• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984
27 Mai, 2024 Anunțuri

Poliţia Locală a Municipiului Piteşti, organizeaza la sediul său din B-dul Eroilor nr.30, Piteşti, concursul de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unei funcții publice de conducere vacantă de Șef Serviciu, grad II din cadrul Serviciului Dispecerat, Informatică și Monitorizare Video.

Poliţia Locală a Municipiului Piteşti, în baza dispozițiilor art.VII alin (2) lit.a) din O.U.G. nr.115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare și ale art.VII din O.U.G. nr.121/2023 pentru modificarea și completarea Codului administrativ, anunţă organizarea la sediul său din B-dul Eroilor nr. 30, Piteşti, a concursului de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unei funcții publice de conducere vacantă de Șef Serviciu, grad II din cadrul Serviciului Dispecerat, Informatică și Monitorizare Video.
Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.
Condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de Șef Serviciu, grad II în cadrul Serviciului Dispecerat, Informatică și Monitorizare Video sunt următoarele:
•studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în următoarele domenii de studiu: calculatoare și tehnologia informației (domeniu de licență), cibernetică, statistică și informatică economică (domeniu de licență); informatică (domeniu de licență), ingineria sistemelor (domeniu de licență), inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale (domeniu de licență).
•studii universitare de master absolvite cu diplomă în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art.57. alin (2) din Legea învățământului superior nr. 199/2023
•vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimun 5 ani;
•cunoştinţe teoretice în domeniul tehnologiei informației (ncecesitate și nivel de cunoaștere): cunoștințe operare, utilizarea computerului și organizarea fișierelor – MS Windows, nivel avansat – se dovedește prin documente specifice;
Conform art. 465 alin (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, poate ocupa o funcție publică persoana care îndeplinește următoarele condiții:
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) este apt din punct de vedere medical și psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
g) – nu este cazul
g1) –
g2) – aviz psihologic port arma; permis de conducere categoria B.
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post -condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.
l) – nu este cazul.
Concursul constă în susţinerea a două probe, la sediul Poliției Locale a Municipiului Pitești din B-dul Eroilor, nr.30:
- Proba scrisă – 01.07.2024 - ora 13:00
- Proba de interviu – în termen de maximum 8 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, doar de către candidații care au fost declarați admiși la proba scrisă.
Dosarul de concurs conține în mod obligatoriu următoarele:
a)formularul de înscriere prevăzut la art.137 lit.b) din anexa nr.10 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
b)copia cărții de identitate;
c)copia actului doveditor emis de autoritățile competente, în cazul în care a intervenit schimbarea numelui consemnat în certificatul de naștere;
d)copia carnetului de muncă si/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea postului deținut, potrivit prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Conform prevederilor art.38 alin.(7) din Anexa nr.10 la O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, modelul orientativ al adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată care atestă vechimea în muncă și în specialitatea studiilor este prevăzut la art.137 lit. e) din actul normativ respectiv. Modelul adeverinței se află postat pe site-ul instituției www.politialocalapitesti.ro – transparenta instituționala – ocuparea functiilor publice si/sau contractuale – 2024. Adeverințele care au un alt format decât cel prevăzut mai sus trebuie să cuprindă elemente similare acestuia din care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activității, vechimea în muncă acumulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor.
e)copii ale diplomelor de studii sau echivalente, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări sau deținerea unor competențe specifice;
f)copia diplomei de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau a diplomei echivalente conform prevederilor art.57 alin.(2) din Legea nr.199/2023, cu modificările și completările ulterioare;
g)copia adeverinţei care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului, și a avizului psihologic eliberat pe baza unei evaluări psihologice organizate prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii, valabil potrivit prevederilor legale. Adeverința care atestă starea de sănătate trebuie să conţină în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministerului sănătății.
h)cazierul judiciar;
i)declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrator al Securităţii sau colaborator al acesteia în condițiile prewvăzute de legislația specifică;
j)declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, privind faptul că, în ultimii 3 ani, persoana nu a fost destituită sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare
k)copie certificat de naştere;
l)copie certificat căsătorie – dacă este cazul;
m)copie permis de conducere;
n)aviz psihologic port armă.
Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere. În acest caz, candidatul declarat admis la proba de verificare a eligibilității are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării etapei de selecție, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire în funcția publică.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune personal de către candidați la sediul Poliției Locale a Municipiului Pitești, din Bulevardul Eroilor nr. 30 – Serviciul Juridic, Achiziții și Resurse Umane, se pot transmite prin intermediul unui serviciu de curierat sau se pot transmite în format electronic, la adresa de e-mail: office@politialocalapitesti.ro în termen de 20 zile calendaristice de la data publicării anunțului, respectiv în perioada 27.05.2024-17.06.2024, inclusiv.
Dosarelor de concurs transmise de candidați la adresa de e-mail office@politialocalapitesti.ro, după terminarea programului de lucru al instituției, dar în perioada de depunere a dosarelor de concurs, respectiv 27.05.2024-17.06.2024 inclusiv, li se atribuie număr de înregistrare în ziua lucrătoare următoare, iar dosarul de concurs este considerat ca fiind depus în termen. Documentele care constituie dosarul de concurs se depun în copie, cu obligația candidatului de a prezenta secretarului comisiei de concurs originalele acestor documente, pentru certificare pentru conformitate cu originalul, până cel târziu la data desfășurării probei interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire în funcția publică, în cazul promovării concursului. Numărul de înregistrare al dosarului de concurs se utilizează pentru comunicarea rezultatelor probelor concursului de recrutare.
Selecţia dosarelor de concurs are loc în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor, respectiv în perioada 18.06.2024 – 25.06.2024 şi rezultatul acesteia se va afişa la sediul instituţiei şi pe pagina de internet www. politialocalapitesti.ro.
Relaţii suplimentare se obţin la sediul instituţiei din Piteşti, B-dul Eroilor, nr.30, pe site-ul instituţiei www.politialocalapitesti.ro, la numărul de telefon 0248-210230, int. 206 / 120, fax 0348-430531, persoana de contact Stancu Cristina Diana – consilier Serviciul Juridic, Achiziții și Resurse Umane.
Bibliografie pentru funcţia publică de conducere vacantă – Șef Serviciu, grad II –Serviciul Dispecerat, Informatică și Monitorizare Video
1.Constituția României, republicată;
2.Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
3.Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
4.Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; partea I, titlul I și titlul II din partea a II-a, titlul I din partea a IV-a și titlul I și titlul II din partea a VI-a;
5.Legea nr. 455/2001 din 18 iulie 2001 *** Republicată privind semnătura electronică;
6.Legea nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice;
7.Ordonanța de urgență nr. 112/2018 privind accesibilitatea site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile ale organismelor din sectorul public;
8.Hotărârea Guvernului nr.922/2010 privind organizarea şi funcţionarea Punctului de contact unic electronic;
9.Legea nr.155/2010 *** Republicată - Legea poliţiei locale;
10.Hotărârea Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
11.Ordonanţa nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor cu modificările şi completările ulterioare;
12.Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor cu modificările şi completările ulterioare;
13.Legea nr.61/1991 *** Republicată pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire;
Tematica pentru funcţia publică de conducere vacantă – Șef Serviciu, grad II –Serviciul Dispecerat, Informatică și Monitorizare Video
1.Constituția României, republicată;
2.Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
3.Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
4.Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; partea I, titlul I și titlul II din partea a II-a, titlul I din partea a IV-a și titlul I și titlul II din partea a VI-a;
5.Legea nr. 455/2001 din 18 iulie 2001 *** Republicată privind semnătura electronică;
6.Legea nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice;
7.Ordonanța de urgență nr. 112/2018 privind accesibilitatea site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile ale organismelor din sectorul public;
8.Hotărârea Guvernului nr.922/2010 privind organizarea şi funcţionarea Punctului de contact unic electronic;
9.Legea nr.155/2010 *** Republicată - Legea poliţiei locale:
– Capitolul I - Dispoziţii generale;
– Capitolul II - Organizarea poliţiei locale;
– Capitolul III - Atribuţiile poliţiei locale;
– Capitolul V - Drepturile şi obligaţiile poliţistului local;
– Capitolul VI - Folosirea mijloacelor din dotare şi uzul de armă;
– Capitolul VIII - Dotarea şi finanţarea poliţiei locale.
10.Hotărârea Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale:
– ANEXA 1:- Capitolul II - Organizarea poliţiei locale şi categorii de funcţionari publici: articolele 3,4,5,6;
-Capitolul V - Înfiinţarea şi funcţionarea dispeceratelor în cadrul poliţiei locale;
-Capitolul VII - Drepturile şi recompensele care se pot acorda poliţiştilor locali: articolele 62-70;
– ANEXA 2: Punctul C. Însemnele distinctive de ierarhizare.
11.Ordonanţa nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor cu modificările şi completările ulterioare: - Capitolul I- Dispoziții generale -articolele 5,6,7.
12.Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor cu modificările şi completările ulterioare;
13.Legea nr.61/1991 *** Republicată pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire:articolul 2.

Atribuţiile postului:
Șef Serviciu, grad II – Serviciul Dispecerat, Informatică și Monitorizare Video
1.Organizează, planifică, coordonează şi controlează activitatea curentă şi de perspectivă a personalului din subordine, stabilind atribuţii şi sarcini concrete, repartizate echilibrat în raport cu structura de organizare şi nevoile muncii din cadrul serviciului;
2.Se preocupă permanent de realizarea eficientă, legală, de calitate şi la termen a lucrărilor/sesizărilor repartizate spre soluționare, de respectarea programului de lucru şi folosirea integrală a timpului, pentru personalul subordonat; după caz, prezintă propuneri pentru îmbunătăţirea organizării activităţii;
3.Organizează şi conduce activitatea de evaluare a poliţiştilor locali din subordine, întocmeşte rapoartele de evaluare pentru personalul din subordine, conform termenelor stabilite;
4.Informează de îndată conducerea instituției despre toate evenimentele înregistrate în activitatea serviciului, precum şi despre măsurile întreprinse şi ţine evidenţa acestora;
5.Întreprinde măsuri eficiente pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense şi sancţiuni corespunzătoare;
6.Propune documente tipizate si documente de uz intern pentru activitatea serviciului pe care îl conduce;
7.Organizează şi răspunde de funcţionarea neîntreruptă a legăturilor prin toate categoriile de mijloace de comunicaţii şi informatică, precum şi transmiterea la timp a documentelor operative prin sistemul de comunicație;
8.Verifică permanent starea de funcționare a mijloacelor de comunicare şi informatică din instituţie, controlează exploatarea şi întreţinerea materialelor de comunicaţie si informatică;
9.Monitorizează exploatarea corectă a mijloacelor de comunicaţie şi informatică şi a protecţiei lor împotriva bruiajului radio;
10.Asigură realizarea de înregistrări video şi transpunerea lor pe suport extern, păstrând evidența strictă a difuzării lor;
11.Asigură administrarea reţelelor de calculatoare, precum şi actualizarea şi administrarea site-ului P.L.M.P.;
12.Asigură punerea în funcţiune a echipamentelor şi a tehnicii de calcul şi configurarea echipamentele instalate;
13.Urmăreşte şi răspunde de funcţionarea corectă şi continuă a echipamentelor de tehnică de calcul din cadrul sistemului informatic al instituţiei, precum şi de menţinerea la zi a nivelului tehnologic a acestor echipamente şi acţionează în acest sens, inclusiv prin prezentarea de propuneri privind înlocuirea / upgrade-ul echipamentelor necorespunzătoare;
14.Asigură întreţinerea, dezvoltarea, monitorizarea şi menţinerea la un nivel tehnologic corespunzător a reţelei de comunicaţii de date din cadrul instituţiei, cât şi a serverelor proprii care asigură servicii de comunicaţie către instituţie;
15.Urmăreşte şi răspunde de implementarea/instalarea/configurarea/funcţionarea/ întreţinerea noilor resurse informatice (echipamente programe (software)/capacităţi de comunicaţie/ licenţe, etc.) în cadrul sistemului informatic al instituţiei de fiecare dată când este sesizată necesitatea realizării unui nou program (software) sau la cererea motivată a celorlalţi angajaţi din instituţie;
16.Asigură legătura şi colaborează cu dezvoltatorii de programe externi, de la care acestea au fost achiziţionate şi care sunt utilizate în cadrul instituţiei, în vederea întreţinerii funcţionalităţilor acestor programe;
17.Administrează sistemul informatic al instituţiei, stabileşte şi implementează politica de securitate a sistemului informatic al instituţiei şi de acordare a drepturilor şi permisiunilor de acces la resursele informatice din cadrul sistemului informatic al instituţiei;
18.Colaborează cu celelalte serviciii şi compartimente - acordă asistenţă tehnică de specialitate – cu privire la accesarea bazei de date și sistemului informatic al instituţiei şi utilizarea resurselor informatice puse la dispoziţia utilizatorilor prin intermediul acestui sistem informatic;
19.Armonizează soluțiile hardware, software și a sistemelor de operare, precum și a aplicațiilor (achizițiionate sau realizate) la nevoile utilizatorilor din cadrul instituției;
20.Asigură respectarea prevederilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal gestionate de către personalul din subordine;
21.Informează de îndată conducerea instituţiei despre împrejurări de natură a conduce la o diseminare neautorizată de date cu caracter personal, sau despre o situaţie în care au fost accesate/preluate/deteriorate date cu caracter personal, cu încălcarea normelor legale despre care a luat cunoştinţă, prin orice mijloace;
22.Participă - în baza dispoziţiilor – alături de conducerea poliţiei locale, la întocmirea sau reactualizarea planurilor de acţiune precum şi la activităţile de control;
23.Întocmeşte sinteza lunară cu principalele evenimente inregistrate prin dispecerat şi o prezintă conducerii.
24.Asigură cunoaşterea permanentă a legislaţiei în vigoare referitoare la activitatea de informatică și de monitorizare şi respectarea Regulamentului de Ordine Interioară şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Poliţiei Locale a Municipiului Piteşti;
25.Organizează şi desfăşoară bilanţuri, controale, analize, şedinţe de instruire şi pregătire a personalului din subordine;
26.Efectueaza inventarierea anuala a mijloacelor de comunicații si informatica si propune masuri pentru efectuarea casarilor;
27.Fundamenteaza necesarul de produse informatice al P.L.M.P. si propune soluțiile optime de achiziție;
28.Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiunilor de serviciu si a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;
29.Poate face parte din comisiile de inventariere, de clasare şi de casare, de evaluare oferte, de concurs şi de soluţionarea contestaţiilor, precum şi alte comisii constituite la nivelul instituţiei.