• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984

Asociații de proprietari

Potrivit prevederilor art. 22 din H.G. nr.1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari:

(1) Activitatea de administrare a condominiului include activităţi de administrare tehnică, de contabilitate şi casierie.

(2) Asociaţia de proprietari angajează persoane fizice atestate pentru funcţia de administrator sau încheie contracte cu persoane juridice specializate şi autorizate pentru realizarea, respectiv furnizarea serviciilor necesare administrării, întreţinerii, investiţiilor şi reparaţiilor asupra proprietăţii comune.

(3) Pentru a fi autorizate de către autorităţile administraţiei publice locale pentru activitatea de administrare, persoanele juridice specializate trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

  • să aibă ca obiect de activitate numai domeniul asociaţiilor de proprietari ori care au ca activitate principală administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract;
  • să aibă angajate persoane atestate în condiţiile prezentelor norme;
  • să demonstreze că au bonitate financiară.

În acest sens, persoanele juridice au obligatia sa depună la Primăria municipiului Pitești dosarul pentru autorizare care va cuprinde următoarele documente:

  • cerere de autorizare;
  • certificat constatator emis de catre Oficiul Registrului Comertului din care sa  rezulte obiectul de activitate al persoanei juridice;
  • copie carnet de munca sau contract individual de munca si copie certificat de atestare a persoanei fizice angajata de catre persoana juridica;
  • certificate privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat inclusiv cele locale.

 Pentru informatii suplimentare, vă puteți adresa la UMSPCAP, cam.32, tel.0248213994/int.223.