• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984

Prezentarea proiectului

Municipiul Pitești, în calitate de Beneficiar al contractului de finanțare nr. 2109/06.03.2018 implementează începând cu data de 07 martie 2018, proiectul cu titlul „Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea socială și economică a persoanelor defavorizate din sud-vestul Municipiului Pitești” , Cod SMIS 2014+:114973. Proiectul se implementează în parteneriat cu: S.C. AGRAFICS COMMUNICATION S.R.L. (partener 1), S.C. PROFI JOBS CONSULTING S.R.L ( partener 2), DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI PITEȘTI (partener 3) și ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIRCEA ELIADE (partener 4).

Perioada de implementare a proiectului este de 34 de luni de la data semnării contractului de finanțare, respectiv 07.03.2018 – 06.01.2021.

Valoarea totală a proiectului este de 20.113.023,81 lei, din care:

  • Valoarea totala eligibilă a proiectului: 20.113.023,81 lei
  • Valoarea eligibilă nerambursabilă (FEDR/FC/FSE/ILMT): 16.656.495,83 lei
  • Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 2.809.766,98 lei
  • Valoarea cofinanțării eligibilă a Beneficiarului: 646.761,00 lei
  • Valoarea neeligibilă a proiectului, inclusiv TVA aferentă acestuia: 0 lei

 

Obiectivul general al proiectului
Reducerea cu 565 a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată în care există populație aparținând minorității rome, determinată și delimitată geografic în Municipiul Pitești, județul Argeș, prin implementarea de măsuri integrate.
Proiectul va contribui la realizarea obiectivului specific al programului și apelului prin implementarea de măsuri integrate în domeniul educației, ocupării, serviciilor sociale/medicale/medico-sociale, al îmbunătățirii condițiilor de locuit, în domeniul acordării de asistență juridică pentru reglementări de acte și prin intermediul campaniei antidiscriminare pentru cele 565 de persoane aflate în risc de sărăcie si excluziune socială din comunitatea marginalizată în care există populație aparținând minorității rome, delimitată geografic în Municipiul Pitești.
Prin toate aceste măsuri, proiectul va produce un efect pozitiv pe termen lung și anume acela de a depăși situația de vulnerabilitate a comunității marginalizate în care există populație aparținând minorității rome aflate în risc de sărăcie și excluziune socială la 6 luni de la încetarea sprijinului.

 

Obiectivele specifice

1. OS1 – Creșterea nivelului de educație și dezvoltarea competențelor pentru 35 de copii, membrii ai grupului țintă din comunitatea marginalizată în care există populație aparținând minorității rome vizată de proiect;
2. OS2 – Creșterea nivelui de instruire pentru 460 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, membrii ai grupului țintă, prin intermediul cursurilor de calificare profesională (adaptatea nevoilor și tradițiilor locale ale pieței muncii);
3. OS3 - Îmbunătățirea accesului pe piata muncii pentru minim 350 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, membrii ai grupului țintă din comunitatea marginalizată în care există populație aparținând minorității rome vizată de proiect, prin tehnici specifice de mediere și plasare pe piața muncii, din care minim 75 de persoane de etnie romă;
4. OS4 - Creșterea accesului pe piața forței de muncă prin angajarea a minim 153 membri ai grupului țintă (inclusiv persoanele care vor desfăsura o activitate pe cont propriu și cele 80 de persoane membre ale grupului țintă care vor fi angajate pe locuri de muncă nou create și subvenționate), din care minim 33 de persoane de etnie romă;
5. OS5 – Creșterea nivelului de ocupare și de dezvoltare profesională pentru 30 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, membrii ai grupului țintă din comunitatea marginalizată în care există populație aparținând minorității rome vizată de proiect, prin participarea la programe de ucenicie;
6. OS6 – Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității prin organizarea de cursuri de competențe antreprenoriale pentru 120 de persoane din grupul țintă;
7. OS7 - Susținerea ocupării pe cont-propriu prin acordarea de micro-granturi pentru 15 membri ai grupului țintă (provenind din comunitatea marginalizată în care există populație aparținând minorității rome vizată de proiect);
8. OS8 - Îmbunătățirea accesului la servicii medicale prin acordarea de servicii medicale pentru toate cele 565 persoane din grupului țintă (copii, persoane vârstnice, adulți);
9. OS9 – Creșterea accesului la servicii sociale pentru un număr de minim 100 persoane membre ale
grupului țintă;
10. OS 10 - Creșterea accesului la servicii medico-sociale pentru minim 25 de persoane cu dizabilități/ persoane vârstnice ce au dificultăți în desfășurarea activității curente și care nu beneficiază de ajutorul niciunei persoane, membri ai grupului țintă;
11. OS11 – Îmbunătățirea condițiilor de locuit pentru minim 200 de persoane membre ale comunității în care există populație aparținând minorității rome, din care cel putin 25 de persoane cu dizabilități/persoane vârstnice ce au dificultăți în desfășurarea activității curente și care nu beneficiază de ajutorul niciunei persoane;
12. OS12 – Sprijin acordat în vederea reglementării de acte pentru minim 100 membri ai GT din comunitatea marginalizată în care există populație aparținând minorității rome vizată de proiect, prin oferirea de asistență juridică;
13. OS 13 –Schimbarea percepției asupra comunității marginalizate în care există populație aparținând minorității rome vizate de proiect prin derularea unei Campanii antidiscriminare;
14. OS14 – Creșterea gradului de implicare a minim 150 de membri ai comunității marginalizate în care există populație aparținând minorității rome în activitați de voluntariat;
15. OS15 - Creșterea gradului de incluziune socială și integrare pe piața muncii pentru membrii comunității marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin crearea a cel putin 1 parteneriat social la nivel local pentru rezolvarea problemelor comunității.

 

PRINCIPII ORIZONTALE

Egalitate de șanse
Prezentul proiect promovează în mod susținut principiul egalității de gen pe piața muncii, principiu integrat atât în elaborarea proiectului, în implementarea activităților, cât și în managementul acestuia. Din echipa de implementare a proiectului vor face parte atât femei, cât și bărbați. De asemenea, procedurile interne ale solicitantului și partenerilor prevăd principiul de tratament egal între angajați, femei și bărbați, în cadrul relațiilor de muncă de orice fel și interzicerea discriminărilor bazate pe criterii de sex.
În faza de implementare a proiectului experții angajați vor lua în considerare toate politicile și practicile prin care să nu se realizeze nicio discriminare, excludere, restricție sau preferință de gen.
O atenție deosebită va fi acordată selecției grupului țintă, când vom avea în vedere să asigurăm o structură echilibrată între femei și bărbați, dar și pe grupe de vârstă (minim 35% din persoanele care beneficiază de măsurile de ocupare vor fi femei).
În cadrul activităților de formare am selectat atât cursuri de formare care să răspundă abilităților specifice fiecărui gen, cât și cursuri de dezvoltare a competențelor la care pot lua parte bărbații și femeile deopotrivă.
În cadrul activității de organizare a concursului pentru planurile de afaceri se va avea în vedere ca cele 15 premii acordate (maxim25.000E/premiu/afacere) să fie distribuite persoanelor aparținând ambelor categorii de sex.
Totodată, în cadrul activităților de promovare a voluntariatului, se va ține cont de o implicare activă atât a femeilor, cât și a bărbaților. În cadrul celorlate întâlniri prevăzute în proiect (work-shop-uri, târguri etc.) se va ține cont de prezența ambelor categorii de sex.

Nediscriminare
Proiectul va promova pe toată perioada de implementare principiul orizontal și tema secundară a egalității de șanse indiferent de rasă,gen, naționalitate, etnie, limbă, religie, orientare sexuală, categorie  socială, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infectare HIV sau orice alt criteriu care duce la restricționarea accesului în proiect.
Recrutarea și selectarea grupului țintă va fi una transparentă și nediscriminatorie și pe tot parcursul proiectului GT va avea acces în mod egal la informații privind activitatea în curs și cele viitoare și alte modalități de implicare. Criterii de selectie: copii în situație de risc, vârstnici sau personae cu dizabilități aflați in situații de dependență și persoane adulte în situație de risc si excluz. socială.
Activitătile  proiectului se vor adresa tuturor categoriilor de vârsta, indiferent de etnie, condiție socială sau medicală, limbă sau religie. Serviciile sociale și medicale vor fi destinate întregului grup țintă, iar serviciul mobil de îngrijire la domiciliu se va ocupa de persoanele vârstnice sau de cele care nu se pot deplasa. Activitățile de formare și de angajare vor viza intreg grupul țintă (cele 505 persoane adulte), în funcție de abilitățile specifice, iar selecția copiilor se va face nediscriminatoriu.
Materiale informative concepute vor conține mesaje succinte care vor încuraja egalitatea de șanse, iar în cadrul modulelor de curs lectorii vor sublinia explicit aceste principii.
Nu în ultimul rând procedurile  de lucru ale echipei de proiect asigură o abordare participativă și integratoare, care ține cont de nevoile specifie ale fiecărui individ și oferă oportunități echitabile de dezvoltare.
Pentru respectarea temei secundare FSE „Nediscriminare”, proiectul va aloca un procent de minim 8,78% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Accesibilitate persoane cu dizabilități
Proiectul are în vedere selectarea în cadrul grupului țintă a unui număr de minim 25 persoane vârstnice sau/și cu dizabilități aflate în situație de dependență pentru care vor fi desfașurate măsuri și programe speciale.
În cadrul Activității 6 - Sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii sociale/ furnizarea de servicii, inclusiv in cadrul centrului multifuncțional comunitar,
Subactivitatea 6.4. - Acordare de servicii medico-sociale au fost prevăzute acordarea următoarelor tipuri de servicii:
a) servicii de bază: ajutor pentru igienă corporală, îmbrăcare și dezbrăcare, igiena eliminărilor, hrănire și hidratare, transfer și mobilizare, deplasare în interior, comunicare;
 b) servicii de suport: ajutor pentru prepararea hranei sau livrarea acesteia, efectuarea de cumpărături, activități de menaj, însoțirea în mijloacele de transport, facilitarea deplasării în exterior, companie, activități de administrare și gestionare, activități de petrecere a timpului liber;
c)servicii conexe și interdisciplinare: kinetoterapie, masaj și psihoterapie.
Totodată , proiectul prevede ca în cadrul tuturor investițiilor în infrastructură, se va avea în vedere ca toate obstacolele fizice să fie înlăturate / ameliorate, vor fi prevăzute spații speciale de acces în vederea asigurării accesibilității pentru persoanele cu dizabilități, îndeplinind astfel prevederile legislației în vigoare.

 

Dezvoltare durabilă

Poluatorul plăteste
Proiectul prevede o serie de activități care pot avea consecințe asupra mediului: îmbunătățirea condițiilor de locuit, funcționarea cabinetului medical etc.
Pentru a minimiza efectele pe care activitățile proiectului le pot avea asupra mediului, Solicitantul și partenerii săi se angajează să:
- suporte toate costurile legate de obținerea avizelor de mediu în cadrul lucrărilor de construcții (acolo unde este cazul);
- să asigure că cabinetul medical va încheia un contract de colectare a deșeurilor medicale, cu colectare săptămânală.

Utilizarea eficientă a resurselor
Activitătile  proiectului urmăresc principiile utilizării eficiente a resurselor și a dezvoltării durabile pe parcusul diverselor etape de implementare, precum și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficiență din punct de vedere al utilizării resurselor (tema secundară FSE-în procent de 7,24% din cheltuilelile eligibile ale proiectului), astfel încât să se asigure protecția mediului, resurselor și a biodiversității:
- În cadrul Activității 7 se va pune accentul pe realizarea de măsuri de îmbunătățire a eficienței termice a clădirilor și pe instalarea de panouri foto-voltaice, astfel încât să se crească eficiența energetică a clădirilor. Toate lucrările vor fi executate cu materiale care să respecte mediul și cu obținerea tuturor avizelor de mediu necesare (acolo unde este cazul).
- În cadrul Activității 9 vor fi organizate întâlniri cu membrii comunității pentru promovarea măsurilor de mediu și pentru încurajarea voluntariatului în activitatea de protecție a mediului. Se vor organiza acțiuni de curățenie, plantare de copaci și vegetație în comunitatea vizată.
- În cadrul modulelor de formare, indiferent de specificul cursului, va exista o secțiune dedicată dezvoltării durabile;
- În cadrul lecțiilor ținute în sălile amenajate pentru activitățile de tip „Scoală după școală”, copiii vor primi informații despre protecția mediului, a păstrării unui stil de viață sănătos, vor fi învățați despre importanța colectării selective prin montarea de mini pubele;
- Caserolele în care va fi ambalată mâncarea care va fi oferită copiilor în sălile amenajate pentru activitatea de tip „Scoală după școală”vor fi ecologice;
- Echipa de proiect va utiliza pentru tipărire numai hârtie reciclată și va promova o politică atentă de utilizare a hârtiei de birou pe ambele fețe ale acesteia.