• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984

Lista acte necesare obtinerii locuinta tip ANL

Anexa nr. 3 la H.C.L. nr. 32/15.02.2018


ACTE JUSTIFICATIVE
NECESARE ÎNTOCMIRII DOSARULUI ŞI ANALIZĂRII CERERILOR
ÎN VEDEREA REPARTIZĂRII LOCUINŢELOR PENTRU TINERI


Cererile de repartizare a locuinţelor pentru tineri se depun la Compartimentul Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Piteşti şi vor fi însoţite în mod obligatoriu de următoarele acte justificative:

1. Acte de identitate (B.I./C.I.) ale solicitantului, familiei acestuia, precum şi ale tuturor persoanelor aflate în întreţinere, care locuiesc împreună cu acesta (còpii);
2. Declaraţie notarială pe propria răspundere (original) din care să rezulte:
● că solicitantul ori alt membru al familiei acestuia nu deţine şi nu a deţinut o locuinţă în proprietate şi/sau nu este beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a Municipiului Piteşti sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, în municipiul Piteşti;
● că solicitantul nu realizează/beneficiază de alte venituri în afară de cele declarate;
● numărul de persoane aflate în întreţinerea solicitantului;
● numărul de persoane care locuiesc împreună cu solicitantul, în situaţia în care acesta nu locuieşte într-un bloc de locuinţe;
● că solicitantul are calitatea de chiriaş/tolerat în spaţiu.
3. a) Actul de proprietate (copie) privind locuinţa de domiciliu sau de reşedinţă, din care să rezulte suprafaţa locuibilă sau, după caz,
b) Contractul de închiriere a locuinţei de domiciliu sau de reşedinţă (copie), din care să rezulte suprafaţa locuibilă.
4. Adeverinţă eliberată de Asociaţia de proprietari/locatari din care să rezulte numărul de persoane care locuiesc împreună cu solicitantul şi pentru care se calculează şi se încasează contravaloarea cheltuielilor de întreţinere (original);
5. Certificat de căsătorie, dacă este cazul (copie);
6. Certificate de naştere ale titularului cererii, copiilor aflaţi în întreţinere, altor persoane aflate în întreţinere (còpii);
7. Acte medicale, legal valabile, privind boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei acestuia ori aflat în întreţinere, cu precizarea dacă necesită, potrivit legii, însoţitor sau o cameră de locuit în plus, dacă este cazul (originale);
8. Adeverinţă de la locul de muncă (original)  pentru titularul cererii şi membrii familiei, după caz, din care sa reiasa si locul desfasurarii activitatii;
9. Acte legal valabile care să ateste studiile solicitantului (copii);
10. Acte din care să rezulte situaţia locativă sau socială deosebită a solicitantului: evacuarea din casă naţionalizată; provenienţa din casă de ocrotire socială (copii);
11. Acte din care să rezulte că solicitantul a adoptat copii sau documente din care să rezulte că s-au întreprins măsuri în vederea adoptării.
Notă:
Cererea trebuie să fie motivată şi să cuprindă toate informaţiile referitoare la situaţia locativă actuală a solicitantului.