• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984

Documente necesare pentru încheierea căsătoriei

În conformitate cu art. 28 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările ulterioare art. 42- 44 din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă aprobată prin HG nr. 64/2011, declaraţia de căsătorie se face personal, de către viitorii soţi, în scris, la primăria locului de domiciliu sau de reşedinţă al unuia dintre soţi.

Programarea datei şi a orei de oficiere a căsătoriei se face online.

Dacă ambii viitori soţi sunt cetăţeni străini sau cetăţeni români cu domiciliul în străinătate, declaraţia de căsătorie se poate face la primăria localităţii în care aceştia se află temporar (făcâd dovada aceasta cu permis de şedere sau act de identitate provizoriu).

Căsătoria se încheie in termen de 10-14 zile, de la data depunerii declaratiei de casatorie, dar fără depăşirea termenului de valabilitate ( de 14 zile) a certificatelor medicale privind starea sănătăţii. Termenul se calculeaza cuprinzand atât ziua eliberarii certificatelor, cât şi ziua în care se oficiază căsătoria.

Primarul municipiului poate să încuviinţeze, pentru motive temeinice, încheierea căsătoriei înainte de împlinirea termenului de 10 zile, dacă starea de sănătate a unuia dintre soţi impune aceasta, anexându-se documente justificative.

Neatenţia viitorilor soţi prin tratarea cu superficialitate sau indiferenta a informaţiilor date de ofiterul de stare civila, ori de aplicaţia electronică privind programarea căsătoriilor, va avea drept consecinţă neîncheierea căsătoriei la data stabilită.

Odată cu declaraţia de căsătorie viitorii soţi prezintă următoarele documente:

  1. actul de identitate, în original şi copie (trebuie să aibă termen de valabilitate atât la depunerea declaraţiei de căsătorie cât şi la încheierea căsătoriei)
  2. certificatul de naştere, în original şi copie
  3. certificatul medical privind starea sănătăţii (certificatele medicale prenupţiale- sunt valabile 14 zile de la data emiterii şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate căsători)
  4. acte, în original şi în copie, din care să rezulte desfacerea sau încetarea căsătoriei anterioare, dacă este cazul (ex. : sentințe de divorț definitive și irevocabile, certificate de divorț, certificate de deces ale foștilor soți)
    1. în caz de deces: dacă decesul a avut loc în România, se depune o copie după certificatul de deces; dacă decesul a avut loc în străinătate se depune certificatul în original cu apostila conform Convenţiei de la Haga din 05 octombrie 1961, sau supralegalizat, după caz, copie legalizată şi traducere autentificată în limba română;
    2. în caz de divorț: dacă divorţul s-a pronunţat în România, se va depune sentinţa judecătorească definitivă şi irevocabilă; în cazul în care căsătoria anterioară a fost încheiată în străinătate şi nu a fost transcrisă, iar divorţul s-a pronunţat în străinătate se vor depune mai întâi actele pentru înscrierea menţiunii de căsătorie şi divorţ pe actul de naştere; în cazul în care căsătoria a fost transcrisă în România, iar ulterior a intervenit divorţul în străinătate se va solicita mai întâi înscrierea menţiunii de divorţ pe actul de căsătorie
  5. acte de identitate, în copie, a doi martori (martorii să fie cetățeni români, să dețină acte de identitate valabile și să fie prezenți în momentul oficierii căsătoriei)

ATENŢIE!
Intrucât căsătoria dvs. va putea fi încheiată numai după înscrierea modificărilor intervenite în statutul dv. civil, iar procedurile de înscriere a acestor menţiuni sunt în funcţie de specificul statului emitent şi necesită timp pentru soluţionare, vă rugăm să solicitaţi informaţii suplimentare de la ofiţerul de stare civilă de la ghişeu.
Când viitorii soţi au locul naşterii în România şi se legitimează cu documente de identitate eliberate de autorităţile altui stat, iar din confruntarea datelor înscrise în certificatul de naştere şi documentul de legitimare rezultă că au intervenit modificări în statutul civil, se procedează mai întâi la înscrierea, pe marginea actului de naştere, a menţiunilor referitoare la modificările intervenite, după care se primeşte declaraţia de căsătorie.
Pentru căsătoria dintre cetățenii străini sau aceștia și cetățeni români, informațiile despre actele necesare se obțin de la Serviciul de Stare Civilă Pitești.