• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984

SERVICIUL PUBLIC DE EXPLOATARE A PATRIMONIULUI MUNICIPIULUI PITEŞTI

str. Calea Bucureşti, bloc U3, parter, Tel.: 0248/210 380, e-mail: spepmp@patrimoniu.ro

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești este o instituţie publică cu personalitate juridică, înfiinţată în anul 2006, în baza dispozițiilor H.C.L. nr. 9/31.01.2006, aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Pitești, finanţată integral de la bugetul local, directorul SPEPMP fiind ordonator terţiar de credite.

Obiectul de activitate: Servicii de administrație publică generală
Cod CAEN: 8411
Adresa: Piteşti, str. Calea Bucureşti nr. 30, bloc U3, parter, cod poștal 110134
Tel: 0248.210.380
Fax: 0248.210.280
E-mail: spepmp@patrimoniupitesti.ro
CIF: RO 18812396
Operator de date cu caracter personal nr. 14802

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
Atribuțiile generale ale SPEPMP constau în:
a) asigurarea administrării spaţiilor locative şi cu altă destinaţie aflate în patrimoniul municipiului Piteşti, date în acest scop la S.P.E.P.M.P.;
b) ținerea evidenței bunurilor imobile care aparțin domeniului public/privat al Municipiului Pitești aflate în administrarea S.P.E.P.M.P.;
c) ținerea, în conformitate cu prevederile legale, a evidenței clădirilor din domeniul public/privat al Municipiului Pitești, aflate în administrarea S.P.E.P.M.P., cu risc seismic ridicat potrivit dispozițiilor Legii nr. 212/2022 și a normelor de aplicare a acesteia;
d) asigurarea mijloacele tehnice necesare desființării pe cale administrativă, potrivit procedurii aprobată prin dispoziția Primarului Municipiului Pitești, a construcțiilor, lucrărilor și amenajărilor cu caracter provizoriu, amplasate pe terenurile aparținând domeniului public/privat al Municipiului Pitești și efectuează operațiunile necesare în acest sens;
e) ținerea evidenței contractelor de concesiune, închiriere, asociere, colaborare, superficie, etc. pentru terenurile aparținând domeniului public/privat al Municipiului Pitești, transmise de Primăria Municipiului Pitești, urmărește și întreprinde măsurile legale necesare cu privire la derularea acestora și la încasarea sumelor aferente;
f) urmărirea derulării contractelor încheiate de către diverse persoane fizice şi juridice cu Primăria Municipiului Piteşti, pentru imobilele aflate în domeniul public sau privat al municipiului, precum şi respectarea disciplinei contractuale, conform clauzelor contractelor încheiate;
g) asigurarea administrării şi exploatării spaţiilor publicitare situate pe raza administrativ-teritorială a municipiului Piteşti;
h) asigurarea evidenţei şi administrarea parcărilor, pasajelor şi a toaletelor publice din Municipiul Piteşti;
i) asigurarea administrării parcurilor Lunca Argeșului și Ștrand;
j) asigurarea condițiilor necesare desfășurării diverselor evenimente organizate de către Primăria Municipiului Pitești, în cele două parcuri aflate în administrare;
k) asigurarea funcţionării iluminatului stradal şi pietonal, a iluminatului arhitectural şi a iluminatului ornamental-festiv, în limitele şi competenţele prevăzute de lege;
l) asigurarea activității de agrement şi sport, în bazele aflate în administrarea S.P.E.P.M.P.;
m) asigurarea administrării fântânilor arteziene situate pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Piteşti;
n) asigurarea activității de gestionare a animalelor fără stăpân, pierdute sau abandonate, de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Piteşti;
o) asigurarea activității de incinerare a deşeurilor periculoase în cadrul Incineratorului ecologic;
p) asigurarea activității de dezinsecție pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Pitești;
q) administrarea creanţelor provenind din taxe locale, tarife, chirii, contribuţii, amenzi şi alte sume ce constituie venituri rezultate din activitatea desfăşurată;
r) asigurarea ducerii la îndeplinire a măsurilor asiguratorii şi efectuarea procedurii de executare silită pentru creanţele provenind din taxe locale, tarife, chirii, contribuţii, amenzi şi alte sume ce constituie venituri rezultate din activitatea desfăşurată, în cazul în care debitorul nu îşi plăteşte de bunăvoie obligaţiile datorate;
s) încasarea, administrarea şi contabilizarea veniturilor bugetare rezultate din activitatea desfăşurată.

Conducerea instituției este asigurată de:

Director – Gheorghe ZAHARIA
Director adjunct – Eduard-Alexandru MARCU

Structura organizatorică - compartimente funcționale:

1. Serviciul Financiar, Contabilitate - șef serviciu, Roxana Rizea;
2. Serviciul Resurse Umane, Administrativ - șef serviciu, Nicoleta-Cristina Diaconescu;
3. Serviciul de Iluminat Public - șef serviciu, Cristina Popa;
4. Serviciul Exploatare Parcări - șef serviciu, Alina Crăciun;
5. Serviciul Administrare Bazin de Înot și Baze de Agrement - șef serviciu, Nicoleta-Aurora Dobre;
6. Serviciul Administrare Sala Polivalentă - șef serviciu - Olaru Bogdan-Ioan
7. Serviciul Administrare Stadion Nicolae Dobrin și Sala Sporturilor Trivale - șef serviciu, Nicolae-Răzvan Tunaru;
8. Compartimentul Investiţii, Achiziţii;
9. Compartimentul Juridic;
10. Compartimentul Fond Locativ şi Spaţii cu Altă Destinaţie;
11. Compartimentul Urmărire, Executare Contracte şi Reclamă–Publicitate;
12. Compartimentul Dezinsecție, Dezinfecție, Deratizare, Ecarisaj, Parcuri și Gestionarea Câinilor fără Srtăpân ;
13. Compartimenul Toalete Publice.

Programul de funcţionare al instituției:
Luni – miercuri : 08:00 – 16:00
Joi: 08:00 – 18:30
Vineri: 08.00 – 13:30

Serviciul Exploatare Parcări
E-mail: spepmp@patrimoniupitesti.ro

Parcări de reședință- programul de lucru cu publicul:
Luni, Marți, Miercuri: 10:00 – 15:00
Joi: 10:00 – 12:00 și 15:30 – 18:30
Vineri: 10:00 – 13:30
Tel: 0348.433.444
Platforma on-line a locurilor de parcare de reședință din municipiul Pitești: www.parcaripitesti.ro
Parcări publice cu plată - program de lucru cu publicul:
Luni – miercuri : 08:00 – 16:00
Joi: 08:00 – 18:30
Vineri:08.00 – 13:30
Tel: 0348.44.44.66 (inclusiv sesizări sistem autotaxare parcări)
Plăți on-line parcări publice cu plată: Aplicația TPARK
Plăți on-line amenzi parcare: GHIȘEUL.RO

Serviciul de Iluminat Public - preluare sesizări / deranjamente privind iluminatul public:
Tel.: 0248.21.21.33
E-mail: spepmp@patrimoniupitesti.ro                                                       

Sala Polivalentă Pitești Arena
Tel.: 0735.987.483
E-mail: spepmp@patrimoniupitesti.ro                                                       

Instituții și servicii publice