• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984
19 Iulie, 2022 Anunțuri

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Piteşti, organizează examen/concurs pentru ocuparea a 4 posturi vacante, personal contractual

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Piteşti, la sediul instituţiei din Piteşti, str. Calea Bucureşti, bloc U3, parter, organizează examen/concurs pentru ocuparea a 4 posturi vacante, personal contractual, după cum urmează:
1. Din cadrul Serviciului Administrare Baze Sportive și Sala Polivalentă:
-1 post de conducere de șef serviciu gradul II;
-1 post de execuție de inspector de specialitate gradul IA;
-1 post de execuție de referent de specialitate gradul IA;
2. Din cadrul Serviciului de Iluminat Public:
-1 post de execuție de inspector de specialitate gradul IA.

CONDIŢII GENERALE (art. 3 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare):
a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d)are capacitate deplină de exerciţiu;
e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţi sanitare abilitate;
f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale:
1.Pentru postul de șef serviciu gradul II de la Serviciul Administrare Baze Sportive și Sala Polivalentă:
a)studii superioare economice sau administrative absolvite cu diplomă de licență, recomandabil specializare management;
b)vechime în specialitatea studiilor: minimum 7 ani;
c)cunoştinţe operare PC, programe Microsoft Office (Word, Excel) - nivel avansat.
2.Pentru postul de inspector de specialitate gradul IA de la Serviciul Administrare Baze Sportive și Sala Polivalentă:
a)studii superioare economice sau administrative absolvite cu diplomă de licență, recomandabil specializare marketing;
b)vechime în specialitatea studiilor - minimum 6 ani și 6 luni;
c)cunoştinţe operare PC, programe Microsoft Office (Word, Excel) - nivel avansat.
3.Pentru postul de referent de specialitate gradul IA de la Serviciul Administrare Baze Sportive și Sala Polivalentă:
a)studii superioare economice sau administrative absolvite cu diplomă de licență;
b)vechime în specialitatea studiilor - minimum 6 ani și 6 luni;
c)cunoştinţe operare PC, programe Microsoft Office (Word, Excel) - nivel avansat.
4.Pentru postul de inspector de specialitate gradul IA de la Serviciul de Iluminat Public:
a)studii superioare tehnice absolvite cu diplomă de licență în domeniile electrotehnic, IT sau construcții;
b)vechime în specialitatea studiilor - minimum 6 ani și 6 luni;
c)cunoştinţe operare PC, programe Microsoft Office (Word, Excel) - nivel avansat.

DOSARUL DE CONCURS (art. 6 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare)
trebuie să cuprindă următoarele documente:
a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice;
b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
d)carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g)curriculum vitae;
h)alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.
Notă 1:Actele prevăzute la punctele b), c) şi d) vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării conformităţilor copiilor cu acestea.
Notă 2:Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
Notă 3:Candidaţii declarați admiși la selecția dosarelor, care au depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu au antecedente penale, au obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
Termenul limită de depunere a dosarelor: 29.07.2022 ora 13:00;
Probă scrisă: 08.08.2022, ora 10:00;
Probă practică: 10.08.2022, ora 12:00 (testarea compețențelor de operare PC)
Probă interviu: 12.08.2022, ora 10:00.

BIBLIOGRAFIA
1. Pentru postul de șef serviciu gradul II de la Serviciul Administrare Baze Sportive și Sala Polivalentă:
- O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- H.C.L. nr.219/30.06.2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, modificată și completată prin H.C.L. nr. 282/26.08.2021;
- Legea nr.4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.2017/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.
- Regulamentul (UE) nr.679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările și completările ulterioare.

2. Pentru posturile de inspector de specialitate gradul IA/referent de specialitate gradul IA de la Serviciul Administrare Baze Sportive și Sala Polivalentă:
- O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- H.C.L. nr.219/30.06.2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, modificată și completată prin H.C.L. nr. 282/26.08.2021;
- Ordinul nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.
- Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul (UE) nr.679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările și completările ulterioare.

3. Pentru postul de inspector de specialitate gradul IA de la Serviciul de Iluminat Public:
- O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ - Art. 368 - Principii aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici și personalului contractual din administrația publică;
- H.C.L. nr.219/30.06.2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, modificată și completată prin H.C.L. nr. 282/26.08.2021;
- Legea nr.230/2006 serviciului de iluminat public, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.123/2012 energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul ANRE nr.96/2017 pentru aprobarea Regulamentului de organizare a activităţii de mentenanţă, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei, de la Biroul Resurse Umane, la tel. 0248/210.380, interior 136 sau pe site-ul instituției: patrimoniupitesti.ro, secțiunea Transparență Instituțională - Ocuparea funcțiilor contractuale.