• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
 • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984

Direcția pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești

Strada Victoriei, nr. 42, Tel.: +40.348.430.468
Fax: 0348 / 430.469

DIRECȚIA PENTRU EVIDENȚA PERSOANELOR A MUNICIPIULUI PITEȘTI
 

 

Obiectul de activitate: Emiterea documentelor de stare civilă și de evidență a persoanelor

Adresa Serviciul de Evidență a Persoanelor Sediul: Strada Victoriei, nr. 42

Adresă Serviciul de Stare Civilă: Pitești, str. IC Brătianu, nr. 39

Telefon: 0348430804

Cod de identificare fiscală: 17577039

Cod CAEN: 8411 Servicii de administrație publică generală

Telefon/fax: 0348430468, site web: www.e-ep.ro

Adresă poștă electronică: office@e-ep.ro

Conducătorul instituției: Trandafirescu Daniela-Maria – Director executiv

 Prezentare generală a instituției:

Direcția pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Piteşti, denumită în continuare D.E.P.M.P., este organizată ca serviciu public cu personalitate juridică, aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Piteşti, înfiinţat  în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare.

Scopul D.E.P.M.P. este de a exercita competenţele ce îi sunt conferite prin lege pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de stare civilă şi evidenţă a persoanelor, precum şi de eliberare a documentelor.

Activitatea D.E.P.M.P. se desfăşoară în interesul persoanei şi al comunităţii, în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii, a hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Piteşti, precum şi a dispoziţiilor Primarului Municipiului Piteşti.

În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, D.E.P.M.P. cooperează cu structurile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Piteşti, ale Ministerului Afacerilor Interne şi colaborează, pe probleme de interes comun, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare, cu autorităţi publice,  agenţi economici, precum şi cu persoane fizice.

Direcția pentru Evidența Persoanelor are ca  atribuții principale:

 • Întocmește, păstrează, ține evidența și eliberează, în sistem de ghișeu unic, certificatele de stare civilă, actele de identitate;
 • Întocmește și pastreaza registrele de stare civilă, în condițiile legii;
 • Întocmește, completează, rectifică, anulează sau reconstituie actele de stare civilă, precum și orice mențiuni făcute pe actele de stare civilă și pe actele de identitate, în condițiile legii;
 • Înregistrează actele și faptele de stare civilă, precum și mențiunile și modificările intervenite în statutul civil, în domiciliul și reședința persoanei, în condițiile legii;
 • Actualizează, utilizează și valorifică Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor;
 • Furnizează, în condițiile legii, datele de identificare și de adresă ale persoanei;
 • Îndeplinește și alte atribuții stabilite prin reglementări legale.

 

 

Documente necesare pentru încheierea căsătoriei

Art. 28 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările ulterioare  art. 42- 44 din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă aprobată prin HG nr. 64/2011

Declaraţia de căsătorie se face personal, de către viitorii soţi, în scris, la primăria locului de domiciliu sau de reşedinţă al unuia dintre soţi, iar rezervarea datei şi a orei se poate face on-line accesând

Pagina pentru programarea online a căsătoriilor

Dacă ambii viitori soţi sunt cetăţeni străini sau cetăţeni români cu domiciliul în străinătate, declaraţia de căsătorie se poate face la primăria localităţii în care aceştia se află temporar (făcâd dovada aceasta cu permis de şedere sau act de identitate provizoriu).

 1. Căsătoria se încheie in termen de 10-14 zile, de la data depunerii declaratiei de casatorie, dar fără depăşirea termenului de valabilitate ( de 14 zile) a certificatelor medicale privind starea sănătăţii. Termenul se calculeaza  cuprinzand atât ziua eliberarii certificatelor, cât şi ziua în care se oficiază căsătoria.
 2. Primarul municipiului poate să încuviinţeze, pentru motive temeinice, încheierea căsătoriei înainte de împlinirea termenului de 10 zile, dacă starea de sănătate a unuia dintre soţi impune aceasta, anexându-se documente justificative

Neatenţia viitorilor soţi prin tratarea cu superficialitate sau indiferenta a informaţiilor date de ofiterul de stare civila, ori de aplicaţia electronică privind programarea căsătoriilor, va avea drept consecinţă neîncheierea căsătoriei la data stabilită.

Odată cu declaraţia de căsătorie viitorii soţi prezintă următoarele documente:

 1. actul de identitate, în original şi copie (trebuie să aibă termen de valabilitate atât la depunerea declaraţiei de căsătorie cât şi la încheierea căsătoriei);
 2. certificatul de naştere, în original şi  copie;
 3. certificatul medical privind starea sănătăţii (certificatele medicale prenupţiale- sunt valabile 14 zile de la data emiterii şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate căsători) ;
 4. acte, în original şi în copie, din care să rezulte desfacerea sau încetarea căsătoriei anterioare, dacă este cazul (ex. : sentințe de divorț definitive și irevocabile, certificate de divorț, certificate de deces ale foștilor soți) ;
 5. acte de identitate, în copie, a doi martori (martorii să fie cetățeni români, să dețină acte de identitate valabile și să fie prezenți în momentul oficierii căsătoriei).

 

ÎN CAZ DE DECES

 1. dacă decesul a avut loc în România, se depune o copie după certificatul de deces;
 2. dacă decesul a avut loc în străinătate se depune certificatul în original cu apostila conform Convenţiei de la Haga din 05 octombrie 1961, sau supralegalizat, după caz, copie legalizată şi traducere autentificată în limba română;

 

IN CAZ DE DIVORŢ:

 1. dacă divorţul s-a pronunţat în România, se va depune sentinţa judecătorească definitivă şi irevocabilă
 2. în cazul în care căsătoria anterioară a fost încheiată în străinătate şi nu a fost transcrisă, iar divorţul s-a pronunţat în străinătate se vor depune mai întâi actele pentru înscrierea menţiunii de căsătorie şi divorţ pe actul de naştere
 3. în cazul în care căsătoria a fost transcrisă în România, iar ulterior a intervenit divorţul în străinătate se va solicita mai întâi înscrierea menţiunii de divorţ pe actul de căsătorie

 

ATENŢIE!

Intrucât căsătoria dvs. va putea fi încheiată numai după înscrierea modificărilor intervenite în statutul dv. civil, iar procedurile de înscriere a acestor menţiuni sunt în funcţie de specificul statului emitent şi necesită timp pentru soluţionare, vă rugăm să solicitaţi informaţii suplimentare de la ofiţerul de stare civilă de la ghişeu.
Când viitorii soţi au locul naşterii în România şi se legitimează cu documente de identitate eliberate de autorităţile altui stat, iar din confruntarea datelor înscrise în certificatul de naştere şi documentul de legitimare rezultă că au intervenit modificări în statutul civil, se procedează mai întâi la înscrierea, pe marginea actului de naştere, a menţiunilor referitoare la modificările intervenite, după care se primeşte declaraţia de căsătorie.   
Pentru căsătoria dintre cetățenii străini sau aceștia și cetățeni români, informațiile despre actele necesare se obțin de la Serviciul de Stare Civilă Pitești.

Instituții și servicii publice