• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984
25 Noiembrie, 2021 Anunțuri

Primăria Municipiului Piteşti organizează, organizează, în data de 27.12.2021, ora 10:00, concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de conducere vacante, cu durată normală a timpului de muncă, de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, de Arhitect Șef.

A N U N Ţ

Primăria Municipiului Piteşti organizează, în data de 27.12.2021, ora 10:00, la sediul său din strada Victoriei nr. 24, concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de conducere vacante, cu durată normală a timpului de muncă, de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, de Arhitect Șef.
Condițiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care participă la concurs sunt:
- să fie arhitect diplomat, urbanist diplomat, arhitect ori urbanist absolvent cu licenţă şi master ori studii postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului;
- să fie absolvent cu diplomă al studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
- să aibă vechime în specialitatea studiilor minim 7 ani;
- să aibă competențe de utilizare a calculatorului, nivel bază, dovedite cu documente din care să rezulte deținerea acestor competențe.
   Condițiile generale pentru participarea la concurs sunt cele prevăzute de art.465 alin. (1) din Codul Administrativ, cu excepția condiției de evaluare psihologică prevăzută la lit. "e".
Probele de concurs se vor desfășura la sediul Primăriei Municipiului Pitești din  str. Victoriei nr. 24, după cum urmează:
- 27.12.2021, ora 10:00 – proba  scrisă
-  interviul – în maxim 5 zile lucrătoare de la data probei scrise.
Bibliografia, tematica, actele necesare pentru participarea la concurs și atribuțiile stabilite în fișa postului precum şi alte date necesare desfăşurării concursului  se pot obține de pe  site-ul instituției: www.primariapitesti.ro la secțiunea Anunțuri sau de la Primăria Municipiului Piteşti, str. Victoriei nr. 24, intrarea „D” Compartimentul Relații Publice.
Persoana de contact: Șerban Negoiu Paraschiva, Șef Birou Management Resurse Umane; Telefon: 0372481819, fax: 0248212166; e-mail: primaria@primariapitesti.ro.
Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la concurs este 25.11.2021-14.12.2021.