• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984

Direcția pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești

Strada Victoriei, nr. 42
Tel.: 0348 / 430.468
Fax: 0348 / 430.468

DIRECȚIA PENTRU EVIDENȚA PERSOANELOR A MUNICIPIULUI PITEȘTI
 

Obiectul de activitate: Emiterea documentelor de stare civilă și de evidență a persoanelor


Pagina pentru programarea online a căsătoriilor

Publicații de căsătorie

Documente necesare pentru încheierea căsătoriei

Arhive publicații de căsătorie

PublicatiiCasatorie-2011
PublicatiiCasatorie-2012

PublicatiiCasatorie-2013
PublicatiiCasatorie-2014
PublicatiiCasatorie-2015
PublicatiiCasatorie-2016
PublicatiiCasatorie-2017

Adresa :

- Serviciul de Evidență a Persoanelor : Strada Victoriei, nr. 42, tel.: 0348 / 430.468, fax : 0348 / 430.468

- Serviciul de Stare Civilă: Pitești, str. IC Brătianu, nr. 39, tel.: 0348 / 430.804, fax : 0348 / 430.805

Cod de identificare fiscală: 17577039

Cod CAEN: 8411 Servicii de administrație publică generală

Site web : www.e-ep.ro

Adresă poștă electronică :

- Serviciul de Evidență a Persoanelor : dep_pitesti@ag.e-adm.ro; office@e-ep.ro;

- Serviciul de Stare Civilă : bsciv_pitesti@ag.e-adm.ro; office@e-ep.ro;

Conducătorul instituției: Trandafirescu Daniela-Maria – Director executiv

 

Prezentare generală a instituției:

Direcția pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Piteşti, denumită în continuare D.E.P.M.P., este organizată ca serviciu public cu personalitate juridică, aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Piteşti, înfiinţat  în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare.

Scopul D.E.P.M.P. este de a exercita competenţele ce îi sunt conferite prin lege pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de stare civilă şi evidenţă a persoanelor, precum şi de eliberare a documentelor.

Activitatea D.E.P.M.P. se desfăşoară în interesul persoanei şi al comunităţii, în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii, a hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Piteşti, precum şi a dispoziţiilor Primarului Municipiului Piteşti.

În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, D.E.P.M.P. cooperează cu structurile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Piteşti, ale Ministerului Afacerilor Interne şi colaborează, pe probleme de interes comun, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare, cu autorităţi publice,  agenţi economici, precum şi cu persoane fizice.

Direcția pentru Evidența Persoanelor are ca  atribuții principale:

  • Întocmește, păstrează, ține evidența și eliberează, în sistem de ghișeu unic, certificatele de stare civilă, actele de identitate;
  • Întocmește și pastreaza registrele de stare civilă, în condițiile legii;
  • Întocmește, completează, rectifică, anulează sau reconstituie actele de stare civilă, precum și orice mențiuni făcute pe actele de stare civilă și pe actele de identitate, în condițiile legii;
  • Înregistrează actele și faptele de stare civilă, precum și mențiunile și modificările intervenite în statutul civil, în domiciliul și reședința persoanei, în condițiile legii;
  • Actualizează, utilizează și valorifică Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor;
  • Furnizează, în condițiile legii, datele de identificare și de adresă ale persoanei;
  • Îndeplinește și alte atribuții stabilite prin reglementări legale.

 

Instituții și servicii publice