• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984
8 Februarie, 2024 Anunțuri

Anunt privind noile criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Piteşti.

In data de 25 ianuarie 2024, Consiliul Local al Municipiului Pitesti a aprobat noile criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Piteşti.
Aceste criterii sunt :
1.Titularul cererii de repartizare a unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii, şi să poată primi repartiţie pentru locuinţă în cel mult 60 de luni de la împlinirea acestei vârste. Cererea de locuinţă se efectuează numai individual şi în nume propriu.
2.Titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membri ai familiei acestuia - soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia - trebuie să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a Municipiul Pitești, sau a unității în care își desfășoară activitatea.
3.Titularul cererii de locuinţă trebuie să îşi desfăşoare activitatea în municipiul Pitești.
4.Repartizarea locuinţelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuinţele libere din fondul existent, cât şi locuinţele ce urmează a fi finalizate în cadrul unor obiective de investiţii aprobate şi cuprinse în programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.
Persoanele interesate pot depune la Compartimentul Relaţii Publice din cadrul Primariei Municipiului Pitesti cererea- tip-insotita de urmatoarele documente justificative:
1.Acte de identitate (B.I./C.I.) ale solicitantului, familiei acestuia, precum şi ale tuturor persoanelor aflate în întreţinere, care locuiesc împreună cu acesta (copii);
2.Declaraţie notarială pe propria răspundere (original) din care să rezulte:
*că solicitantul ori alt membru al familiei acestuia nu deţine şi nu a deţinut o locuinţă în proprietate şi/sau nu este beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a Municipiului Piteşti sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, în municipiul Piteşti;
•că solicitantul nu realizează/beneficiază de alte venituri în afară de cele declarate;
•numărul de persoane aflate în întreţinerea solicitantului;
•numărul de persoane care locuiesc împreună cu solicitantul, în situaţia în care acesta nu locuieşte într-un bloc de locuinţe;
•că solicitantul are calitatea de chiriaş/tolerat în spaţiu.
3 a) Actul de proprietate (copie) privind locuinţa de domiciliu sau de reşedinţă, din care să rezulte suprafaţa locuibilă sau, după caz,
b) Contractul de închiriere a locuinţei de domiciliu sau de reşedinţă (copie), din care să rezulte suprafaţa locuibilă.
4.Adeverinţă eliberată de Asociaţia de proprietari/locatari din care să rezulte numărul de persoane care locuiesc împreună cu solicitantul şi pentru care se calculează şi se încasează contravaloarea cheltuielilor de întreţinere (original);
5.Certificat de căsătorie, dacă este cazul (copie);
6.Certificate de naştere ale titularului cererii, copiilor aflaţi în întreţinere, altor persoane aflate în întreţinere (còpii);
7.Acte medicale, legal valabile, privind boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei acestuia ori aflat în întreţinere, cu precizarea dacă necesită, potrivit legii, însoţitor sau o cameră de locuit în plus, dacă este cazul (originale);
8.Adeverinţă de la locul de muncă (original) pentru titularul cererii şi membrii familiei, după caz, din care sa reiasa venitul net realizat si locul desfasurarii activitatii;
9.Acte legal valabile care să ateste studiile solicitantului (copii);
10.Acte din care să rezulte situaţia locativă sau socială deosebită a solicitantului: evacuarea din casă naţionalizată; provenienţa din casă de ocrotire socială (copii);
11.Acte din care să rezulte că solicitantul a adoptat copii sau documente din care să rezulte că s-au întreprins măsuri în vederea adoptării.
12.Certificat fiscal eliberat de Primăria Municipiului Pitești.
Pentru mai multe informatii, va puteti adresa Serviciului Coordonare Asociatii de Proprietari din cadrul Primariei Municipiului Pitesti, tel: 0372481810.