• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984

PUD - Parcare subterană Aleea Pieței Prundu

Nr. 5371 / 01.02.2023

ANUNȚ de INTENȚIE
referitor la elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu în vederea
realizării investiției „Construire parcare subterană Piața Prundu”
pe terenul situat în municipiul Pitești, strada Aleea Pieței Prundu nr.2

 

Urmare a cererii înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 4773/27.01.2023 se aduce la cunoștința publicului interesat intenția de realizare a investiției „Construire parcare subterană Piața Prundu” pe baza unei documentații de tip P.U.D. pe terenul în suprafață de 4048,00 mp situat în municipiul Pitești, strada Aleea Pieței Prundu nr.2 înscris în cartea funciară nr. 92959 cu nr. cadastral 92959, pentru care a fost emis Certificatul de Urbanism nr. 408 / 11.04.2022.

INIȚIATOR / BENEFICIAR
MUNICIPIUL PITEȘTI cu sediul în municipiul Pitești, strada Victoriei nr.24, judetul ARGEȘ;
ELABORATOR :
S.C. SET CONSTRUCT INVEST S.R.L.– cu sediul în București, Sector 2, strada Viitorului nr. 115;
Specialist cu drept de semnătură R.U.R. – arh. ..................- sef proiect;

OBIECTIVE ȘI ARGUMENTE
Prin prezentul P.U.D. se intenționează conversia funcțională a terenului aparținând domeniului public, care are destinația de piață agroalimentară, în parcare, ambele utilizări fiind permise prin R.L.U. al P.U.G. Pitești.
S-a hotărât schimbarea destinației pentru a oferi o mai bună utilizare a terenului, întrucât piața nu mai funcționa la capacitate maximă.
Prin noua funcțiune, respectiv aceea de parcare cu terasă circulabilă peste parter și organizarea unei zone de petrecere a timpului liber, dotată cu terenuri de sport, pistă de alergare, locuri de joacă și de odihnă calitatea zonei este sporită, prin decongestionarea acesteia și prin oferirea alternativelor de petrecere a timpului liber pentru riverani. Terenul studiat se află în partea de sud a Municipiului Pitești, având acces direct din strada Aleea Pieței Prundu (cat. IV) și strada Horia, Cloșca și Crișan (cat. IV), care se conectează la vest cu Bulevardul Petrochimiștilor (cat.I) și la nord cu Strada Lânăriei (cat. II).
Conform P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr. 113/1999 prelungit prin H.C.L. nr. 90/2010 terenul este situat în U.T.R. 4 în zona de instituții și servicii cu funcțiuni complexe de interes public – Piața Prundu.
Indicatorii urbanistici aprobați în zonă: POT maxim = 70%, CUT maxim = 2,1 Acd/mp teren.
Functiunea dominantă a zonei: locuirea în clădiri cu locuințe colective și spații comerciale.
Terenul are următoarele limite și vecinătăți:
- la Nord – Strada Horia, Cloșca și Crișan;
- la Est – Strada Aleea Pieței Prundu;
- la Sud – Strada Horia, Cloșca și Crișan;
- la Vest – Strada Horia, Cloșca și Crișan.
Prevederi P.U.D. propuse:
Prin tema de proiect se propune edificarea unei clădiri cu regimul de înălțime de 2S+P cu terasă circulabilă cu funcțiunea de parcare subterană, cu terasă circulabilă și amenajat cu dotări de petrecere a timpului liber, aproximativ 360 de locuri de parcare, atât în interiorul parcării, cât și în incintă, la sol, cu următorii indicatori urbanistici:
 POT maxim = 70,00%, CUT maxim = 1,00 Acd/mp teren;
 Regim de înălțime: 2S+P;
 Înălțime maximă: 5,00 m – la aticul terasei parterului, respectiv 8,00 m la aticul nodului vertical de acces.
Accesul carosabil se va face din străzile Horia, Cloșca și Crișan și Aleea Pieței Prundu, prin care se va permite accesul la locurile de parcare propuse.

Retragerile propuse sunt următoarele:
- La Nord – față de Strada Horia, Cloșca și Crișan – amplasare pe limita de proprietate;
- La Est – față de Strada Aleea Pieței Prundu – amplasare pe limita de proprietate;
- La Sud – față de Strada Horia, Cloșca și Crișan – retragerea variază între 1,50 m – 14,00 m, conform planșei U03 „Reglementare urbanistică – Zonificare Funcțională”;
- La Vest – față de Strada Horia, Cloșca și Crișan – amplasare pe limita de proprietate.
În cadrul propunerii este prevăzut un procent de 9% de spații verzi la nivelul solului, la care se adaugă amenajările de pe terasă, care urmează sa fie detaliate ulterior în cadrul proiectului de arhitectură. Pe terasă se vor regăsi următoarele tipuri de activități: teren de sport, loc de joacă, zonă de odihnă cu bănci, pistă de alergare.

În conformitate cu prevederile art. 57-61 din Legea nr. 350/200 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordinului nr. 2.701/ 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, vă invităm ca în perioada 07.02.2023 – 28.02.2023 să formulaţi în scris observații, propuneri, sugestii și opinii cu valoare de recomandare faţă de această intenţie investiţională prin înregistrarea acestora la Compartimentul Relații Publice, intrarea D, din incinta primăriei, prin e-mail la adresa primaria@primariapitesti.ro, prin fax la nr. 0248 212166 sau prin poștă la adresa din str. Victoriei, nr.24, Pitești, județul Argeș.
Prin publicarea anunțului, se aduce la cunoștința publicului interesat, posibilitatea, modul şi perioada, locul şi orarul în care se pot consulta documentele și unde pot transmite observaţii, opinii, sugestii legate de propunerea investițională, la sediul autorităţii publice competente pentru avizarea și aprobarea documentației P.U.D.
Anunțul de intenție se publică pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Pitești -www.primariapitesti.ro- secțiunea Urbanism/ Consultare și informare publică/PUD, însoțit de memoriul justificativ și planșele desenate, care pot fi consultate de persoanele interesate.
De asemenea, cei afectaţi sau interesați de această investiție, pot discuta propunerea cu iniţiatorul şi proiectantul documentației, pot exprima rezerve și pot sesiza probleme pertinente legate de propunerile din P.U.D., înainte de aprobarea documentației.
Publicul interesat poate consulta documentația de urbanism și la sediul Primăriei Municipiului Pitești - Direcția Arhitect Șef - COMPARTIMENTUL DEZVOLTARE URBANĂ, în perioada 07.02.2023 – 28.02.2023 și să formuleze, în scris, observații / recomandări / opinii, cu privire la proiectul propus.

 

Responsabilitatea informării și consultării publicului revine Primăriei municipiului Pitești prin :
DIRECȚIA ARHITECT ȘEF - COMPARTIMENTUL DEZVOLTARE URBANĂ
Adresa : str. Victoriei, nr.24, Pitești, județul Argeș
Program cu publicul : luni 08,00-12,00 și joi 14,00-18,00, cam. 27, etaj 1
Telefon : 0248/ 213994 int. 202, fax 0248/ 212166
e-mail: primaria@primariapitesti.ro

PUD