• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984

Cerere tip + Lista acte necesare locuinte sociale destinate chiriasilor evacuati din locuinte retrocedate in natura

LISTA DOCUMENTELOR JUSTIFICATIVE NECESARE ÎN ANALIZA CERERILOR DE LOCUINŢE SOCIALE DESTINATE CHIRIAŞILOR EVACUAŢI SAU CARE URMEAZĂ SĂ FIE EVACUAŢI DIN LOCUINŢELE RETROCEDATE ÎN NATURĂ FOŞTILOR PROPRIETARI


1. Cerere tip de repartizare a unei locuinţe sociale – se efectuează numai individual şi în nume propriu (cererea tip este disponibilă la sediul Primăriei Municipiului Piteşti (Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni, Unitatea de Monitorizare Servicii Publice şi Coordonare Asociaţii de proprietari sau pe site-ul Primăriei Municipiului Piteşti).
2. Copii după actele de identitate şi stare civilă ale titularului cererii de locuinţă socială şi membrilor familiei acestuia (carte de identitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, sentinţă civilă definitivă de divorţ – dacă este cazul, certificat de deces – dacă este cazul).
3. Acte doveditoare privind venitul net realizat în ultimele 12 luni (cele 12 luni se iau în considerare prin rapoarte la data depunerii cererii de repartizare a locuinţei) pentru titularul cererii de locuinţă socială şi, după caz, soţ/soţie, copii majori.
      - adeverinţă eliberată de unitatea angajatoare cu venitul net realizat în ultimele 12 luni ;
      - adeverinţă alte venituri (din activităţi liberale, independente, etc) realizate în ultimele 12 luni în condiţiile legii sau, după caz, declaraţie notarială pe propria răspundere;
      - adeverinţă ajutor social ;
      -adeverinţă indemnizaţie creştere copil şi/sau decizie privind aprobarea acordării indemnizaţiei de creştere copil emise de Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială ;
      - cupon pe ultima lună (extras de cont) pensie pentru limită de vârstă/pensie anticipată/pensie de invaliditate/pensie de urmaş însoţit de decizia de pensionare ;
      - cupon pe ultima lună (extras de cont) indemnizaţie de şomaj însoţit de dispoziţia emisă de AJOFM sau, după caz, adeverinţă eliberată de AJOFM din care să rezulte cuantumul indemnizaţiei şi perioada pentru care se stabileşte acest drept ;
     - cupon pe ultima lună (extras de cont) indemnizaţie handicap sau, după caz, adeverinţă eliberată de Inspectoratul de Stat Teritorial pentru Persoane cu Handicap, însoţite de certificat de încadrare în grad de handicap.
4. Declaraţie notarială dată în nume propriu de titularul cererii de locuinţă si, după caz, se soţ/soţie, copii majori din care să rezulte că nu deţin în proprietate o locuinţă, inclusiv casă de vacanţă, nu a înstrăinat o locuinţă după data de 1 ianuarie 1990, nu a beneficiat şi/sau nu beneficiază de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe, nu deţin, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă din fondul locativ de stat.
5. Pentru unităţile locative în care locuiesc efectiv solicitanţii, se vor prezenta:
     - contractul de închiriere din care să rezulte numărul de camere închiriate şi suprafaţa acestora;
      - actul de proprietate (contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, contract de partaj voluntar, certificat de moştenitor, autorizaţie de construire, etc.) deţinut de persoana la care solicitanţii sunt toleraţi; în acest caz se vor depune şi copii ale actelor de identitate pentru toate persoanele care locuiesc în aceeaşi unitate locativă;
     - în cazul în care solicitantul de locuinţă nu poate dovedi cu actele sus-menţionate regimul juridic al locuinţei respective, va prezenta declaraţie notarială din care să rezulte adresa la care locuieşte efectiv, numele proprietarului acesteia, numărul şi suprafaţa camerelor în care locuieşte, precum şi numărul persoanelor cu care locuieşte;
      - adeverinţă eliberată de asociaţia de proprietari din care să rezulte adresa imobilului, numele proprietarului, numărul de persoane care locuiesc împreună cu titularul cererii.
6. Acte medicale legal valabile (certificat de invaliditate, de handicap sau certificat medical semnat de medicul specialist şi conducătorul instituţiei medicale).
7. Copie după actele doveditoare pentru solicitanţii proveniţi din instituţiile de ocrotire socială.
8. Copie după actele care dovedesc calitatea de veteran şi văduve de război, repatriaţi, beneficiar al Legii nr. 341/2004, Decretului-Lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.
9. Copie hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă având ca obiect retrocedarea imobil către foştii proprietari/dispoziţie Primar sau alte documente din care să rezulte restituirea/retrocedarea imobilului.
10. Copie după hotărârea judecătorească de evacuare rămasă definitivă şi irevocabilă/proces-verbal de evacuare din case naţionalizate redobândite de foştii proprietari însoţite de copia contractului de închiriere a locuinţei retrocedate, alte acte şi hotărâri judecătoreşti cu caracter reparator.
11. Expertiza tehnică din care să rezulte că unitatea locativă în care locuieşte solicitantul nu mai prezintă siguranţă în folosire.