• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984
17 Ianuarie, 2023 Anunțuri

În atenția prestatorilor de servicii funerare

 


Conform prevederilor Legii nr. 102 din 8 iulie 2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare și ale Hotărârii Guvernului nr. 741 din 12 octombrie 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice și sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea și reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum și criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare și nivelul fondului de garantare, prestatorii de servicii funerare, pentru desfășurarea activităților respective, au obligația de a obține avizul consiliului local al unității administrativ-teritoriale în care își desfășoară activitatea.
Prevederile Legii nr.102/2014, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr.741/2016, cu modificările și completările ulterioare, stabilesc serviciile funerare, condițiile de funcționare, criteriile profesionale, condițiile și documentele necesare avizării serviciilor funerare, precum și alte prevederi specifice.
Consiliul local eliberează avizul operatorului care îndeplinește următoarele condiții:
a)are capacitatea financiară și profesională necesară;
(1)Capacitatea financiară necesară constă într-un fond de garantare constituit pentru plata despăgubirilor datorate în cazul neîndeplinirii sau al îndeplinirii defectuoase a prestărilor de servicii funerare.
(2)Nivelul fondului de garantare se stabilește la nivelul contravalorii a cinci ajutoare de înmormântare, cu obligativitatea majorării acestui fond în funcție de actualizările anuale ale cuantumului acestui ajutor și de realimentare în cazul plății de despăgubiri.
(3)Constituie fond de garantare:
i) suma depusă într-un cont special la banca la care operatorul economic are deschis contul curent;
ii) garanția bancară sau asigurarea de malpraxis încheiată la valoarea fondului de garantare stabilit prin hotărâre a Guvernului.
b) nu are datorii restante la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul local;
c) dispune de spațiul corespunzător pentru desfășurarea obiectului de activitate în condiții decente.
Prestarea serviciilor funerare se poate face numai în spații autorizate.
Prestatorii de servicii funerare vor efectua activitățile specifice după obținerea avizului Consiliului Local al Municipiului Pitești și a autorizației sanitare de funcționare emisă de către Direcția de Sănătate Publică Argeș, conform prevederilor din anexa nr.1 din H.G. nr.741/2016, cu modificările și completările ulterioare.
Pentru obținerea avizului Consiliului Local al Municipiului Pitești, în conformitate cu prevederile Legii nr.102/2014, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr.741/2016, cu modificările și completările ulterioare, prestatorii de servicii funerare vor depune un dosar, pentru fiecare punct de lucru aflat pe raza Municipiului Pitești, care va conține:
1)cererea de obținere a avizului Consiliului Local al Municipiului Pitești pentru desfășurarea de servicii funerare în Municipiul Pitești;
2)certificat de înregistrare în Registrul Comerțului, actualizat conform Ordinului Institutului Național de Statistică nr.337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională – CAEN;
3)certificat constatator pentru punctul de lucru (sediul secundar), eliberat de Oficiul Registrului Comerțului în vederea desfășurării activității respective;
4)dovada deținerii spațiului spațiului corespunzător pentru desfășurarea obiectului de activitate;
5)autorizația sanitară de funcționare emisă de Direcția de Sănătate Publică Argeș;
6)documente care atestă faptul că personalul angajat cu atribuții în prestarea de servicii funerare, pregătirea cadavrului și efectuarea de îngrijiri mortuare are competențele specifice necesare, conform normelor aprobate prin H.G. nr.741/2016. Se exceptează de la cerința de competență specifică persoanele care lucrează în contabilitate, agenții de marketing, șoferii, persoanele care execută/decorează monumentele funerare sau comercializează obiecte funerare;
7)dovada că prestatorul de servicii funerare are cel puțin trei angajați, astfel:
a)un tanatopractor cu diplomă de absolvire a programului de formare teoretică și practică în urma căruia a obținut dreptul de liberă practică, în conformitate cu prezentele norme, angajat cu contract de muncă, cu dreptul de a completa și semna certificatul de îmbălsămare, conform formularului din anexa nr.3 din H.G. nr.741/2016;
b)minimum 2 persoane angajate cu normă întreagă, cu atribuții în efectuarea transportului decedatului;
8)dovada că prestatorul de servicii funerare nu are datorii restante la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul local (certificate de atestare fiscală de la instituțiile respective);
9)dovada că prestatorul de servicii funerare are constituit fondul de garantare;
10)dovada că deține autovehicul/autovehicule pentru asistență funerară/transport mortuar conform anexei nr.2 din H.G. nr.741/2016, precum și autorizația de transport local emisă de către Primăria Municipiului Pitești.
11)contractul cu firma specializată pentru colectarea deșeurilor menajere și a deșeurilor rezultate din activitatea de îmbălsămare/tanatopraxie, asimilabile deșeurilor medicale;
12)alte documente necesare pentru stabilirea condițiilor de funcționare după caz (aviz sanitar pentru transport; dovada deținerii mijlocului de transport omologat de R.A.R.; anunțul într-un ziar local în cazul pierderii avizului de funcționare, etc)
Documentele menționate mai sus de la punctul 2 până la punctul 12 inclusiv se vor depune în copii xerox. Agentul economic își asumă responsabilitatea autenticității documentelor depuse sub sancțiunile prevederilor Codului Penal privind falsul în acte.
Dosarul conținând documentele mai sus menționate va fi depus la Registratura Administrației Domeniului Public a Municipiului Pitești, cu sediul în Pitești, Strada Oborului Nr.3, Cod Postal 110194, de luni până vineri între orele 7:30 - 15:30, care va verifica documentația depusă de prestatorii de servicii funerare și va înainta propunerile de avizare a acestora de către consiliul local.
Toate condițiile menționate mai sus sunt obligatorii, Avizul Consiliului Local al Municipiului Pitești putând fi retras în cazul în care se constată nerespectarea uneia sau mai multor condițiilor inițiale care au stat la baza obținerii acestuia.