• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
 • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984
22 Mai, 2023 Anunțuri

Grupul de acțiune locală (GAL)

 1. Introducere

În conformitate cu prevederile din Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală în orașe/municipii cu o populație de peste 20.000 locuitori“,

Municipiul Pitești anunță organizarea unei proceduri de selecție a partenerilor pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea implementării unui proiect ce va fi depus în cadrul Programului Incluziune și Demnitate Socială (PoIDS) 2021-2027, „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală în orașe/municipii cu o populație de peste 20.000 locuitori”.

Astfel, având intenția de a înființa un GAL plasat sub responsabilitatea comunității locale, conform ghidului solicitantului, Primăria Municipiului Pitești organizează selecția de parteneri: reprezentanți ai sectorului public (APL-uri), sectorului privat (operatori economici, cooperative, furnizori de servicii, instituții de credit etc.), ai societății civile (ex. actori sociali relevanți, furnizori de servicii sociale în condițiile legii, ONG-uri, asociații, inclusiv asociații de locatari, fundații, unități de cult etc.), cu activitate relevanta în domeniu si persoane fizice relevante din comunitatea vizata. 

 1. Obiective

Obiectivul specific al Programului Incluziune și Demnitate Socială“ este: „Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung (FSE+)“ (ESO4.11.).

Obiectivul general al proiectului propus este implementarea in municipiul Pitești a noului instrument de dezvoltare teritoriala Locala plasata sub Responsabilitatea Comunității (DLRC) în vederea combaterii sărăciei si a excluziunii sociale, in zonele urbane marginalizate (ZUM) de la nivelul municipiului, prin stimularea implicării comunităților în dezvoltarea locala, prin formarea unui parteneriat local si implementarea unei strategii integrate de dezvoltare locala.

 1. Scopul cererii de finanțare

Obținerea sprijinului financiar pentru constituirea Grupului de acțiune Locala (GAL) la nivelul municipiului Pitești si pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala (SDL).

 1. Principalele activități ce vor fi derulate în cadrul proiectului;

În vederea reducerii riscului de sărăcie și excluziune socială a persoanelor din comunitățile urbane marginalizate, în funcție de nevoile identificate la nivel de comunitate, prin intermediul Strategiilor de Dezvoltare Locală finanțate prin intermediul Programului Incluziune și Demnitate Socială vor fi implementate următoarele tipuri de activități:

 • Modernizarea și construcția infrastructurii preșcolară/școlară;
 • Furnizarea de materiale didactice/dotări de mobilier școlar necesar pentru a ajuta elevii și profesorii să desfășoare procesul educațional
 • Dezvoltarea infrastructurii locative (locuințe sociale individuale)
 • Realizarea/reabilitarea infrastructurii sociale (centre de zi sau centre integrate)
 • Măsuri de stimulare a participării la educație a copiilor cu risc de abandon școlar (programe de tip before și after school/transportul elevilor către și de la unitățile școlare/activități extrașcolare, cultural-recreative, sportive/campanii și programe de conștientizare privind participarea la educație pentru părinți)
 • Furnizarea de servicii de integrate sociale, de sănătate și educație pentru sănătate, ocupare și educație
 • Servicii sociale pentru copii
 • Servicii sociale pentru vârstnici
 • Servicii de acompaniere pentru persoanele vulnerabile care beneficiază de locuire pentru a accesa/beneficia și de servicii de sprijin pentru furnizarea de asistență juridică pentru reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de stare civilă, de obținere a drepturilor de asistență socială, acces la servicii medicale, acces la educație/formare profesională/angajare etc
 1. Activitățile în care va fi implicat partenerul

Conform Ghidului Solicitantului – Condiții Generale, proiectul va conține o analiza a valorii adăugate a parteneriatului în ceea ce privește utilizarea eficienta a fondurilor precum si rolul partenerului în implementarea proiectului.

 1. Metodologia de selecție

Parteneriatul local trebuie sa îndeplinească următoarele criterii:

 • Trebuie sa fie incluziv, si anume sa includă sectorul public, sectorul privat si societatea civila, persoane fizice relevante din comunitatea vizata si sa reflecte natura si direcția strategiei;
 • Implicarea sectorului privat este cruciala în ceea ce privește asigurarea sustenabilității si cofinanțării din fonduri private a proiectelor; mai mult decât atât, având în vedere faptul ca prin DLRC accentul este pus pe comunitățile urbane marginalizate aflate în risc de sărăcie si excluziune sociala, SDL trebuie să aibă în centrul masurilor lor aspecte legate de ocuparea forței de munca, ca element cheie în asigurarea sustenabilității finanțărilor;
 • Structura decizionala trebuie sa asigure echilibrul de gen si o reprezentare echitabila a grupurilor țintă vizate de strategia de dezvoltare locala, precum tinerii, persoane aparținând minorității rome, persoane dezavantajate, categoriile vulnerabile etc;
 • Procedurile de lucru, regulile si structurile decizionale existente trebuie sa asigure ca procesul de selecție a proiectelor tine cont de obiectivele strategiei, se desfășoară într-o maniera nediscriminatorie si transparenta si previne în special riscul apariției unui conflict de interese. În legătură cu acest ultim aspect, GAL trebuie sa stabilească proceduri scrise în care sa explice cum intenționează să gestioneze acest risc (de exemplu, în procesul verbal al sedințelor, abținere de la vot, declarații scrise);
 • Membrii si personalul GAL este recomandabil sa dețină competentele, abilitățile si resursele adecvate pentru a demara si gestiona procese de dezvoltare la nivel local. Personalul trebuie, de asemenea, sa aibă studii si/sau experiență în managementul administrativ al proiectelor locale;
 • Pentru mobilizarea comunităților e nevoie de personal cu abilitați de comunicare si organizatorice (de ex. facilitator). Sarcina acestora este aceea de a încuraja în special membrii si zonele mai pasive ale comunității sa participe la procesul de dezvoltare locala, prin analizarea situației locale, identificarea si elaborarea unor posibile proiecte, stimularea potențialilor beneficiari si asistarea celor ce au idei de proiecte locale sa le transforme în proiecte eligibile pentru finanțare.

Grupul de Acțiune Locala reprezintă, în general, punctul de plecare pentru elaborarea strategiei de integrare într-o anumita zona. Odată cu realizarea analizei nevoilor de dezvoltare si a potențialului zonei, grupul inițial se îmbogățește cu noi membri reprezentând diferite arii ale comunității locale. Strategia si parteneriatul se construiesc în paralel, iar integrarea progresiva a noilor sectoare si dimensiuni la nivelul strategiei este susținută de extinderea treptata a parteneriatului catre reprezentantii noilor sectoare, comunitati si zone. Acest proces iterativ trebuie sa continue si dupa transmiterea strategiei autoritatilor din cadrul programului. Parteneriatul GAL trebuie considerat mai degraba un organism dinamic, care se adapteaza la specificul local si la orice situatii noi ce pot aparea.

Activitatea de selectie pentru structura parteneriala are la baza urmatoarele principii:

- transparenta;

- nediscriminarea;

- tratamentul egal;

- eficienta fondurilor europene.

În vederea respectarii principiului transparentei, UAT Municipiul Pitesti a publicat prezentul anunt pe site-ul propriu, cu privire la intentia de selectare a unui partener/unor parteneri, entitate/entitati privata/private.

6.1. Criterii de eligibilitate privind partenerii

GAL este deschis oricărei persoane sau organizație din teritoriul SDL. În plus, în GAL sunt invitate să participe instituțiile publice de la nivel local cu responsabilități în domeniile relevante pentru integrarea comunităților marginalizate.

Grupul de Acțiune Locală  poate fi format din:

- Reprezentanți ai autorității publice locale, în baza unei Hotărâri de Consiliu Local;

- Reprezentanți ai sectorului public, instituții publice locale sau județene, cum ar fi: Consiliul Județean, Agenția Locală/Județeană de Ocupare a Forței de Muncă, Inspectoratul Școlar Județean, Direcția Generală de Asistență Socială Protecția Copilului, Direcția de Sănătate Publică, Inspectoratul Județean de Poliție, Direcția Județeană de Statistică (DJS), precum și diferite instituții locale, precum școli sau licee;

- Reprezentanți ai sectorului privat, operatori economici (de ex. persoane fizice autorizate, asociații familiale, întreprinderi individuale, profesii liberale, întreprinderi/firme micro, mici, mijlocii sau mari), și organizații de reprezentare ale acestora, camere de comerț, cooperative, entităţi de economie socială, întreprinderi sociale de inserție, furnizori de servicii etc.;

- Reprezentanți ai societății civile: ONG-uri, asociații, inclusiv asociații de locatari, fundații, furnizori de servicii sociale în condițiile legii, unități de cult etc.;

- Persoane fizice relevante: reprezentanți ai grupurilor țintă definite în SDL - persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială - și cetățeni de pe raza teritoriului SDL (din zona urbană marginalizată și zona urbană funcțională) ce sunt interesați să participe la elaborarea, implementarea, monitorizarea sau evaluarea SDL.

Din structura GAL nu pot face parte partidele politice.

Structura tipică  a unui GAL include:

 1. Adunarea Generală, formată din toți membrii GAL;
 2. Comitetul Director, care este organismul de decizie în cadrul GAL și care este ales de Adunarea Generală;
 3. Personalul administrativ al GAL, responsabil de funcționarea și activitatea zilnică.

6.2. Cerinte minime solicitate

Cerinte minime solicitate pentru reprezentanți ai autorității publice locale, reprezentanți ai sectorului public, instituții publice locale sau județene, reprezentanți ai sectorului privat, operatori economici, reprezentanți ai societății civile

- Documente in copie, semnate, stampilate de catre reprezentantul legal cu mentiunea conform cu originalul

 1. Certificatul de Înregistrare la Registrul Comertului (operatori economici)/Certificatul de Înregistrare la Judecatorie (organizatii neguvernamentale)
 2. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, eliberat cu cel mult 30 zile inainte de data depunerii ofertelor care sa ateste ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii si faptul ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea legii privind procedura insolventei - operatori economici
 3. Statutul / Actul Constitutiv prin care se face dovada ca are ca obiect de activitate desfasurarea unor activitati relevante pentru prezentul proiect - organizatii neguvernamentale
 4. Certificat de inregistrare fiscal

- Documente in original:

 1. Scrisoare de intentie (conform modelel atasat - Anexa 1)
 2. Fisa partenerului (conform modelel atasat - Anexa 2)

În Scrisoarea de intentie si în Fisa partenerului participantii vor mentiona cel putin o activitate cadru a proiectului pentru care dispun de resursele materiale si umane necesare si vor furniza o scurta descriere a actiunilor propuse în cadrul acestei activitati cu prezentarea aspectelor considerate esentiale pentru obtinerea rezultatelor asteptate si atingerea obiectivelor si a contributiei în parteneriat: plusvaloarea adusa proiectului.

 1. Declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal (semnata si stampilata de catre acesta) Declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al potentialului partener ca nu se afla în niciuna din situatiile de excludere prevazute în cadrul Regulilor generale privind eligibilitatea solicitantilor mentionate in Ghidul Solicitantului – Conditii Generale (Anexa 3)
 2. Declaratie pe propria raspundere (semnata si stampilata de catre reprezentantul legal) prin care îsi asuma sa depuna toate diligentele pentru a asigura resursele financiare si umane necesare pe toata durata de implementare a proiectului si sustinerea cofinantarii;
 3. Declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal (semnata si stampilata de catre acesta) Declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al potentialului partener privind indeplinirea obligaţiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor şi datoriilor catre bugetul general consolidat (buget local, buget de stat), atat pentru sediul social, cat şi pentru toate punctele de lucru (Anexa 7).

Lipsa unuia din documentele ce trebuie depuse de fiecare potential partener duce automat la respingerea candidaturii acestuia, respectiv, persoanei fizice/ONG/autoritate publica/operator economic.

Cerinte minime solicitate pentru persoane fizice

Pentru a putea fi evaluata candidatura persoanei fizice care doreste sa fie parte în acordul partenerial, aceasta va depune urmatoarele documente justificative:

 1. Nota justificativa prin care va demonstra de ce este reprezentativa pentru grupul tinta din care face parte si ce valoare adaugata poate aduce în implementarea proiectului
 2. Angajament privind prestarea de activitati în cadrul proiectului, fara retribuire
 3. Declaratie privind apartenenta la un grup tinta din cadrul ZUM
 4. Dovada din care sa rezulte domiciliul în ZUM (ex. CI/BI)
 5. Declaratie pe proprie raspundere (Anexa 3)
 6. CV.

 1. Criterii de verificare in etapa de calificare

Pe baza documentatiei depuse, Comisia va verifica indeplinirea criteriilor de calificare conform Grilei de evaluare etapa de calificare a participantilor - Anexa 4.

 1. Evaluarea participantilor

Cei care au indeplinit criteriile de calificare vor trece în etapa de evaluare, etapa în care se va folosi Grila de evaluare si selectare a participantilor - Anexa 4. Dosarele vor fi punctate de la 1 la 100 conform grilei. Vor fi declarati admisi candidatii care întrunesc un punctaj egal cu sau mai mare de 65 de puncte. Vor fi declarati respinsi candidatii care întrunesc mai putin 65 de puncte. Partenerii vor fi selectati în ordinea descrescatoare a punctajului obtinut, pâna la acoperirea tuturor activitatilor proiectului.

 1. Depunerea documentelor

Candidații care doresc sa devina parteneri trebuie sa depună dosarul cuprinzând toate documentele si informațiile solicitate cu mențiunea: “Pentru selecția de partener Programul Incluziune și Demnitate Socială P01/ESO4.11” la sediul Primăriei municipiului Pitești sau online pe mail, Strada Victoriei 24, cod poștal 110017, la Registratura până la data de 31.05.2023 (inclusiv) ora 13:00

Persoana de contact: Costache Adina-Mihaela

Adresa de e-mail: primaria@primariapitesti.ro

Tel.: 0248 213 994, Fax: 40.248.212.166

Transmiterea eventualelor solicitări de clarificări de către aplicanți se poate face până la data de ........ inclusiv la adresa de e-mail de mai sus.

Transmiterea raspunsurilor la clarificarile solicitate de aplicanti se va efectua în termen de maxim doua zile lucratoare.

 1. Rezultatul procedurii

Rezultatul procedurii de selectie se va publica pe site-ul https://www.primariapitesti.ro/informatii-publice-p29 printr-un anunt care va contine informatiile privind participantii la procedura admisi si respinsi si punctajul obtinut de fiecare dintre acestia, iar partenerii selectati vor fi contactati direct, la datele de contact furnizate în Fisa partenerului. Faptul ca o entitate a fost selectata ca potential partener conform acestei proceduri, nu creeaza nicio obligatie pentru Municipiului Pitești în situatia în care cererea de finantare depusa nu a fost selectata pentru finantare. Toate activitatile desfasurate în timpul elaborarii Dosarului cererii de finantare nu fac obiectul niciunei pretentii de natura financiara, sau de orice alta natura, pentru niciuna dintre parti. Municipiul Pitești îsi rezerva dreptul de a solicita documente suport suplimentare partenerilor selectati înainte de încheierea acordului de parteneriat.

 1. Solutionarea contestatiilor

Ofertantii care nu au fost selectati de Municipiul Pitești ca parteneri în vederea aplicarii cererii de finantare pentru proiectul care face obiectul Anuntului de selectie pot depune, în termen de 3 zile lucratoare de la data publicarii Rezultatului procedurii pe site-ul https://www.primariapitesti.ro, contestatii care se solutioneaza de comisia de contestatii în termen de 2 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a contestatiilor.

 1. Anexe

Anexa 1 – Scrisoare de intentie

Anexa 2 – Fisa partener

Anexa 3 - Declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al potentialului partener ca nu se afla în niciuna din situatiile de excludere prevazute în cadrul Regulilor generale privind eligibilitatea solicitantilor

Anexa 4 – Grila de evaluare etapa de calificare a participantilor

Anexa 5 - Grila evaluare si selectare a participantilor

Anexa 6 – Declaratie pe proprie raspundere persoana fizica

Anexa 7 - Declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al potentialului partener

ca nu a încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat