• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984
15 Aprilie, 2024 Anunțuri

Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unei funcții publice de execuție vacantă de inspector, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Direcției Arhitect șef-CEEURDDAELC

Primăria Municipiului Piteşti, în baza dispozițiilor art. VII alin. (3) din O.U.G. nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare și ale art. VII alin. (7) din O.U.G. nr. 121/2023 pentru modificarea și completarea Codului administrativ, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unei funcții publice de execuție vacantă de inspector, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Direcției Arhitect șef-Compartimentul Evidența Evidența și Urmărirea Respectării Disciplinei în Domeniul Autorizării Executării Lucrărilor de Construcții.
Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.
Probele de concurs se vor desfășura la sediul Primăriei Municipiului Pitești din Bulevardul Republicii nr. 71, după cum urmează:
– proba scrisă – 22.05.2024, ora 11:00;
– interviul – în termen de maximum 8 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, doar de către candidații care au fost declarați admiși la proba scrisă.
Condiții de participare la concurs:
•Condiții generale:
Conform art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2017 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, poate ocupa o funcție publică persoana care îndeplinește următoarele condiții:
a) are cetățenia română și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
f) îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice;
g) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit, reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
h) nu i s-a interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii;
i) nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
j) nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.
•Condiții specifice:
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în următoarele domenii de studiu:
•Științe inginerești (domeniu fundamental), Inginerie civilă (ramura de știință), Inginerie civilă/Ingineria instalațiilor (domenii de licență);
•Stiinte ingineresti (domeniu fundamental), Inginerie electrică, electronică și telecomunicații (ramura de știință), Inginerie electrică/Inginerie energetică/Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale (domenii de licență);
•Stiinte ingineresti (domeniu fundamental), Inginerie geologică, mine, petrol și gaze (ramura de știință), Inginerie geologică/Inginerie geodezică / Mine, petrol și gaze (domenii de licență);
•Stiinte ingineresti (domeniu fundamental), Ingineria transporturilor (ramura de știință), Inginerie aerospațială/Ingineria autovehiculelor (domenii de licență);
•Științe sociale (domeniul fundamental), Științe economice (ramura de știință), Administrarea afacerilor/Cibernetică, statistică și informatică economică / Management (domenii de licență).
•Științe umaniste și arte (domeniul fundamental), Arhitectură și Urbanism (ramura de știință), Arhitectură / Urbanism (domenii de licență);
-cunoștințe teoretice în domeniul tehnologiei informației, nivel de bază, dovedite prin documente specifice;
-vechimea în specialitate: minimum 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune personal de către candidați la sediul Primăriei Municipiului Pitești, din Bulevardul Republicii nr. 71 – Compartimentul Relații Publice, se pot transmite prin intermediul unui serviciu de curierat sau se pot transmite în format electronic, la adresa de e-mail primaria@primariapitesti.ro, în termen de 20 zile calendaristice de la data publicării anunțului, respectiv în perioada 15.04.2024 -07.05.2024, inclusiv.
Dosarelor de concurs transmise de candidați la adresa de e-mail primaria@primariapitesti.ro după terminarea programului de lucru al instituției, dar în perioada de depunere a dosarelor de concurs, respectiv 15.04.2024 -07.05.2024, li se atribuie număr de înregistrare în ziua lucrătoare următoare, iar dosarul de concurs este considerat ca fiind depus în termen. Documentele care constituie dosarul de concurs se depun în copie, cu obligația candidatului de a prezenta secretarului comisiei de concurs originalele acestor documente, pentru certificare pentru conformitate cu originalul, până cel târziu la data desfășurării probei interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire în funcția publică, în cazul promovării concursului.
Dosarul de concurs conține în mod obligatoriu următoarele:
a)formularul de înscriere prevăzut la art. 137 lit. b) din anexa nr. 10 din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, care poate fi accesat la: https://www.primariapitesti.ro/serviciul-management-resurse-umane-p543 ; 
b)copia cărţii de identitate;
c)copia actului doveditor emis de autorităţile competente, în cazul în care a intervenit schimbarea numelui consemnat în certificatul de naştere;
d)copia carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor;
Conform dispozițiilor art. 38 alin. (7) din Anexa 10 la O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, modelul orientativ al adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată care atestă vechimea în muncă și în specialitatea studiilor este prevăzut la art. 137 lit. e) din actul normativ respectiv. Modelul adeverinței în format editabil poate fi accesat la https://www.primariapitesti.ro/serviciul-management-resurse-umane-p543;
Adeverințele care au un alt format decât modelul orientativ menționat mai sus, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa menționată mai sus și din care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activității, vechimea în muncă acumulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor.
e)copii ale diplomelor de studii, ale certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări sau deţinerea competenţelor în domeniul tehnologiei informaţiei;
f)copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior demarării etapei de selecţie, de către medicul de familie al candidatului, şi a avizului psihologic eliberat pe baza unei evaluări psihologice organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii, valabil potrivit prevederilor legale;
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.
Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii;
g)cazierul judiciar;
h)declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică;
i)declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, privind faptul că, în ultimii 3 ani, persoana nu a fost destituită sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
În cazul în care există un candidat cu dizabilități, prin raportare la nevoile individuale, acesta poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilității probelor de concurs.
Bibliografie și tematică:
1.Constituția României, republicată, cu tematica: Constituția României, republicată
2.Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica: Partea I; titlul I şi titlul II ale Părții a II-a; titlul I al Părții a IV-a; titlul I şi II ale Părţii a VI-a
3.Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu tematica: Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu tematica: Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
5.Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare, cu tematica: Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare
6.Ordin nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrărilor de construcții, cu modificarile şi completările ulterioare, cu tematica: Ordin nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrărilor de construcții, cu modificarile şi completările ulterioare
Atribuții stabilite în fișa postului:
1.Urmărește respectarea disciplinei în construcții: analizează legalitatea executării lucrărilor de construire/desființare, inclusiv a construcțiilor cu caracter provizoriu, și în cazul identificării de lucrări neautorizate sau realizate cu nerespectarea autorizațiilor de construire/desființare emise, ia măsuri conform legislației în vigoare;
2.Urmărește gradul de realizare a construcțiilor conform cu autorizația de construire/desființare în vederea efectuării recepțiilor în conformitate cu HGR nr. 343/2017, privind regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii cu modificările şi completările ulterioare și Legii nr. 50/1991, (republicată), cu modificările şi completările ulterioare;
3.Urmărește și întocmește procese-verbale de constatare a desființării construcțiilor cu sau fără autorizație de desființare, potrivit Legii nr. 50/1991 (republicată), cu modificările şi completările ulterioare, în vederea scoaterii de către proprietar a acestora din evidențele fiscale și cadastrale;
4.Urmărește și transmite către Poliția Locală a Municipiului Pitești adrese referitoare la lucrări executate fără autorizație de construire sau cu nerespectarea acesteia la monumentele istorice, în zonă protejată sau de protecție etc., conform Legii nr. 50/1991, (republicată), cu modificările şi completările ulterioare, în vederea întocmirii de către reprezentanții Poliției Locale a documentației necesare spre a fi înaintată organelor de cercetare penală;
5.Transmite sesizările primite/autosesizările către Poliția Locală a Municipiului Pitești sau către alte instituții abilitate în vederea soluționării acestora și comunică răspunsurile la sesizări sau aplică măsurile legale care se impun;
6.Pe zona de competenţă, conform repartizării, colaborează cu Inspectoratul Județean în Construcţii Argeş, cu Poliţia Locală a Municipiului Piteşti, cu Poliţia Municipiului Piteşti și cu alte instituții ale statului, pentru rezolvarea situațiilor legate de lucrări executate fără autorizație de construire, cu nerespectarea autorizației de construire sau cu nerespectarea legislației aplicabile în materie de construcții;
7.Efectuează calculul de regularizare a taxei de autorizare, a calculului majorărilor de întârziere și calculul de compensare/restituire;
8.Eliberează certificate de edificare a construcțiilor în vederea realizării documentaţiei cadastrale conform Legii nr. 50/1991, (republicată), cu modificările şi completările ulterioare și Legii nr. 7/1996 (republicată) a cadastrului și publicității imobiliare;
9.Întocmește procese-verbale de constatare a existenței construcțiilor fără autorizație de construire (dar prescrise) în condițiile Legii nr. 50/1991, (republicată), cu modificările şi completările ulterioare pentru impunere la rolul fiscal din cadrul Primăriei Municipiului Pitești, eliberării cărților de identitate de către Direcția de Evidență a Persoanelor sau realizării documentației cadastrale conform Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare (republicată);
10.Întocmeşte procese-verbale de stadiu fizic al lucrărilor de construire la solicitarea investitorilor;
11.Gestionează și predă la arhiva SUAC înștiințările de începere și de finalizare a lucrărilor de construire;
12.Gestionează procesele-verbale de Constatare și Sancționare a Contravențiilor și urmărește ducerea la îndeplinire a măsurilor și a sancțiunilor dispuse: achitarea amenzii aplicate, eventuala transmitere către Serviciul Urmărire Încasare Impozite și Taxe Locale, dacă este cazul, îndeplinirea măsurilor dispuse cu încadrarea în termenul stabilit, transmiterea către serviciile abilitate (Serviciul Juridic, Poliția Locală a municipiului Pitești) și asigură arhivarea acestora la arhiva SUAC;
13.Asigură consultanţă şi acordă sprijin de specialitate la întocmirea şi transmiterea către Direcția Impozite și Taxe Locale, la nivelul serviciului, a referatelor necesare în vederea compensării ori restituirii unor sume, rezultate ca urmare a regularizării taxei de autorizare;
14.Asigură eliberarea unor copii „conforme” de pe acte aflate în arhiva Primăriei Municipiului Pitești (Procese-verbale de recepție, Certificate de atestare a edificării/extinderii construcției, Procese-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor etc.), respectând condițiile legale privind emiterea acestora;
15.Eliberează la cerere adeverinţe de nomenclator stradal conform evidenței blocurilor nou construite și HCL nr. 81/31.03.2004 privind arondarea blocurilor de locuințe din municipiul Pitești pe cartiere și străzi;
16.Asigură evidența blocurilor nou-construite și eliberează adeverințe pentru denumirea blocurilor noi construite la solicitarea investitorilor;
17.Întocmeşte, la nivelul serviciului, sub coordonarea şefului direct, situaţiile financiare solicitate în fiecare an fiscal, de către organele de control ale Curţii de Conturi;
18.Analizează şi propune, din partea serviciului, sub coordonarea şefului direct, soluţii pentru modificarea, actualizarea sau implementarea unor taxe şi impozite locale, în condiţiile legii;
19.Întocmeşte, la nivelul serviciului, sub coordonarea şefului direct, situaţiile financiare lunar, trimestrial, anual, la solicitarea Primarului Municipiului Piteşti;
20.Transmite statistica lunară, trimestrială și anuală la Direcția Județeană de Statistică Argeș;
21.Colaborează cu Serviciul Juridic la întocmirea referatelor de specialitate necesare susţinerii proceselor aflate pe rolul instanțelor de judecată din domeniul construcţiilor şi urbanismului;
22.Participă la comisiile din cadrul Primăriei Municipiului Pitești conform dispozițiilor Primarului Municipiului Pitești;
23.Asigură predarea către arhiva SUAC a documentelor emise în cadrul compartimentului şi a documentaţiilor aferente.
În exercitarea atribuțiilor de serviciu, persoana care ocupă funcția publică trebuie:
a)să dea dovadă de disciplină atât în relaţiile cu cetăţenii, cât şi în cadrul instituţiei în care îşi desfăşoara activitatea;
b)să fie calm, politicos şi respectuos pe întreaga perioadă de realizare a relaţiei cu publicul;
c)să manifeste o atitudine pozitivă şi răbdare în relaţia cu cetăţeanul;
d)să folosească un limbaj adecvat şi corect din punct de vedere gramatical;
e)să păstreze confidenţialitatea tuturor informaţiilor relevante obţinute de la cetăţean;
f)să formuleze răspunsuri legale, complete şi corecte şi să se asigure că acestea sunt înţelese de cetăţean;
g)să îndrume cetăţeanul către serviciul de specialitate în vederea obţinerii de informaţii detaliate care depăşesc competenţele structurii de asistenţă;
h)să întrerupă activitatea cu publicul numai în situaţia folosirii de către cetăţean a unui limbaj trivial, a formulării de ameninţări la adresa sa ori a utilizării de către cetăţean a violenţei verbale/fizice;
Persoana de contact: Albu Alina-Elena, consilier în cadrul Serviciului Management Resurse Umane, la telefon 0372481819, e-mail resurseumane@primariapitesti.ro .