• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984
18 Mai, 2023 Anunțuri

Anunț concurs de promovare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de conducere vacantă, de Șef Serviciu din cadrul Direcției Tehnice-Serviciul Tehnic

Primăria Municipiului Piteşti organizează, în data de 22.06.2023, ora 10:00, la sediul său din strada Victoriei nr. 24, concurs de promovare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de conducere vacantă, cu durată normală a timpului de muncă, de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, de Șef Serviciu din cadrul Direcției Tehnice-Serviciul Tehnic.
Condițiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care participă la concurs sunt:
- să fie absolvenți de studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura științelor inginerești;
- să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau diplomă echivalentă conform prevederilor art.153 alin. (2) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- să fie numiți într-o funcție publică de clasa I;
- să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile legii;
- să aibă vechime în specialitatea studiilor de minim 5 ani;
- să aibă competențe de utilizare a calculatorului, nivel bază, dovedite cu documente din care să rezulte deținerea acestor competențe.
Condițiile generale pentru participarea la concurs sunt cele prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 - Codul administrativ, cu excepția condiției de evaluare psihologică prevăzută la lit. "e".
Probele de concurs se vor desfășura la sediul Primăriei Municipiului Pitești din str. Victoriei nr. 24, după cum urmează:
– proba scrisă - 22.06.2023, ora 10:00;
– interviul – în maxim 5 zile lucrătoare de la data probei scrise.
Actele necesare pentru participarea la concurs, bibliografia, tematica și atribuțiile stabilite în fișa postului se pot obține de pe site-ul instituției: www.primariapitesti.ro, sau de la Primăria Municipiului Piteşti, str. Victoriei nr. 24, intrarea „D” Compartimentul Relații Publice.
Relații suplimentare se pot obține de la Biroul Management Resurse Umane, la telefon 0372481819.
Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la concurs este 18.05.2023-06.06.2023.