• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984
13 Iunie, 2024 Anunțuri

Anunț concurs ocupare a unei funcții publice de execuție vacantă de inspector din cadrul Direcției Tehnice-Compartimentul Tehnic, Transport Local și Protecția Mediului

            Primăria Municipiului Piteşti, în baza dispozițiilor art. VII alin. (3) din O.U.G. nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare și ale art. VII alin. (7) din O.U.G. nr. 121/2023 pentru modificarea și completarea Codului administrativ, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unei funcții publice de execuție vacantă de inspector, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Direcției Tehnice-Compartimentul Tehnic, Transport Local și Protecția Mediului.
Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.
Probele de concurs se vor desfășura la sediul Primăriei Municipiului Pitești din Bulevardul Republicii nr. 71, după cum urmează:
       – proba scrisă – 16.07.2024, ora 11,00;
       – interviul – în termen de maximum 8 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, doar de către candidații care au fost declarați admiși la proba scrisă.
       Condiții de participare la concurs:
     • Condiții generale:
Conform art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2017 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, poate ocupa o funcție publică persoana care îndeplinește următoarele condiții:
       a) are cetățenia română și domiciliul în România;
       b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
       c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
       d) are capacitate deplină de exercițiu;
       e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
       f) îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice;
       g) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit, reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
       h) nu i s-a interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii;
       i) nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
       j) nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.
• Condiții specifice:
       1. studii de specialitate: - studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile fundamentale:
            1.1 științe inginerești
           1.2 științe sociale, respectiv ramurile de știință: științe economice și științe administrative;
       2. cunoștințe teoretice în domeniul tehnologiei informației, nivel de bază, dovedite prin documente specifice;
       3. vechimea în specialitate: minimum 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune personal de către candidați la sediul Primăriei Municipiului Pitești, din Bulevardul Republicii nr. 71 – Compartimentul Relații Publice, se pot transmite prin intermediul unui serviciu de curierat sau se pot transmite în format electronic, la adresa de e-mail primaria@primariapitesti.ro, în termen de 20 zile calendaristice de la data publicării anunțului, respectiv în perioada 13.06.2024 -02.07.2024, inclusiv.
Dosarelor de concurs transmise de candidați la adresa de e-mail primaria@primariapitesti.ro. după terminarea programului de lucru al instituției, dar în perioada de depunere a dosarelor de concurs, respectiv 13.06.2024 -02.07.2024, li se atribuie număr de înregistrare în ziua lucrătoare următoare, iar dosarul de concurs este considerat ca fiind depus în termen. Documentele care constituie dosarul de concurs se depun în copie, cu obligația candidatului de a prezenta secretarului comisiei de concurs originalele acestor documente, pentru certificare pentru conformitate cu originalul, până cel târziu la data desfășurării probei interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire în funcția publică, în cazul promovării concursului.
Dosarul de concurs conține în mod obligatoriu următoarele:
       a) formularul de înscriere prevăzut la art. 137 lit. b) din anexa nr. 10 din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și
completările ulterioare, care poate fi accesat la: https://www.primariapitesti.ro/serviciul-management-resurse-umane-p543;
       b) copia cărţii de identitate;
       c) copia actului doveditor emis de autorităţile competente, în cazul în care a intervenit schimbarea numelui consemnat în certificatul de naştere;
       d) copia carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste
vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor;
Conform dispozițiilor art. 38 alin. (7) din Anexa 10 la O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, modelul orientativ al adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată care atestă vechimea în muncă și în specialitatea studiilor este prevăzut la art. 137 lit. e) din actul normativ respectiv. Modelul adeverinței în format editabil poate fi accesat la https://www.primariapitesti.ro/serviciul-management-resurse-umane-p543;
Adeverințele care au un alt format decât modelul orientativ menționat mai sus, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa menționată mai sus și din care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activității, vechimea în muncă acumulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor.
       e) copii ale diplomelor de studii, ale certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări sau deţinerea competenţelor în domeniul tehnologiei informaţiei;
       f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior demarării etapei de selecţie, de către medicul de familie al candidatului, şi a avizului psihologic eliberat pe baza unei evaluări psihologice organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii, valabil potrivit prevederilor legale;
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.
Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii;
       g) cazierul judiciar;
       h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau
adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică;
       i) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, privind faptul că, în ultimii 3 ani, persoana nu a fost destituită sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
       j) CV în format europass.
În cazul în care există un candidat cu dizabilități, prin raportare la nevoile individuale, acesta poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilității probelor de concurs.

Bibliografie și tematică:
1. Constituția României, republicată, cu tematica: Constituția României, republicată;
2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica:
2.1. Partea I;
2.2. Partea a II-a:
2.2.1.Titlul I
2.2.2.Titlul II;
2.3. Partea a III-a:
2.3.1 Titlul I;
2.3.2 Titlul V: cap.III, respectiv art.128- art.140, Cap.IV și cap. VIII;
2.4. Partea a IV-a, Titlul I;
2.5. Partea a VI-a:
2.5.1. Titlul I
2.5.2. Titlul II;
3. Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu tematica: Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu tematica: Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare cu tematica: Capitolul II - Autorizarea şi efectuarea transportului în regim de taxi sau în regim de închiriere, Capitolul III - Autovehiculele taxi;
6. Ordonanța Guvernului nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare cu tematica Ordonanța Guvernului nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare;
7. Hotărârea Consiliului Local nr. 398/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Pitești cu tematica: Hotărârea Consiliului Local nr. 398/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Pitești;
8. Hotărârea Consiliului Local nr. 283/2021 pentru aprobarea unor măsuri și acțiuni pentru realizarea activității de bună gospodărire și înfrumusețare a municipiului Pitești cu tematica: Hotărârea Consiliului Local nr. 283/2021 pentru aprobarea unor măsuri și acțiuni pentru realizarea activității de bună gospodărire și înfrumusețare a municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare.
Atribuții stabilite în fișa postului:
1. eliberează documentele necesare desfășurării activității de transport în regim de taxi și de dispecerat taxi în municipiul Piteşti, în condiții de legalitate și conformitate;
2. eliberarează acorduri de circulaţie pentru accesul pe străzile municipiului Pitești a autovehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, în condițiile legii;
3. face propuneri pentru îmbunătăţirea circulaţiei rutiere în municipiul Piteşti;
4. stabileşte traseele şi staţiile pentru operatorii de transport care execută transportul rutier de persoane prin curse regulate, regulate speciale, judeţene şi în cont propriu, eliberând avize de circulaţie pentru autovehiculele acestora care se deplasează prin municipiului Piteşti;
5. aplică ecusoanele specifice pe autovehiculele taxi, în condiţiile legii și colaborează cu agentul economic desemnat în condiţiile legii să le confecţioneze;
6. întocmește și eliberează certificatele de înregistrare a vehiculelor pentru care există această obligativitate, conform legii;
7. întocmește și eliberează certificate de radiere a vehiculelor înregistrate, la cererea proprietarilor, în condițiile legii;
8. aduce la îndeplinire prevederile contractului de achiziție publică de servicii încheiat între Municipiul Pitești și Societatea Westaco S.R.L. pentru încasarea de taxe reprezentând acordurile de circulație eliberate de către aceasta din urmă, în numele și pe seama UAT Pitești;
9. urmăreşte şi controlează, prin sondaj, activitățile de salubrizare stradală și întreţinere/amenajare spaţii verzi și întocmește rapoarte de constatare săptămânale;
10. urmărește lucrările de intervenții la rețelele tehnico-edilitare subterane, executate pe domeniul public cu avizul Administraţiei Domeniului Public sau le identifică pe cele fără aviz de execuţie, luând măsuri în consecinţă;
11. face propuneri de îmbunătățire a aspectului orașului și a infrastructruii, prin amenajări de parcări, reparații străzi, trotuare, alei, modernizare locuri de joacă, refuncținalizarea unor teenuri ale domeniului public etc;
12. controlează starea de curăţenie a municipiului Piteşti și ia măsuri de normalizare atunci când constată nereguli, potrivit legii;
13. întocmeşte răspunsuri la sesizările cetăţenilor care i s-au repartizat, după ce verifică cele semnalate;
14. aplică sancțiuni prevăzute de legislație și de normele locale, în cazul constatării unor abateri pe domeniul de competență;
15. întocmeşte, în domeniul de activitate, note de constatare, informări, referate, rapoarte și alte materiale, la solicitările şefilor ierarhici superiori;
16. se preocupă permanent de ridicarea nivelului său de pregătire profesională și de creșterea eficienței muncii;
17. pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu care necesită deplasarea pe teren, poate utiliza mijlocul de transport transmis în exploatare Direcției Tehnice.

În exercitarea atribuțiilor de serviciu, persoana care ocupă funcția publică trebuie:
a) să dea dovadă de disciplină atât în relaţiile cu cetăţenii, cât şi în cadrul instituţiei în care îşi desfăşoara activitatea;
b) să fie calm, politicos şi respectuos pe întreaga perioadă de realizare a relaţiei cu publicul;
c) să manifeste o atitudine pozitivă şi răbdare în relaţia cu cetăţeanul;
d) să folosească un limbaj adecvat şi corect din punct de vedere gramatical;
e) să păstreze confidenţialitatea tuturor informaţiilor relevante obţinute de la cetăţean;
f) să formuleze răspunsuri legale, complete şi corecte şi să se asigure că acestea sunt înţelese de cetăţean;
g) să îndrume cetăţeanul către serviciul de specialitate în vederea obţinerii de informaţii detaliate care depăşesc competenţele structurii de asistenţă;
h) să întrerupă activitatea cu publicul numai în situaţia folosirii de către cetăţean a unui limbaj trivial, a formulării de ameninţări la adresa sa ori a utilizării de către cetăţean a violenţei verbale/fizice.
Persoana de contact: Dumitrescu Daniela-Zenovia, consilier în cadrul Serviciului Management Resurse Umane, la telefon 0372481819, e-mail resurseumane@primariapitesti.ro.