• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984
17 Mai, 2024 Anunțuri

Anunț concurs de promovare în grad profesional, pentru funcția publică de inspector, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Serviciului Constatare Impunere Persoane Fizice

Primăria Municipiului Piteşti, în baza dispozițiilor art. VII alin. (38) din O.U.G. nr. 121/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și ale art.156 din Anexa nr. 10 la Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs de promovare în grad profesional, pentru funcția publică de inspector, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Serviciului Constatare Impunere Persoane Fizice.
Probele de concurs se vor desfășura la sediul Primăriei Municipiului Pitești din Bulevardul Republicii nr. 71, după cum urmează:
     – proba scrisă – 17.06.2024, ora 11,00;
     – interviul – în termen de maximum 8 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, doar de către candidații care au fost declarați admiși la proba scrisă.
Condiții de participare la concurs:
Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în grad profesional, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
b) să fi obţinut cel puţin calificativul „bine“ la e valuarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
c) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile O.U.G. nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune personal de către candidați la sediul Primăriei Municipiului Pitești, din Bulevardul Republicii nr. 71 – Compartimentul Relații Publice, se pot transmite prin intermediul unui serviciu de curierat sau se pot transmite în format electronic, la adresa de e-mail primaria@primariapitesti.ro, în termen de 20 zile calendaristice de la data publicării anunțului, respectiv în perioada 17.05.2024-05.06.2024, inclusiv.
Dosarelor de concurs transmise de candidați la adresa de e-mail primaria@primariapitesti.ro. după terminarea programului de lucru al instituției, dar în perioada de depunere a dosarelor de concurs, respectiv 17.05.2024-05.06.2024, li se atribuie număr de înregistrare în ziua lucrătoare următoare, iar dosarul de concurs este considerat ca fiind depus în termen. Documentele care constituie dosarul de concurs se depun în copie, cu obligația candidatului de a prezenta secretarului comisiei de concurs originalele acestor documente, pentru certificare pentru conformitate cu originalul, până cel târziu la data desfășurării probei interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire în funcția publică, în cazul promovării concursului.
Dosarul de concurs conține în mod obligatoriu următoarele:
a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;
c) adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;
d) formularul de înscriere prevăzut la art. 137 lit. b) din anexa nr. 10,cu modificările și completările ulterioare, care poate fi accesat la: https://www.primariapitesti.ro/serviciul-management-resurse-umane-p543;
Bibliografie și tematică:
1. Constituția României, republicată, cu tematica Constituţia României, republicată ;
2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare: Partea I, titlul I şi titlul II ale părții a II-a, titlul I al părții a IV-a, titlul I şi II ale părţii a VI-a;
3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu tematica Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu tematica Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cu tematica Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Titlul IX - Impozite și taxe locale;
6. Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 cu privire la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările si completările ulterioare, cu tematica Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 cu privire la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările si completările ulterioare - Titlu IX - Impozite și taxe locale;
7. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, cu tematica Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare-Titlurile I-VIII și XI.
Fişa postului
Informaţii generale privind postul
1. Denumirea postului: inspector în cadrul Serviciului Constatare Impunere Persoane Fizice, COD COR: 242203, clasa I, grad profesional principal;
2. Nivelul postului: funcţie publică de execuţie;
3. Scopul principal al postului: administrarea impozitelor și taxelor locale în cazul persoanelor fizice, aplică legislaţia în vigoare referitoare la domeniul de activitate, asigură aplicarea prevederilor din Regulamentul de Ordine şi Funcţionare;
Condiţii specifice privind ocuparea postului
1. Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă pentru profilul economic şi/sau administraţie publică;
2. Perfecţionari (specializări): -
3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): cunoştinţe operare calculator - nivel mediu
4. Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): -
5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: corectitudine şi fidelitate, păstrarea confidenţialităţii, abilităţi în comunicarea scrisă şi verbală, promtitudine şi eficienţă, asumarea responsabilităţii, flexibilitate, creativitate şi iniţiativă, capacitate de lucru în echipă, autonomie în acţiune, capacitate de analiză şi sinteză, profesionalism, răbdare, tact, judecată clară, atitudine respectuoasă, răspuns la solicitări în manieră pozitivă, capacitate de autoinstruire continuă în ceea ce priveşte legislaţia specifică domeniului, folosirea unui limbaj accesibil contribuabilului cu care intră în contact, disponibilitate pentru deplasări în teren, delegări, schimburi de experienţă;
6. Cerinţe specifice: -
7. Competenţă managerială: -
Atribuţiile postului: stabileşte, constată, controlează impozite şi taxele locale, majorări de întârziere, precum şi amenzi în cazul persoanelor fizice;
I. Atribuţii specifice activităţii desfăşurate:
1) zilnic, desfășoară activitatea la ghișeele de încasări impozite și taxe locale de la persoanele fizice;
2) răspunde de activitatea de stabilire, constatare, impunere a impozitelor şi taxelor locale de la persoane fizice;
3) determină şi comunică impozitele şi taxele locale datorate de contribuabilii persoane fizice;
4) urmăreşte întocmirea şi depunerea la termenele prevăzute de lege a documentelor referitoare la impunerea persoanelor fizice;
5) înregistrează în evidenţa fiscală declaraţiile fiscale pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale, pe baza documentelor justificative și documente de plată;
6) verifică la persoanele fizice deţinătoare de bunuri sau venituri supuse impozitelor si taxelor locale, sinceritatea documentelor şi a declaraţiilor privitoare la impunere;
7) completează și semnează, în numele organului fiscal al Municipiului Pitești, fișele de înmatriculare a vehiculelor, în cazul dobândirii unor mijloace de transport prin oricare dintre modalitățile prevăzute de lege, în cazul persoanelor fizice;
8) întocmeşte, emite, semnează, înregistrează, datează și transmite în numele organului fiscal al Municipiului Piteşti, deciziile de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri, terenuri şi mijloace de transport, deciziile de impunere privind stabilirea taxei de salubrizare, precum şi deciziile referitoare la obligaţiile de plată accesorii;
9) întocmeşte, emite, semnează, înregistrează, datează și transmite scrisori de înștiințare, cu confirmare de primire, către persoanele care nu au încheiat contracte PAD pentru locuințele pe care le dețin în proprietate, potrivit prevederilor legale.
10) întocmeşte şi asigură gestionarea dosarelor fiscale şi a celorlalte documente referitoare la impunerea persoanelor fizice;
11) asigură evidenţa plătitorilor de impozite şi taxe;
12) întocmeşte, după caz, borderourile de debite şi scăderi pentru impozitele şi taxele datorate de persoanele fizice;
13) efectuează şi analizează situaţii statistice privind gradul de creştere al încasărilor pentru sectorul repartizat;
14) întocmeşte informări privitoare la activitatea de constatare şi stabilire a impozitelor si taxelor datorate de persoanele fizice;
15) aplică legislaţia cu privire la impozitele şi taxele locale datorate de persoanele fizice;
16) efectuează acţiuni de control cu celelalte servicii şi alte organe în vederea identificării şi impunerii bunurilor impozabile;
17) analizează aspectele şi fenomenele rezultate din aplicarea legislaţiei fiscale, informează operativ conducerea asupra fenomenelor deosebite constatate , luând sau propunând măsurile care se impun;
18) ia măsuri pentru valorificarea constatărilor făcute prin stabilirea şi, după caz, modificarea impunerilor stabilite în sarcina persoanelor fizice;
19) aplică sancţiuni contravenționale prevăzute de actele normative, persoanelor fizice care încalcă legislaţia fiscală;
20) analizează şi verifică cererile de restituire, compensare între unele impozite si taxe locale, prezentate de contribuabili, iar dupa aprobare întocmeste un referat în vederea restituirii sau compensarii;
21) stabileste, pe baza evidenţei analitice, lista plătitorilor care înregistrează restanţe la plata impozitelor şi taxelor către bugetul local şi o transmite compartimentului de urmărire;
22) stabileşte la finele anului sinteza încasării veniturilor pe surse şi plătitori şi întocmeşte lista ramaşiţelor de încasat, care se transmit compartimentului de urmărire;
23) analizează, cercetează şi propune soluţionarea cererilor, sesizărilor şi reclamaţiilor cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor de la persoanele fizice;
24) analizează, cercetează şi propune soluţionarea în condiţiile legii a contestaţiilor cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale, datorate de persoanele fizice;
25) întocmeşte şi gestionează dosarele fiscale pentru contribuabilii persoane fizice, din sectorul repartizat;
26) preia şi predă dosarele fiscale cu care lucrează de la arhiva instituţiei pe baza de semnătură;
27) asigură confidenţialitatea informaţiilor privind obligaţiile fiscale ale contribuabililor;
28) are responsabilitate pentru constatările înscrise în actul de control;
29) efectuează inventarierea masei impozabile în sectorul repartizat;
30) centralizează toate datele statistice privind activitatea serviciului, pe baza cărora întocmeşte şi transmite informări şi raportări periodice, la termenele stabilite;
31) primeşte şi rezolvă corespondenţa repartizată în termenul legal;
32) verifică cererile de înregistrare a biletelor și abonamentelor privind spectacolele, depuse de organizator, în cazul persoanelor fizice;
33) înregistrează/vizează abonamentele și biletele de intrare la spectacole;
34) verifică decontul de impunere spectacole și îl înregistrează în sistemul informatic de gestiune a documentelor;
35) respectă atribuţiile privind standardul etic al personalului destinat asigurării relaţiei cu publicul:
a) să dea dovadă de disciplină atât în relaţiile cu cetăţenii, cât şi în cadrul instituţiei în care îşi desfăşoara activitatea;
b) să fie calm, politicos şi respectuos pe întreaga perioadă de realizare a relaţiei cu publicul;
c) să manifeste o atitudine pozitivă şi răbdare în relaţia cu cetăţeanul;
d) să folosească un limbaj adecvat şi corect din punct de vedere gramatical;
e) să păstreze confidenţialitatea tuturor informaţiilor relevante obţinute de la cetăţean;
f) să formuleze răspunsuri legale, complete şi corecte şi să se asigure că acestea sunt înţelese de cetăţean;
g) să îndrume cetăţeanul către serviciul de specialitate în vederea obţinerii de informaţii detaliate care depăşesc competenţele structurii de asistenţă;
h) să întrerupă activitatea cu publicul numai în situaţia folosirii de către cetăţean a unui limbaj trivial, a formulării de ameninţări la adresa sa ori a utilizării de către cetăţean a violenţei verbale/fizice;
36) colectează selectiv deşeurile de hârtie - cartoane în recipienţii puşi la dispoziţie de instituţie, pentru ducerea la îndeplinire a procedurii de management integrat calitate – mediu; depozitează sau predă serviciilor abilitate, materiale consumabile (tonere, cartuşe pentru imprimante, etc.) şi echipamente electrice şi electronice, în măsura în care acestea sunt folosite în activitatea desfăşurată;
Persoana de contact: Albu Alina-Elena, consilier în cadrul Serviciului Management Resurse Umane, telefon 0372481819, e-mail resurseumane@primariapitesti.ro.