcare situate în parcările de reședință amenajate în Municipiul Pitești.
11.Regulamentul de Organizare și funcționare a Poliției Locale a Municipiului Pitești aprobat prin H.C.L nr.426/2019, modificat și completat prin H.C.L.nr.229/2021.

Bibliografia la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior pentru funcția de polițist local din cadrul Biroului Ordine Publică
1. Constituția României, republicată;
2. Titlurile I și II ale părții a VI- a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
4. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr.155/2010 – Legea Poliției Locale, republicată, actualizată, cu modificările și completările ulterioare; 
6. Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
7. Ordonanța nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;
8. Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;
9. Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată;
10. Regulamentul de organizare și funcționare a Poliției Locale a Municipiului Pitești, aprobat prin H.C.L. nr. 426/12.12.2019, respectiv H.C.L. 229/30.06.2021;
11. Ordonanța de Urgență nr.55/2002 privind regimul juridic de deținere al câinilor periculoși sau agresivi;
12. Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor;
13. H.C.L. nr.14/2012 privind aprobarea unor reglementări cu privire la accesul și deplasarea vehiculelor cu tracțiune animală în Municipiul Pitești, cu modfificările și completările ulterioare;
14. H.C.L. nr.60/2016 privind stabilirea, constatarea și sancționarea unor contravenții, cu modificările și completările ulterioare;
15. H.C.L. nr.283/2021 pentru aprobarea unor măsuri și acțuni pentru realizarea activității de bună gospodărire și înfrumusețare a Municipiului Pitești.

Tematica la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior pentru funcția de polițist local din cadrul Biroului Ordine Publică
1. Constituția României, republicată;
TITLUL I - Principii generale
ARTICOLUL 1 - Statul român
ARTICOLUL 2 - Suveranitatea
ARTICOLUL 3 - Teritoriul
ARTICOLUL 4 - Unitatea poporului şi egalitatea între cetăţeni
ARTICOLUL 5 - Cetăţenia
ARTICOLUL 6 - Dreptul la identitate
ARTICOLUL 7 - Românii din străinătate
ARTICOLUL 8 - Pluralismul şi partidele politice
ARTICOLUL 9 - Sindicatele, patronatele şi asociaţiile profesionale
ARTICOLUL 10 - Relaţii internaţionale
ARTICOLUL 11 - Dreptul internaţional şi dreptul intern
ARTICOLUL 12 - Simboluri naţionale
ARTICOLUL 13 - Limba oficială
ARTICOLUL 14 - Capitala

TITLUL II - Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
CAPITOLUL I - Dispoziţii comune
ARTICOLUL 15 - Universalitatea
ARTICOLUL 16 - Egalitatea în drepturi
ARTICOLUL 17 - Cetăţenii români în străinătate
ARTICOLUL 18 - Cetăţenii străini şi apatrizii
ARTICOLUL 19 - Extrădarea şi expulzarea
ARTICOLUL 20 - Tratatele internaţionale privind drepturile omului
ARTICOLUL 21 - Accesul liber la justiţie

CAPITOLUL II - Drepturile şi libertăţile fundamentale
ARTICOLUL 22 - Dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică
ARTICOLUL 23 - Libertatea individuală
ARTICOLUL 24 - Dreptul la apărare
ARTICOLUL 25 - Libera circulaţie
ARTICOLUL 26 - Viaţa intimă, familială şi privată
ARTICOLUL 27 - Inviolabilitatea domiciliului
ARTICOLUL 28 - Secretul corespondenţei
ARTICOLUL 29 - Libertatea conştiinţei
ARTICOLUL 30 - Libertatea de exprimare
ARTICOLUL 31 - Dreptul la informaţie
ARTICOLUL 32 - Dreptul la învăţătură
ARTICOLUL 33 - Accesul la cultură
ARTICOLUL 34 - Dreptul la ocrotirea sănătăţii
ARTICOLUL 35 - Dreptul la mediu sănătos
ARTICOLUL 36 - Dreptul de vot
ARTICOLUL 37 - Dreptul de a fi ales
ARTICOLUL 38 - Dreptul de a fi ales în Parlamentul European
ARTICOLUL 39 - Libertatea întrunirilor
ARTICOLUL 40 - Dreptul de asociere
ARTICOLUL 41 - Munca şi protecţia socială a muncii
ARTICOLUL 42 - Interzicerea muncii forţate
ARTICOLUL 43 - Dreptul la grevă
ARTICOLUL 44 - Dreptul de proprietate privată
ARTICOLUL 45 - Libertatea economică
ARTICOLUL 46 - Dreptul la moştenire
ARTICOLUL 47 - Nivelul de trai
ARTICOLUL 48 - Familia
ARTICOLUL 49 - Protecţia copiilor şi a tinerilor
ARTICOLUL 50 - Protecţia persoanelor cu handicap
ARTICOLUL 51 - Dreptul de petiţionare
ARTICOLUL 52 - Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică
ARTICOLUL 53 - Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi;
2.O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
-Titlurile I și II ale părții a VI – a;
3.ORDONANȚA GUVERNULUI nr.137/2000, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
4.LEGEA nr.202/2002, privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați, republicată cu modificările și completările ulterioare;
5.LEGEA nr.155/2010 – LEGEA POLIŢIEI LOCALE;
-CAPITOLUL I: Dispoziţii generale (Art.1 și Art. 2)
-CAPITOLUL III: Atribuţiile poliţiei locale, în domeniul ordinii şi liniştii publice (Art.6);
-CAPITOLUL V: Drepturile şi obligaţiile poliţistului local (Art.20 și Art.21)
-CAPITOLUL VI: Folosirea mijloacelor din dotare şi uzul de armă (Art.24)
6.H.G. Nr. 1332/2010, privind aprobarea REGULAMENTULUI CADRU DE ORGANIZARE ȘI FUNCŢIONARE A POLIŢIEI LOCALE;
-CAPITOLUL II: Organizarea poliţiei locale şi categorii de funcţionari
publici (Art.2 - 6)
-CAPITOLUL IV: Atribuţiile personalului poliţiei locale (Art.23)
7.LEGEA NR. 61/1991, republicată, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată;
-Art. 2,6,7,8,9,10.
8.O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
-CAPITOLUL I - Dispoziţii generale
-CAPITOLUL II - Constatarea contravenţiei
-CAPITOLUL III - Aplicarea sancţiunilor contravenţionale
-CAPITOLUL IV - Căile de atac
-CAPITOLUL V - Executarea sancţiunilor contravenţionale
9.O.G. nr 27/2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
-ART.1 – ART. 15^1
10.REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI PITEȘTI, aprobat de H.C.L.nr: 426/12.12.2019, modificat și completat prin H.C.L. nr.229/2021;
-CAPITOLUL I - Dispoziții generale
-CAPITOLUL II - Structura organizatorică
-CAPITOLUL V - Atribuții Specifice ale Structurilor Funcționale din -cadrul Poliției Locale a Municipiului Pitești
-V. l. Serviciul Siguranță Rutieră
-V.5. Serviciul Siguranță Publică
-V.11. Serviciul Mandate, Evidența Persoanelor Protecție și Intervenție;
-CAPITOLUL VI - Drepturi și recompense care se pot acorda personalului Poliției Locale a Municipiului Pitești
-CAPITOLUL VII - Dotarea și finanțarea Poliției Locale a Municipiului Pitești
-CAPITOLUL VIII - Dispoziții Finale
11.Ordonanța de Urgență nr.55/2002 privind regimul juridic de deținere al câinilor periculoși sau agresivi;
12. Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor;
13. H.C.L. nr.14/2012 privind aprobarea unor reglementări cu privire la accesul și deplasarea vehiculelor cu tracțiune animală în Municipiul Pitești, cu modificările și completările ulterioare;
14. H.C.L. nr.60/2016 privind stabilirea, constatarea și sancționarea unor contravenții, cu modificările și completările ulterioare;
15. H.C.L. nr.283/2021 pentru aprobarea unor măsuri și acțuni pentru realizarea activității de bună
gospodărire și înfrumusețare a Municipiului Pitești.