• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984

Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea socială și economică a persoanelor defavorizate din sud-vestul Municipiului Pitești

„Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea socială și economică a persoanelor defavorizate din sud-vestul municipiului Pitești” în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU)

 Principalele obiective, preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei, sunt:

- creșterea nivelului de educație și dezvoltarea competențelor pentru 35 de copii, membri ai grupului țintă, printr-un program after-school;
- creșterea nivelui de instruire pentru 460 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, membri ai grupului țintă, prin intermediul cursurilor de calificare profesională;
- îmbunătățirea accesului pe piața muncii pentru minim 350 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, membri ai grupului țintă și plasare pe piața muncii, din care minim 75 de persoane de etnie romă;
- creșterea accesului pe piața forței de muncă prin angajarea a minim 153 membri ai grupului țintă, din care minim 33 de persoane de etnie romă;
- creșterea nivelului de ocupare și de dezvoltare profesională pentru 30 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, membri ai grupului țintă, prin participarea la programe de ucenicie;
- susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității prin organizarea de cursuri de competențe antreprenoriale pentru 120 de persoane din grupul țintă;
- susținerea ocupării pe cont-propriu prin acordarea de micro-granturi pentru 15 membri ai grupului țintă;
- îmbunătățirea accesului la servicii medicale prin acordarea de servicii medicale pentru toate cele 565 persoane din grupului țintă (copii, persoane vârstnice, adulți), având în vedere crearea Centrului Multifuncțional Comunitar;
- creșterea accesului la servicii sociale pentru un număr de minim 100 persoane membre ale grupului țintă, Centrului Multifuncțional Comunitar;
- creșterea accesului la servicii medico-sociale pentru minim 25 de persoane cu dizabilități / persoane vârstnice ce au dificultăți în desfășurarea activității curente și care nu beneficiază de ajutorul niciunei persoane, membri ai grupului țintă;
- îmbunătățirea condițiilor de locuit pentru minim 200 de persoane membre ale comunității în care există populație aparținând minorității rome, din care cel puțin 25 de persoane cu dizabilități / persoane vârstnice ce au dificultăți în desfășurarea activității curente și care nu beneficiază de ajutorul niciunei persoane, prin extinderea spațiului de locuit având în vedere construirea balcoanelor și închiderea acestora cu tâmplărie de aluminiu;
- sprijin acordat în vederea reglementării de acte pentru minim 100 membri ai grupului țintă din comunitatea marginalizată;
- creșterea gradului de implicare a minim 150 de membrii ai comunității marginalizate în care exista populație aparținând minorității rome în activități de voluntariat;