• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984

S. C. APĂ CANAL 2000 S. A.

Obiect de activitate principal: Captarea, tratarea şi distribuţia apei - cod CAEN 3600 şi Colectarea şi epurarea apelor uzate - cod CAEN 3700
Denumire: S.C. Apă Canal 2000 S.A.
Adresă: Piteşti, Bd. I.C. Brătianu, nr. 24A
Cod unic de înregistrare: RO 13009001
Nr. înregistrare la Regsitrul Comerţului: J03/185/2000
Telefon: 0248 625 050 - Ghişeu unic, 0248 223 237 - Dispecerat                         
Fax: 0248 223 540
E-mail: contact@apa-canal2000.ro
Pagină web: www.apacanal2000.ro
Facebook: SC Apă Canal 2000 SA Piteşti
Nume şi funcţie conducător societate: Marinescu Mihail, Director General
 
Prezentare generală:
Societatea Apă Canal 2000 SA este operator regional specializat în domeniul producerii şi distribuirii apei potabile şi colectării, epurării şi evacuării în emisar a apelor uzate şi îşi desfăşoară activitatea în aria administrativă a municipiului Piteşti, a oraşelor Costeşti, Ştefăneşti, Topoloveni şi a comunelor Albota, Bascov, Bârla, Bradu, Buzoeşti, Căteasca, Lunca Corbului, Mărăcineni, Merişani, Moşoaia, Poiana Lacului, Stolnici, Teiu şi Ungheni.
În afara activităţii de bază, societatea Apă Canal 2000 mai prestează următoarele activităţi conexe:
-proiectare şi execuţie branşament la reţeaua de apă/ racord la reţeaua de canalizare;
-analize de laborator: analize apă potabilă pe trepte de potabilizare, analize apă uzată pe fluxul de epurare, analize privind verificarea potabilităţii apei şi  calităţii apei uzate pentru terţi;
-servicii de vidanjare a apelor uzate şi descărcare a acestora în sistemele tehnico-tehnologice în vederea epurării.

În prezent, Operatorul Regional SC Apă Canal 2000 SA deţine Licenţa clasa 1 pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, eliberată prin Ordinul Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 75/2015, care îi conferă dreptul de a presta/furniza serviciul, în baza Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr. 1/26.03.2010, încheiat cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Argeş, în calitate de Autoritate Delegantă, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre.

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Argeş, în calitate de Autoritate Delegantă, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre.
În cadrul societăţii a fost implementat „Sistemul de management integrat calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională“, care s-a îmbunătăţit, este eficace şi în conformitate cu cerinţele standardelor de referinţă.
 
Societatea Apă Canal 2000 implementează o strategie de dezvoltare pe termen mediu şi lung ţinând cont de procesul de regionalizare, de necesitatea conformării cu directivele Uniunii Europene privind apa potabilă şi apa uzată, precum şi de necesitatea, dar şi de oportunitatea implementării unor proiecte de investiţii importante.
    
Proiecte de investiţii cu fonduri europene:
-„Reabilitarea staţiei de epurare a apelor uzate, a sistemului de canalizare şi a reţelei de alimentare cu apă potabilă în municipiul Piteşti, judeţul Argeş, România“, proiect Ex-ISPA desfăşurat în perioada 2004-2011
-„Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Argeş“, proiect finanţat din Fondul de Coeziune, bugetul de stat, bugetul local şi din contribuţie proprie a operatorului regional, desfăşurat în perioada 2012-2017
-„Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Argeş, în perioada 2014-2020“, proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare, în desfăşurare din anul 2017
 
Programul Educaţional Piky
Societatea  Apă Canal 2000 S.A. Piteşti participă activ la educaţia copiilor în ceea ce priveşte rolul şi importanţa apei, protejarea mediului înconjurător, respectul pentru natură. În acest scop, a fost conceput Programul Educaţional Piky, care a debutat în anul 2003. Prin intermediul acestui program, copiii învaţă să preţuiască apa şi eforturile depuse pentru ca aceasta să le fie adusă la îndemână.
Motto-ul programului educaţional este: Apa înseamnă viaţă, preţuiţi-o şi nu o risipiţi!
Piky este mascota societăţii Apă Canal 2000 SA Piteşti (marcă înregistrată) şi reprezintă interfaţa programului educaţional derulat de aceasta.
Ziua de naştere a lui Piky este 3 iunie 2003.