• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984

Informarea persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor personale

NFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
DE CĂTRE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITESTI

Primaria Municipiului Pitesti (PMP) cu sediul in strada Victoriei, nr. 24, cod postal 110017, mun. Pitesti, judet Arges prelucreaza  date cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare.

  • În înțelesul GDPR:

Datele cu caracter personal = orice informație referitoare la o persoană identificata sau identificabilă (nume, prenume, adresă, CNP, serie și număr CI/BI, e-mail, telefon, venit, date biometrice, imagine, adresa IP, date medicale).

  • Scopurile și baza legală a prelucrărilor

În conformitate cu Regulamentul (UE) 679/2016, PMP are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.
PMP prelucrează datele dumneavoastră personale în baza prevederilor GDPR, în calitate de operator, prin intermediul serviciilor/birourilor/compartimentelor, în conformitate cu legislatia aplicabila, pentru derularea activităților specifice, cum ar fi:
 - relații publice; organizarea/desfasurarea evenimentelor; îndeplinirea atribuţiilor legale de control si verificare; soluționarea sezizarilor/reclamatiilor; orice alta  activitate care implica realizarea unor servicii de administratie publica locala
Dacă nu sunteți de acord cu furnizarea datelor personale, PMP prin serviciile/birourile/compartimentele din structura sa nu poate să realizeze demersurile legale pentru a vă răspunde la solicitari/plangeri/reclamatii.

  • Temeiul legal al prelucrării datelor

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale care îi revin operatorului (PMP), conform articolului 6 alin. 1 litera c) și e) din GDPR.
În măsura în care sunt necesare categorii speciale de date cu caracter personal, PMP va solicita consimțământul dvs. în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. (a) din GDPR.

  • Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Politica privind protecția și securitatea datelor personale a PMP este de a colecta numai datele personale necesare în scopurile menționate și de a solicita persoanelor vizate să ne comunice numai acele date cu caracter personal strict necesare îndeplinirii acestor scopuri.
Categoriile de date personale (clasice sau digitale) supuse prelucrărilor la nivelul serviciilor/birourilor/ compartimentelor din cadrul PMP sunt următoarele: nume, prenume, semnătura, detalii de contact - număr de telefon personal, adresă de email, adresa de domiciliu/reședință, serie și număr CI/BI, CNP, adresa IP, tipul de browser folosit.
Ne rezervăm dreptul de a solicita si alte date necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor serviciilor/birourilor/ compartimentelor din cadrul Primariei Municipiului Pitesti, strict în conformitate cu prevederile legale.

  • Sursa datelor cu caracter personal

Prin serviciile/birourile/compartimentele sale, PMP colectează date personale direct de la dumneavoastră sau de la terți (cum ar fi alte instituții ori entități care se adresează PMP, ori alte persoane vizate) sau din documente publice.
În cazul în care trebuie să prelucrăm date cu caracter personal obținute de la terți persoane juridice, aceștia din urmă au obligația de a vă furniza informațiile necesare cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal transmise.
Dezvăluirea datelor către terți se face conform prevederilor legale.

  • Perioada de stocare a datelor personale

Datele dumneavoastră personale sunt stocate pe perioada necesară efectuării tuturor demersurilor întreprinse pentru susținerea activităților desfasurate in cadrul serviciilor/birourilor/compartimentelor din cadrul PMP, după care vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile.

  • Prelucrările de date speciale sau întemeiate pe consimțământ

Atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice” sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu excepția cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern prevede ca interdicția prevăzută la alineatul (1) să nu poată fi ridicată prin consimțământul persoanei vizate” din GDPR, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
Astfel, puteți modifica sau elimina consimțământul în orice moment, și vom acționa imediat în consecință, cu excepția cazului în care există un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru.

  • Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat, dreptul de a depune plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Pentru exercitarea acestor drepturi sau daca există nelămuriri cu privire la orice aspect ce ţine de protecţia datelor cu caracter personal, puteti contacta responsabilul pentru protecţia datelor (DPO) la telefon 0736699914, puteti transmite o cerere la adresa de e-mail  contactdpo@primariapitesti.ro sau  puteti depune o cerere scrisa la sediul institutiei din strada Victoriei, nr. 24, cod postal 110017, mun. Pitesti, judet Arges.