• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984

Cerere tip + Lista acte necesare locuință socială

LISTA DOCUMENTELOR JUSTIFICATIVE NECESARE ÎN ANALIZA CERERILOR DE LOCUINŢE SOCIALE

1. Cerere de înscriere în Lista privind ordinea de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe sociale– se efectuează numai individual şi în nume propriu (cererea este disponibilă la sediul Primăriei Municipiului Piteşti - Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni, Serviciul Coordonare Asociaţii de Proprietari sau pe site-ul Primăriei Municipiului Piteşti).
2. Copii după actele de identitate şi stare civilă ale titularului cererii de locuinţă socială şi membrilor familiei acestuia (carte de identitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, sentinţă civilă definitivă de divorţ – dacă este cazul, certificat de deces – dacă este cazul).
3. Acte doveditoare privind venitul net realizat în ultimele 12 luni (cele 12 luni se iau în considerare prin raportare la data depunerii cererii de repartizare a locuinţei) pentru titularul cererii de locuinţă socială şi, după caz, soţ/soţie, copii majori.
- adeverinţă eliberată de unitatea angajatoare cu venitul net realizat în ultimele 12 luni ;
- adeverinţă alte venituri (din activităţi liberale, independente, etc) realizate în ultimele 12 luni în condiţiile legii sau declaraţie notarială pe propria răspundere pentru titular și persoanele majore (membri ai familiei) care nu realizează venituri ;
- declarație de venit;
- adeverinţă ajutor social ;
- adeverinţă indemnizaţie creştere copil şi/sau decizie privind aprobarea acordării indemnizaţiei de creştere copil emise de Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială ;
- cupon pe ultima lună (extras de cont) pensie pentru limită de vârstă/pensie anticipată/pensie de invaliditate/pensie de urmaş însoţit de decizia de pensionare ;
- cupon pe ultima lună (extras de cont) indemnizaţie de şomaj însoţit de dispoziţia emisă de AJOFM sau, după caz, adeverinţă eliberată de AJOFM din care să rezulte cuantumul indemnizaţiei şi perioada pentru care se stabileşte acest drept ;
- cupon pe ultima lună (extras de cont) indemnizaţie handicap sau, după caz, adeverinţă eliberată de DGASPC Argeș, însoţite de certificat de încadrare în grad de handicap.
4. Declaraţie notarială dată în nume propriu de titularul cererii de locuinţă și, după caz, de soţ/soţie, copii majori din care să rezulte că : a) nu deţin în proprietate o locuinţă, b) nu a înstrăinat o locuinţă după data de 1 ianuarie 1990 (pe teritoriul României), c) nu a beneficiat şi/sau nu beneficiază de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe, d) nu deţin, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă din fondul locativ de stat sau din patrimoniul Municipiului Pitești (pentru soț/soție este nevoie de declarația notarială a ambilor soți).
5. Certificat fiscal eliberat de Primăria Municipiului Pitești.
6. Pentru unităţile locative în care locuiesc efectiv solicitanţii, se vor prezenta:
- contractul de închiriere din care să rezulte numărul de camere închiriate şi suprafaţa utilă a  acestora;
- actul de proprietate (contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, contract de partaj voluntar, certificat de moştenitor, autorizaţie de contruire, etc.) deţinut de persoana la care solicitanţii sunt toleraţi; în acest caz se vor depune şi copii ale actelor de identitate pentru toate persoanele care locuiesc în aceeaşi unitate locativă;
- în cazul în care solicitantul de locuinţă nu poate dovedi cu actele sus-menţionate regimul juridic al locuinţei respective, va prezenta declaraţie notarială din care să rezulte adresa la care locuieşte efectiv, numele proprietarului acesteia, numărul şi suprafaţa utilă a camerelor în care locuieşte, precum şi numărul persoanelor cu care locuieşte;
- adeverinţă eliberată de asociaţia de proprietari din care să rezulte adresa imobilului, numele proprietarului, numărul de persoane care locuiesc împreună cu titularul cererii.
7. Acte medicale legal valabile (decizie de invaliditate, certificat de handicap sau certificat medical eliberat de instituția medicală competentă, semnat de medicul de specialitate și de conducătorul instituţiei medicale în care se va menționa că boala se încadrează în prevederile O.U.G. nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţă, cu modificările şi completările ulterioare).
8. Copie după actele doveditoare pentru solicitanţii proveniţi din instituţiile de ocrotire socială.
9. Acte studii pentru cea mai înaltă formă de învățământ absolvită.
10. Copie după actele care dovedesc calitatea de veteran şi văduve de război, repatriaţi, beneficiar al Legii nr. 341/2004, Decretului-Lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.
11. Copie hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă având ca obiect retrocedare imobil către foştii proprietari/dispoziţie Primar sau alte documente din care să rezulte restituirea/retrocedarea imobilului.
12. Copie după hotărârea judecătorească de evacuare rămasă definitivă şi irevocabilă/proces-verbal de evacuare din case naţionalizate redobândite de foştii proprietari însoţite de copia contractului de închiriere a locuinţei retrocedate, alte acte şi hotărâri judecătoreşti cu caracter reparator.
13. Expertiză tehnică din care să rezulte că unitatea locativă în care locuieşte solicitantul nu mai prezintă siguranţă în folosire.