• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984

Lista preemptorilor

LISTA PREEMPTORILOR

 

În temeiul art.6, alin.(6) din Legea nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare, prin prezenta se aduce la cunoștință :

1. preemptorilor de rang I: coproprietarii, rudele de gradul I, soții, rudele și afini până la gradul al treilea  inclusiv;
2. preemptorilor de rang II: proprietarii investițiilor agricole pentru culturile de pomi, viță de vie, hamei, irigații exclusiv private și/sau arendașii;
3. premptorilor de rang III : proprietarii și/sau arendașii terenurilor agricole vecine cu terenul supus vânzării;
4. preemptori de rang IV : tinerii fermieri;
5. preemptorilor de rang V : Academia de Științe Agricole și Silvice “Gheorghe Ionescu-Șișești” și unitățile de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare;
6. preemptorilor de rang VI : persoane fizice cu domiciliul/reședința situat/ă în UAT -urile unde este amplasat terenul sau in UAT-urile vecine;
7. preemptorilor de rang VII : statul român, prin Agenția Domeniilor Statului;