• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984
22 Mai, 2023 Anunțuri

ANUNȚ DE PARTICIPARE depunere oferta pentru achiziția: Servicii de elaborare a documentatiei de analiză de risc și obținerea avizului de amplasament favorabil condiționat pentru obiectivul de investiții ”Renovare energetică clădiri rezidentiale multifamiliale: Bl. 15 – Str. Rahovei, Bl. 11A – Str. Teilor” – Componenta 1: Bl.11 A – str. Teilor

Primăria Municipiului Pitești, cu sediul în Pitești, str. Victoriei, nr.24, cod poștal: 110017, telefon 0248.213.994, fax 0248.212.166, e-mail: primaria@primariapitesti.ro, vă invită să depuneți ofertă în vederea încheierii unui contract/comandă de Servicii de elaborare a documentatiei de analiză de risc și obținerea avizului de amplasament favorabil condiționat pentru obiectivul de investiții ”Renovare energetică clădiri rezidentiale multifamiliale: Bl. 15 – Str. Rahovei, Bl. 11A – Str. Teilor” – Componenta 1: Bl.11 A – str. Teilor – Componenta 1: Bl.11 A – str. Teilor, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, Operațiunea Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale.

1. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă renovarea energetică a clădirilor rezidențiale, cu scopul reducerii consumului de energie, îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, reducerea consumului anual de energie primară și promovarea utilizării surselor regenerabile de energie, în conformitate cu legislația în vigoare, pentru persoanele care locuiesc în clădirile respective.
2. Sursa de finantare:
 PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1; COMPONENTA C5 – VALUL RENOVĂRII; AXA 1 - SCHEMA
DE GRANTURI PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI REZILIENȚĂ ÎN CLĂDIRI REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE; OPERAȚIUNEA A.3: RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ SAU APROFUNDATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE;
 Bugetul Local al municipiului Pitești;

3. Procedura de atribuire: Achiziție directă

4. Tip contract: Servicii

5. Cod CPV: 71323100-9 Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica (Rev.2)

6. Valoare estimată: 10.000,00 lei fără TVA

7. Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut

8. Descriere contract/comandă:
Servicii de elaborare a documentației de analiză de risc și obținerea avizului de amplasament favorabil condiționat pentru obiectivul de investiții ”Renovare energetică clădiri rezidențiale multifamiliale: Bl. 15 – Str. Rahovei, Bl. 11A – Str. Teilor” – Componenta 1: Bl.11 A – str. Teilor, pentru îndeplinirea cerințelor din avizul de amplasament condiționat nr. 18459/28.03.2023. Astfel, a fost semnat cu S.C. Distribuție Energie Oltenia S.A., contractul de angajament nr.18514/28.03.2023, prin care este necesară realizarea analizei de risc înaintea începerii lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investiții pentru care s-a solicitat avizul de amplasament de la operatorul de rețea, înaintea realizării lucrărilor de deviere rețele electrice și/sau coexistență. Studiul de risc se va aviza în comisia tehnico economică - CTE a operatorului de rețea până la data de 31.12.2023.
Conform cerințelor din art.6 din contractul de angajament nr.18514/28.03.2023, U.A.T Municipiul Pitești:
- va depune studiul de risc de analiză tehnico-economică a impactului nerespectării condițiilor de coexistență reglementate, întocmit în conformitate cu ,,Normele tehnice privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice"
- va realiza studiul de risc de analiză tehnico-economică a impactului nerespectării condițiilor de coexistențe reglementate, cu un expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice tehnologice, care deține legitimație/adeverințe emise de ANRE, sau de un expert calificat în prevenirea-reducerea riscurilor tehnologice, în scopul determinării factorilor de risc și a riscului de expunere la orice accidente potenliale, respectiv la poluare a persoanelor, bunurilor si echipamentelor, precum și pentru stabilirea costurilor necesare pentru îndepărtarea consecințelor cauzate de un anumit factor de risc potențial, a gradului de răspundere materială a fiecărei părți, respectiv pentru identificarea măsurilor de diminuare a costurilor aferente consecințelor cauzate de un anumit factor de risc.

9. Conditii de participare:
Documentele de calificare solicitate sunt următoarele:
1. Declaraţie privind evitarea conflictul de interese potrivit art. 59 și art. 60 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare - Formularul nr.3;
2. Declaraţie privind eligibilitatea (art.164 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările si completările ulterioare) - Formularul nr. 4;
3. Declaraţie privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.165 si art.167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare - Formularul nr.5;
4. Certificat de înregistrare fiscală - copie;
5. Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal - Formularul nr.6;
6. Se va anexa copie a Certificatului constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, semnată și ștampilată pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal al operatorului economic ofertant, din care să reiasă că obiectul de activitate al ofertantului include activități ce fac obiectul achiziției pubice;
Ofertantul trebuie să îndeplinească toate condițiile de participare pentru a putea fi declarat admis.

10. Modul de prezentare a propunerii tehnice:
Propunerea tehnica va fi elaborata astfel încât să rezulte că sunt indeplinite în totalitate cerințele prevăzute în Caietul de Sarcini și trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerințelor/obligațiilor prevăzute în Caietul de Sarcini. Propunerea tehnică va fi întocmită astfel încât să se asigure posibilitatea verificării corespondenței între propunerea tehnică și cerințele prevăzute în documentația de atribuire.

Propunerea tehnică va cuprinde:
1) Prezentarea obiectivelor și a rezultatelor așteptate:
a) obiectivele și rezultatele așteptate, așa cum sunt acestea înțelese de către ofertant, din care să rezulte aspectele considerate ca fiind esențiale pentru realizarea obiectului;
b) descrierea potențialelor riscuri care pot afecta buna desfășurare a serviciilor, împreună cu măsurile de reducere/eliminare a acestora în raport cu obiectivele și rezultatele presupuse de realizarea a serviciilor.

2) Declarație privind respectarea reglementărilor obligatorii din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă privind respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă.
Se vor respecta condițiile de mediu, sociale și cu privire la relațiile de muncă pe toată durata de îndeplinire a serviciilor prevăzute în caietul de sarcini.
În această secțiune, ofertantul va prezenta o declarație privind respectarea reglementărilor obligatorii din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă privind respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă - Formularul nr.2.
Informații suplimentare pot fi obținute de la instituțiile abilitate, respectiv:
- Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor,
- Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice,
- Inspecția Muncii - site-ul: http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html.
- www.mmssf.ro.

Propunerea tehnică trebuie să abordeze specificaţiile tehnice precizate în prezentul caiet de sarcini şi să conţină o descriere a serviciilor care se vor presta, din care să rezulte îndeplinirea cerinţelor din caietul de sarcini. Propunerea tehnică poate să conţină orice alte elemente pe care ofertantul le consideră relevante.
Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a verifica la autoritățile competente exactitatea datelor declarate și asumate de prestator. Documentele emise în altă limbă decât română vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română.
În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii cerințelor din caietul de sarcini, se constată faptul că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.
Nu se acceptă oferte parțiale. Nu se acceptă oferte alternative.

11. Modul de prezentare a propunerii financiare:
Propunerea financiară va conține:
Propunerea financiară se va prezenta în lei fără TVA, evidențiindu-se distinct TVA-ul.
Prestatorul va elabora propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile cu privire la prețul total al serviciilor prestate conform cerințelor din caietul de sarcini.
Prețul unitar va fi exprimat în lei fără TVA și va conține toate costurile și cheltuielile necesare pentru îndeplinirea integrală a cerințelor din caietul de sarcini.
Propunerea financiară va conține următoarele documente:
 Formular de ofertă – Formularul nr.1;
 Centralizator de prețuri – anexa 1a (anexă la formularul de ofertă);
 Modelul de comandă însușită - Formular nr.7;

12. Perioada de valabilitate a ofertei:
Perioada de valabilitate a ofertei este de 60 de zile de la data limită de depunere a ofertelor.

13. Termen de prestare: de la data semnării contractului/comenzii de către ambele părți, și se încheie la data îndeplinirii tuturor obligațiilor de către ambele părți.

Ofertantul va prezenta oferta în limba română și va cuprinde următoarele:
 documentele de calificare,
 propunerea tehnica,
 propunerea financiară.

Răspunderea pentru modul în care este elaborată oferta va aparține în exclusivitate ofertantului.
Oferta întocmită conform documentației de atribuire și însoțită de scrisoarea de înaintare (conform formularului anexat) va fi transmisă, în plic închis, până la data de 29.05.2023, ora 12,00, la Primăria Municipiului Pitești, str. Victoriei nr. 24, Compartimentul Relații Publice sau prin e-mail la adresa admpitesti@yahoo.com
Plicul va fi însoțit de scrisoarea de înaintare (conform formularului anexat) și va fi marcat cu adresa ofertantului și adresa autorității contractante, denumirea contractului/comenzii pentru care se depune oferta. Plicul va fi inscripționat după cum urmează: „A nu se deschide înainte de data de 29.05.2023, ora 12,00”.
Data limită de depunere a ofertelor este 29.05.2023, ora 12,00.
Oferta depusă la o altă adresă, sau după data și ora limită de depunere, nu va fi luată în considerare.
Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatată în privinţa documentelor ofertei, în raport cu caietul de sarcini ori prevederile legislaţiei în vigoare poate conduce la declararea ofertei ca fiind neconformă.
În cazul în care ofertantul declarat câștigător este înscris în SICAP, acesta va posta oferta financiară în catalogul electronic – SICAP – după primirea comunicării din partea autorității contractante în acest sens.
Pentru detalii suplimentare vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: admpitesti@yahoo.com.
Documentația de atribuire (caiet de sarcini, formulare, propunere contract/comanda) se poate obține în urma unei solicitări scrise, transmisă pe e-mail la adresa admpitesti@yahoo.com sau descărcată de pe site-ul autorității contractante: www.primariapitesti.ro, secțiunea Anunțuri. De asemenea, documentația se află postată și în SICAP (www.e-licitatie.ro), nr. anunț publicitar ADV1365610.