• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984

Demararea implementării proiectului - Comunicat de presă

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Obiectiv specific 4.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățiile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate
Titlul proiectului: ,,Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea socială și economică a persoanelor defavorizate din sud – vestul municipiului Pitești”
Cod SMIS 2014+:114973
Contract POCU nr. 2109/06.03.2018.

A n u n ț

În cadrul proiectului ,,Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea socială și economică a persoanelor defavorizate din sud – vestul municipiului Pitești”, subactivitatea 4.5 “Organizarea şi desfăşurarea concursului pentru planurile de afaceri”, se va proceda la constituirea comisiei de evauare planuri de afaceri depuse de către persoanele din grupul ţintă, absolvenţi ai cursurilor de competenţe antreprenoriale in data de 21.11.2019, între orele 09:00-10:00.
 Comisia  de evaluare a planurilor de afaceri aferente primei sesiuni de evaluare își va desfășura activitatea începând cu data de 21.11.2019 până la data de 29.11.2019.

Manager proiect
Marin Raluca

Popeanga Florin Laurentiu
 Expert coordonare implementare - Membru 1

Mihail Eduard
 Expert coordonare implementare – Membru 2

 

 

LANSAREA PROIECTULUI CU TITLUL
„Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea socială și economică a persoanelor defavorizate
 din sud-vestul municipiului Pitești”

          Municipiul Pitești, în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu SC Agrafics Communication SRL, SC Profi Jobs Consulting SRL, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești, Școala Gimnazială Mircea Eliade, anunță lansarea proiectului cu titlul „Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea socială și economică a persoanelor defavorizate din sud-vestul municipiului Pitești” cod mysmis 114973. 
          Obiectivul general al proiectului constă în reducerea cu 565 a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată în care există populație aparținând minorității rome, determinată și delimitată geografic în Municipiul Pitești, județul Argeș, prin implementarea de măsuri integrate.
          Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 34 de luni, în intervalul 07 martie 2018 – 06 ianuarie 2021, iar principalele rezultate  preconizate sunt:
•înființarea Unui Centru Multifuncțional Comunitar ce va oferi servicii medicale, consilere psiho-socială, servicii socio-medicale, serviciu mobil de îngrijiri la domiciliu;
•desfășurarea activităților tip ,,Școală după Școală” pentru 35 de elevi;
•acordare de servicii de informare și consiliere profesională pentru 505 persoane;
•organizarea cusurilor  de formare profesională pentru 160  de persoane;
•servicii de mediere în vedera  incluziunii pe piața muncii a 350 de persoane;
•organizarea a 8 târguri de locuri de muncă;
•crearea a 80 de noi locuri de muncă;
•plasarea a 30 de membri  grupului țintă în programe de ucenicie;
•organizarea de cursuri de competențe antreprenoriale pentru 120 de persoane;
•microgranturi de max 25.000 euro acordate către 15 afaceri nou înființate;
•organizarea unei campanii antidiscriminare ,, OM, nu RROM ”;
•îmbunătățirea  condițiilor de locuit pentru  minim 200 de persoane.

          Valoarea totală a proiectului este de 20.113.023,81 lei din care 16.656.495,83 lei contribuția Uniunii Europene și 2.809.766,98 lei contribuție din bugetul național.

Date de contact:

Județ Responsabil Telefoane E-mail
Argeș Municipiul Pitești 0372 716 347 admpitesti@yahoo.com
Bucuresti SC Agrafics Communication SRL 0757 604 000 corina.dumitru@agrafics.ro  
Argeș SC Profi Jobs Consulting SRL 0761 113 250 profijobsconsulting_pitesti@yahoo.com
Argeș Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești 0372 030 420 dasp@dasp.ro
Argeș Școala Gimnazială Mircea Eliade 0248 215 147 scoala18pitesti@yahoo.com

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman