• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984

Acte necesare pentru emiterea autorizației de construire

1.  Certificat de urbanism (copie tip xerox) ;
2.  Dovada titlului asupra terenului şi a construcţiilor (act de proprietate) – COPIE LEGALIZATA;
3.  Extras din planul cadastral de pe ortofotoplan şi extras de carte funciară pentru informare, actualizat la zi;
4.  Documentaţia de carte funciară a imobilului (copie tip xerox);
5.  Anexa la cererea pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare;
6.  Avize, acorduri (cu schiţele anexe) si actul administrativ al autorităţii pentru protecţia mediului competente, solicitate prin certificatul de urbanism (copii xerox).
7.  Documentaţie tehnică (proiect în 2 exemplare), întocmită conform anexei nr. 1- conţinutul cadru al documentaţiei tehnice pentru autorizarea lucrărilor de construcţii, la Legea nr. 50 din 1991, cu modificările şi completările ulterioare;
8.  Cerere tip pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare;
 
Pentru orice informaţie suplimentară ne puteți contacta la tel. 0248/213994, int. 234, Compartimentul Relaţii Publice, sau int. 222, Serviciul Amenajarea Teritoriului, str. Victoriei nr. 24.